Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur - Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Musikskoler

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunale musikskoletilbud, nøgletal for musikskoler, elevaktiviteter i form af fx instrument – og sammenspilshold, personaleopgørelser og udvalgte økonomiske nøgletal. Resultaterne er primært opgjort på enkeltkommuneniveau.

Indholdsbeskrivelse

Opgørelsen af aktiviteter på musikskoler sker på følgende områder:

  • Nøgletal for musikskoler: Baggrundsoplysninger for de enkelte musikskoler baseret på skemaindberetninger fra musikskolerne. Slots- og Kulturstyrelsen leverer en populationsliste, der ligger til grund for afgrænsningen af musikskoler.
  • Elevaktiviteter: Opgørelser af elevers deltagelse i instrumentfag, sammenspil, forskolehold og en række øvrige tilbud. Forskolehold er musikskolernes tilbud til børn i kommunens daginstitutioner. Derudover opgøres også antallet af elever der er på venteliste, ligesom det er muligt at se en opgørelse af talentelever. Talentelever er en delmængde af skoles musikskolelever. Desuden opgøres MGK-elever og denne opgørelse er en selvstændig opgørelse, dvs. MGK-elever er ikke en delmængde af skolens musikskoleelever. Elevaktiviteter er baseret på data der stammer fra udtræk fra musikskolernes administrationssystem. Opgørelserne forudsætter at musikskolerne har lavet elevindberetninger på individniveau, dvs. at den enkelte elev er registreret med et CPR-nr. i musikskolens elevadministrationssystem.
  • Personale: Opgørelse af de enkelte musikskolers personalegrupper, fx ansættelsesformer og arbejdstid. Data stammer fra skemaindberetninger fra musikskolerne.
  • Økonomi og tilskud: Nøgletal for musikskolernes økonomi, fx lønninger og tilskud. Data trækkes fra Kulturministeriets tilskudsadministrative system (TAS) og er leveret fra Slots- og Kulturstyrelsen. Tallene for de kommunale tilskud, lærer- og lederløn, kørselsgodtgørelse og elevbetaling indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen fra musikskolerne og vedrører det kalenderår, som den pågældende sæson afsluttes i.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken fordeles efter landets kommuner.

Sektordækning

Musikskoler.

Begreber og definitioner

Elevaktivitet: Elevers deltagelse i instrumentfag, sammenspil, forskolehold og øvrige fag som musikskolerne tilbyder. Derudover opgøres antallet af elever der er på venteliste, ligesom det er muligt at se en opgørelse af talentelever. Talentelever er en delmængde af skolernes musikskolelever, og er elever der vurderes at have særlig interesse og anlæg for musik egnet til intensiv musikalsk udvikling. Elever på Musikalsk Grund Kursus (MGK) er ikke en delmængde af skolens musikskoleelever. MGK er et 3/4-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole uddanner musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv og som kan forberede eleverne til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse.

Personale: Art (ledere, sekretærer og undervisere), antal og tidsmæssigt omfang (hel- eller deltid) af musikskolernes enkelte personalegrupper.

Rammer for musikskolernes drift: Nøgletal for musikskolernes forhold vedrørende lokaler (antal lokaler og huslejeudgifter), overenskomster, rabat og instrumentleje, læreplaner og kontakt til folkeskolen samt ejerforhold.

Enheder

Elever og musikskoler.

Population

Musikskoler der modtager offentlig støtte fra Kulturministeriet. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde musik(skole)undervisning, men mindre kommuner kan få dispensation til at tilbyde undervisning i samarbejde med en nabokommune. Dette gælder fx for Fanø kommune.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra sæson 2012/2013 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikkens økonomiske oplysninger er opgjort i kroner, mens personaleoplysninger o.a. er angivet ved antal. Deltagelse i undervisning mv. er opgjort i aktivitetselever, dvs. antallet af tilmeldinger til de enkelte fag. Se begreber.

Referencetid

01-08-2017 - 31-07-2018, svarende til musikskolernes sæson.

Hyppighed

Statistikken er årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Musikskolerne skal årligt indberette til Danmarks Statistik efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer, jf. Bekendtgørelse om Musikskoler (nr. 673 af 14/05/2013).

Indberetningsbyrde

Statistikken anses ikke for at udgøre en væsentlig byrde for indberetterne, idet hovedvægten af de indsamlede data trækkes fra musikskolernes elevadministrationssystemer.

Øvrige oplysninger

I opgørelserne af elevaktivitet tælles en elev med uanset hvor lang tid eleven har deltaget i aktiviteten. Det betyder, at hvis en elev har startet på et fag og har fravalgt det igen, så vil skolen typisk tilbyde pladsen til en anden elev. I så fald vil begge elever indgå i opgørelsen med lige stor vægt. På samme måde kan der i sjældne tilfælde ske administrative ændringer på den enkelte musikskole, fx kan der i løbet af en musikskolesæson ændres på sammensætningen af hold. Det kan betyde, at skolens elevadministrationssystem viser, at der har været to hold i løbet af sæsonen, selv om det reelt kun var et hold. En sådan situation medfører, at indberetningen overvurderer antallet af elever.