Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunale musikskoletilbud, nøgletal for musikskoler, elevaktiviteter i form af fx instrument – og sammenspilshold, personaleopgørelser og udvalgte økonomiske nøgletal. Resultaterne er primært opgjort på enkeltkommuneniveau.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken har til formål at belyse musikskolernes aktivitet og virke i nøgletal om skolerne, elevernes aktiviteter, eleverne på Musikalsk Grundkursus (MGK) og de ansatte på skolerne. Statistikken omfatter følgende områder:

  • Nøgletal for musikskoler: Baggrundsoplysninger for de enkelte musikskoler vedrørende skolen som institution, udbud, lejepris, sæsonlængde mv.
  • Elevaktiviteter: Opgørelser af almindelige elevers deltagelse i instrumentfag, sammenspil, forskolehold og en række øvrige tilbud. Forskolehold er musikskolernes tilbud til børn i kommunens daginstitutioner. Hertil kommer desuden en opgørelse af MGK-elever.
  • Personale: Opgørelse af de enkelte musikskolers personalegruppe, fx personalekategori, uddannelse og arbejdssted.
  • Økonomi og tilskud: Nøgletal for musikskolernes økonomi, fx lønninger og tilskud.

Statistikken revideres og opdateres med en nye tabeller fra perioden 2021/2022. Den nye statistik belyser elevernes aktiviteter på musikskolerne og desuden MGK-eleverne. Derudover belyses de ansatte ud fra deres personalekategori, arbejdssted og uddannelse og brydes desuden ned på årsværk. Der skelnes mellem aktivitetselever samt unikke elever i den nye statistik. Aktivitetselever svarer til det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene-, eller holdundervisning. En person kan derfor dække over flere aktiviteter, men tæller kun med en gang i opgørelsen over unikke personer. Antallet af unikke personer der relaterer sig til musikskolerne, vedrører både almindelige elever, MGK-elever og ansatte. Uoplyst er en kategori i den nye statistik, der indeholder ikke validerede personnumre (fejlindberetninger) eller diskretionerede værdier. værdisættet for aktivitetselevernes fag er blevet grupperet, hvor den nye klassifikation fremgår af afsnittet 'grupperinger og klassifikationer'.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken fordeles efter landets kommuner.

Fag:

Sang (Sang) Strygeinstrument (Violin, Bratsch, Cello, Kontrabas) Træblæser (Blokfløjte, Tværfløjte/piccolofløjte, Klarinet, Obo/engelsk horn, Fagot, Saxofon, Valdhorn) Messingblæser (Trompet/kornet, Althorn/tenorhorn/euphonium, Basun/ventilbasun, Tuba) Slagtøj (Slagtøj) Tasteinstrument (Harmonika/Accordeon, Klaver, Kirkeorgel) Øvrige fag (Elektronisk musik/lydkunst, Andet instrument, Hørelære, Musikterapi og handicapundervisning, Lydteknik/studieteknologi, Øvrige fag, Sangskrivning) Øvrige kunstfag (Visuel kunst inkl. arkitektur, Scenekunst, Dans, Skrivekunst, Medier, Film og animation, Arkitektur) Strengeinstrument (Ukulele, Elbas, Guitar, Harpe) Sammenspil (Kor, Kammermusik, Big Band, Rytmisk orkester/band, Slagtøjsorkester, Strygerorkester, Symfoniorkester, Brass Band, Harmonikaorkester, Folkemusik, Harmoniorkester, Elementært sammenspil, Guitarorkester, Blokfløjteorkester, Tværfløjteorkester, Andre orkestre) Forskole (Forskole) Uoplyst

MGK centre i alt MGK Hovedstaden MGK Sankt Annæ Gymnasium MGK Sjælland MGK Fyn MGK Nordjylland MGK Midt- og Vestjylland MGK Østjylland MGK Sydjylland

Undervisere og ansatte fordeles efter uddannelse:

Konservatorie Studerende Seminarium Universitet Anden uddannelse Ingen eller uoplyst uddannelse

Fagområder underviserne og de ansatte arbejder indenfor er som følger:

Ledelse og administration Musik Visuel kunst Håndværk og design Scenekunst Dans Film og animation Skrivekunst Medier Øvrige

Tabellen LABY41 tager udgangspunkt i elevernes aktiviteter på musikskolerne som findes i tabellen SKOLM02A. En elev kan godt have flere forløb tilknyttet indenfor forskellige fag på en musikskole. Befolkningstallene svarer til 1. kvartal i slutåret for sæsonen og trækkes fra tabellen FOLK1A. Læs mere om Land-By kommunegrupperne på Danmarks Statistiks oversigt over klassifikationer.

Sektordækning

Musikskoler.

Begreber og definitioner

Aktivitetselever: svarer til de almindelige elevers deltagelse i instrumentfag, sammenspil, forskolehold og øvrige fag som musikskolerne tilbyder. Opgørelsen over aktivitetselever viser antallet af undervisningstilmeldingerne for de almindelige musikskolelever. De almindelige elever bliver desuden også opgjort som unikke elever.

MGK: er et overbygningskursus knyttet til en musikskole og uddanner musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv og som kan forberede eleverne til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse. Elever på Musikalsk Grund Kursus (MGK) er IKKE en delmængde af de almindelige musikskoleelever og opgøres derfor ikke på aktivitetselever.

Enheder

Elever, ansatte og musikskoler.

Population

Musikskole statistikken i Statistikbanken omfatter data fra de musikskoler, som i medfør af Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler modtager statsrefusion for musikskolevirksomheden. Det drejer sig om kommunale musikskoler og selvejende musikskoler med kommunal støtte. Der kan ifølge lovgivningen åbnes for andre finansieringsmodeller, men sådanne eksisterer ikke pt. Statsrefusionen er en bevilling fastsat på Finansloven (21.22.17). For de kommuner som indgår i en regional kulturaftale overføres bevillingen for musikskolerne under aftalen fra musikskolebevillingen til den kulturelle rammebevilling (21.11.32). Musikskoler under en regional kulturaftale har i lighed med de øvrige musikskoler, der modtager statsrefusion, pligt til at indberette statistik til Danmarks Statistik.

Musikskolerne udbyder mange forskellige fagområder inden for musik, men har derudover et bredt udbud af øvrige kunstfag heriblandt skrivekunst, dans og scenekunst. Dette skal ses i lyset af nogle af de musikskoler der modtager statsrefusion i henhold til musikloven fungerer som kulturskoler i deres respektive kommune, hvor der også udbydes undervisning i andre kunstarter end musik.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra sæson 2012/2013 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikkens økonomiske oplysninger er opgjort i kroner, mens personaleoplysninger o.a. er angivet ved antal. Deltagelse i undervisning mv. er opgjort i aktivitetselever, dvs. antallet af tilmeldinger til de enkelte fag. Se begreber.

Referencetid

01-08-2022 - 31-07-2023, svarende til musikskolernes sæson.

Hyppighed

Statistikken er årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Musikskolerne skal årligt indberette til Danmarks Statistik efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer, jf. Bekendtgørelse om Musikskoler (nr. 673 af 14/05/2013).

Musikskolestatistikken i Statistikbanken omfatter data fra de musikskoler, som i medfør af Musikloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/32) og Bekendtgørelse om musikskoler (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/673) modtager statsrefusion for musikskolevirksomheden. Det drejer sig om kommunale musikskoler og selvejende musikskoler med kommunal støtte. Der kan ifølge lovgivningen åbnes for andre finansieringsmodeller, men sådanne eksisterer ikke pt. Statsrefusionen er en bevilling fastsat på Finansloven (21.22.17). For de kommuner som indgår i en regional kulturaftale overføres bevillingen for musikskolerne under aftalen fra musikskolebevillingen til den kulturelle rammebevilling (21.11.32). Musikskoler under en regional kulturaftale har i lighed med de øvrige musikskoler, der modtager statsrefusion, pligt til at indberette statistik til Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken anses ikke for at udgøre en væsentlig byrde for indberetterne, idet hovedvægten af de indsamlede data trækkes fra musikskolernes elevadministrationssystemer. Indberetningsbyrden i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet fra musikskolerne vurderes til at tage op til 60 min.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmark Statistik.

Se emnesiden