Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Christian Törnfelt
39 17 34 47

lua@dst.dk

Hent som PDF

Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsaktiviteter fra 4 år og op efter med bopæl i Danmark. Dog kan selve kulturforbruget foregå både i Danmark og i udlandet fx i forbindelse med rejser. Kulturforbruget fordeles på alder og køn. Nuværende undersøgelse om kulturvaner er igangværende. Den løber fra 1. juli 2018 til 31. december 2022.

Indholdsbeskrivelse

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen opgør hvor mange, der deltager i og gør brug af kulturtilbud.

Følgende kulturområder er omfattet af undersøgelsen:

 • Musik
 • Scenekunst
 • Billedkunst
 • Film og serier
 • Nyheder
 • Museer og andre udstillinger
 • Kulturarv
 • Litteratur
 • Biblioteksbrug
 • Digitale spil
 • Motion og sportsbegivenheder
 • Fritidsaktiviteter
 • Frivilligt arbejde

Det er deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter og ikke den selvudøvende kultur, som belyses i undersøgelsen, på nær motion og frivilligt arbejde. Med udgangspunkt i de nævnte kulturområder afdækker kulturvaneundersøgelsen helt overordnet følgende spørgsmål:

 • Hvor ofte man deltager i kultur- og fritidsaktiviteter (hyppighed/tidsforbrug)
 • Hvor man deltager (fx hjemme eller ude)
 • Hvad man ser eller hører (genre)
 • Hvordan man deltager (anvendelse af medier og institutioner, gratis forbrug vs. betalte tjenester, osv.)
 • Hvem deltager (forskellige befolkningsgrupper)

Ikke alle ovennævnte spørgsmål vil imidlertid være relevante for alle kulturområder.

Hyppighed estimeres ved hjælp af to skalaer. For visse kulturaktiviteter, fx film og serier, spørges der om hyppighed i løbet af den seneste uge. For andre kulturaktiviteter, fx biografbesøg, scene- eller billedkunst, stilles der spørgsmål om hyppighed i de seneste tre måneder. Intensiteten af borgernes deltagelse i kulturaktiviteter mv. estimeres ved hjælp af spørgsmål om hyppighed af deltagelse og/eller om volumen af den pågældende aktivitet, fx antal besøg på biblioteker eller på museer.

Forbrug af udvalgte kulturaktiviteter opdeles endvidere på genrer. Listen over genrer er udarbejdet i tæt samarbejde med undersøgelsens følgegruppe, som ud over Kulturministeriet og Danmarks Statistik inkluderer fagpersoner og forskere.

Kulturaktiviteter er defineret teknologineutrale. Det vil sige, at respondenterne spørges om deres forbrug af fx litteratur, uanset om de læser fysiske bøger, e-bøger eller hører lydbøger. Forbrug af scenekunst inkluderer både oplevelsen af liveforestillinger og at se af optaget scenekunst fx på tv eller på internettet, eksempelvis YouTube. Kulturaktivitet er dækket, uanset om deltagelsen er sket i Danmark eller i udlandet.

Statistikken udarbejdes ved hjælp af kvartalsvise stikprøveundersøgelser i perioden fra 3. kvartal 2018 til 4. kvartal 2022, hvor befolkningen spørges til deres kulturforbrug i det seneste kvartal. Undersøgelsen dækker borgernes kultur- og fritidsaktiviteter. Spørgeskemaet har en fast del, som gentages i alle kvartaler, og et fleksibelt modul, der udskiftes hvert kvartal. Eksempler på fleksible moduler er modulet om foretrukne litteraturgenrer (1. kvartal 2019 og 3. kvartal 2021) eller modulet om spillevaner (2. kvartal 2019). Fra 1. kvartal 2022 indeholder spørgeskemaet udelukkende de faste spørgsmål. I 2022 indsamles kun spørgeskemaets faste del.

Medlemstal for ungdoms- og friluftsorganisationer efter organisation (MEDLEM2)

Statistikbanktabellen MEDLEM2 dækker Medlemstal for ungdoms- og friluftsorganisationer i Danmark.

Medlemstal for ungdoms- og friluftsorganisationer i alt svarer til summen af Det Danske Spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne i Danmark, Danske Baptisters Spejderkorps og DUI - LEG og VIRKE.

Tabellen omfatter Medlemstal for Dansk Camping Union til og med 2016 individuelle medlemmer. Fra og med 2017 vises antallet af familiemedlemskaber. Der forekommer derfor et mindre brud i data i den forbindelse.

Udgivelsestiden for tabellen er årligt i juni måned, med året før som referencetid.

Medlemstallene i tabellen indberettes årligt fra følgende organisationer

 • Det Danske Spejderkorps
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
 • De grønne pigespejdere
 • KFUM-spejderne i Danmark
 • Danske Baptisters Spejderkorps
 • DUI - LEG og VIRKE
 • Dansk Camping Union
 • Cyklistforbundet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Det Danske Haveselskab
 • Dansk Vandrelaug
 • Dansk Ornitologisk Forening

Tabellen udspringer af den afsluttede tabel MEDLEM1. MEDLEM2 blev udarbejdet, grundet organisatoriske ændringer og justeringer for de indberettende ungdoms- og friluftsorganisationer. Medlems- og foreningstallene for landets idrætsorganisationer har desuden fået sine egne tabeller i statistikbanken, hvorfor disse skulle udgå fra MEDLEM1. MEDLEM2 dækker over etablerede ungdoms- og friluftsorganisationer i Danmark. Manglende Indberetninger er endnu ikke forekommet. Etableres nye organisationer eller justeres allerede definerede organisationer i undersøgelsen, giver dette anledning til etablering af en ny statistikbanktabel.

Grupperinger og klassifikationer

Formidlingen af kulturvaneundersøgelsen er organiseret i kulturemner. Kulturemnerne er defineret efter UNESCOs struktur men tilpasset danske forhold.

Statistikken grupperes yderligere i følgende:

Aldersgruppering - voksne:

 • 16-24 år
 • 25-34 år
 • 35-44 år
 • 45-54 år
 • 55-64 år
 • 65-74 år
 • 75+ år.

Ugentlig hyppighed:

 • Flere gange dagligt
 • Dagligt eller næsten dagligt
 • 3-4 dage om ugen
 • 1-2 dage om ugen
 • Ingen aktivitet i løbet af den seneste uge

Hyppighed inden for de seneste tre måneder:

 • Flere gange dagligt
 • Dagligt eller næsten dagligt
 • 3-4 dage om ugen
 • 1-2 dage om ugen
 • 1-3 dage om måneden
 • Sjældnere
 • Ingen aktivitet inden for de seneste tre måneder

Antal besøg mv. opdeles i følgende kategorier:

 • Ingen aktivitet (svarer til nul besøg)
 • Én gang
 • To gange
 • Tre-fire gange
 • Fem-ni gange
 • Ti eller flere gange

Typer af musik:

 • Klassisk musik
 • Rytmisk musik

Typer af scenekunst:

 • Teater eller skuespil
 • Musical eller teaterkoncert
 • Opera eller operette
 • Ballet eller dans
 • Stand-up
 • Revy eller kabaret
 • Børneteater, dukketeater eller animationsteater
 • Nycirkus, performance eller gadeteater
 • Skolekomedie eller amatørteater
 • Anden type scenekunst

Billedkunst genre:

 • Maleri
 • Skulptur
 • Kunsthåndværk
 • Design
 • Fotografi
 • Installationskunst
 • Videokunst
 • Performance
 • Anden type

Museer, udstillinger og kulturarv:

 • Kulturhistorisk museum, fx Nationalmuseet, Frilandsmuseet, Den Fynske Landsby, Moesgaard, Den Gamle By i Århus eller Lejre Forsøgscenter
 • Kunstmuseum, fx Louisiana, Arken, AROS eller Statens Museum for Kunst
 • Naturhistorisk museum, fx Zoologisk Museum
 • Et slot, en herregård eller et fortidsminde
 • Andre typer museer

Områder for frivilligt arbejde:

 • Idrætsområdet
 • Fritid og hobby
 • Sociale områder, fx lektiehjælp for udsatte børn eller social indsats i ghettoområder
 • Skole og daginstitutioner
 • Kulturområdet
 • Bolig og lokalsamfund
 • Sundhedsområdet
 • Fagforening
 • Idebaseret forening, fx partipolitisk, miljø eller religiøs
 • Andre områder

Typer af fritidsaktiviteter:

 • Foredrag eller debatarrangementer
 • Aftenskoleundervisning
 • Kulturel forening, fx musik eller teater
 • Privatundervisning, fx musik, dans eller sang
 • Anden fritidsundervisning, fx ungdomsskole
 • Spejder
 • Andre fritidsaktiviteter

Sektordækning

Kultur, idræt og frivilligt arbejde.

Begreber og definitioner

Kulturaktivitet: Kultur- og fritidsaktiviteter er baseret på FN’s liste over kulturområderne og afspejler dermed Kulturministeriets arbejde med kultur- og fritidsaktiviteter. Kulturaktivitet er opdelt på følgende kulturområder og kulturinstitutioner i undersøgelsen: film og serier, nyheder, musik, litteratur, scenekunst, billedkunst, digitale spil, motion, fritidsaktiviteter, frivilligt arbejde, bibliotek og museer, udstillinger og kulturarv. Kulturinstitutioner er institutioner, der leverer kulturtilbud til borgerne. Eksempler på kulturinstitutioner er biblioteker, biografer, museer, teatre og spillesteder mv.

Kulturforbrug: Kulturforbrug er deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Deltagelse kan ske i form af forskellige aktiviteter, herunder besøg (fx besøg på museer eller på biblioteket), oplevelser (fx scenekunst eller sportsbegivenhed), at lytte (musik, litteratur eller nyheder), at se (film, serier, nyheder, scenekunst, mv.), at opsøge (billedkunst), udøvelse (fx motion eller frivilligt arbejde) og læsning (litteratur, nyheder).

Enheder

Personer.

Population

Populationen er den danske befolkning fra 16 år og opefter.

Geografisk dækning

Borgere med bopæl i Danmark. Dog kan selve kulturforbruget forekomme både i Danmark og i udlandet, for eksempel i forbindelse med ferie- eller forretningsrejser.

Tidsperiode

Kulturvaneundersøgelsen er blevet udarbejdet med flere års mellemrum siden 1964. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004, 2012 og senest i 2018. Statistikdokumentationen vedrører primært 2018-2022 undersøgelsen.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent.

Referencetid

Kvartaler og år.

Hyppighed

Kvartalsvis og årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet for denne statistik, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik eller på statistikkens emneside Kulturvaner. 2012-udgaven af undersøgelsen om danskernes kulturvaner er offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.