Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Den samlede præcision for resultater vedrørende sammenspil, instrumenter og nøgletal for musikskolernes økonomi og personale vurderes at være høj. Musikskolernes aktiviteter i skoler og institutioner samt udadvendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og biblioteker er undervurderet pga. manglende registreringer. Registreringen af MGK-elever i de administrative systemer vurderes at være af varierende kvalitet.

Samlet præcision

Den samlede præcision for resultaterne vedrørende aktiviteter som sammenspil og instrumentundervisning samt nøgletal for musikskolernes personale vurderes at være høj. Det skyldes især at data vedr. ansatte, instrumentundervisning og sammenspil stammer indberettes direkte fra musikskolernes administrationssystemer, som danner grundlag for fx aflønning og elevbetaling. Registreringen af MGK-elever i de administrative systemer vurderes at være af varierende kvalitet. Desuden er omfanget af musikskolernes aktiviteter i skoler og institutioner samt udadvendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og biblioteker undervurderet pga. vanskeligheder med at registrere disse i skolernes administrationssystemer. Disse aktiviteter vurderes at være underrepræsenteret i statistikken, men det er ikke muligt at angive i hvor høj grad dette er tilfældet. Den samlede præcision for musikskolernes statslige tilskud vurderes at være meget høj, da datagrundlaget herfor er baseret på en enkelt, autoritativ kilde. De kommunale tilskud udgår af opgørelserne fra 2018/2019 og frem, da disse tilskud opgøres forskelligt i de enkelte kommuner.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Kilder til usikkerhed kan være forkerte registreringer af elevernes CPR-numre, fag- og instrumentkoder mv. i musikskolernes elevadministrationssystemer og fejlagtige skøn/angivelser i besvarelserne af spørgeskemaerne.

I opgørelserne af elevaktivitet tælles en elev med uanset hvor lang tid eleven har deltaget i aktiviteten. Det betyder, at hvis en elev har startet på et fag og har fravalgt det igen, så vil skolen typisk tilbyde pladsen til en anden elev. I så fald vil begge elever indgå i opgørelsen med lige stor vægt. På samme måde kan der i sjældne tilfælde ske administrative ændringer på den enkelte musikskole, fx kan der i løbet af en musikskolesæson ændres på sammensætningen af hold. Det kan betyde, at skolens elevadministrationssystem viser, at der har været to hold i løbet af sæsonen, selv om det reelt kun var et hold. En sådan situation medfører, at indberetningen overvurderer antallet af elever.

Musikskolerne indberetter årligt elevlister for de enkelte fagområder til skolernes elevadministrationssystem, der varetages af SpeedAdmin. I tilfælde af, at SpeedAdmin en given sæson ikke modtager samtlige elevlister fra en musikskole, vil der mangle registrering af elevernes aktiviteter i statistikken. Danmarks Statistik fejlsøger elevtallene på makro niveau, hvorfor det kan forekomme, at manglende indberetninger af enkelttilbud for en given kommune ikke identificeres i fejlsøgningen. Hvis der mangler indberetning af et større antal elever fra en musikskole orienteres skolen samt SpeedAdmin med henblik på at få udbedret registrerings og indberetningspraksissen fremadrettet.

Grundet manglende indberetning af kompagnontilbud til skolernes elevadministrationssystem for en kommune i sæsonen 2021/22 er antallet af aktivitetselever og unikke elever for ”forskole” og dermed ”fag i alt” omtrent 500 aktivitetselever(/unikke elever for lavt i tabellerne SKOLM02A og SKOLM02B.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede præcision for resultaterne vedrørende aktiviteter som sammenspil og instrumentundervisning samt nøgletal for musikskolernes økonomi og personale vurderes at være høj. Omfanget af musikskolernes aktiviteter i skoler og institutioner samt udadvendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og biblioteker er undervurderet pga. manglende registrering af disse i skolernes administrationssystemer. Der er ingen stikprøveusikkerhed idet opgørelsen er en totaltælling.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

En revision af tabellen over de økonomiske nøgletal for statslige tilskud til musikskolerne blev udarbejdet i løbet af sommeren 2023. Dette skyldes nye data på baggrund af musikskolernes regnskaber er blevet indberettet.
Statistikken bliver som udgangspunkt ikke påvirket af løbende revisioner, med mindre en større fejlindberetning, ikke er blevet observeret under databehandlingen ved udgivelse af statistikken.