Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Christian Törnfelt
39 17 34 47

lua@dst.dk

Hent som PDF

Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse. Interviewene er indhentet enten via web-skema eller som telefoninterview. Der indsamles ca. 1.000 besvarelser hver måned. De udtrukne personer opregnes ved hjælp af baggrundsoplysninger fra statistikregistre. Resultaterne korrigeres for forhold som bortfald og befolkningens sammensætning. Data fejlsøges på både mikro- og makroniveau. Under databehandlingen rettes et begrænset antal besvarelser på grund af ikke-konsekvente eller åbenlys forkerte svar. Danmarks Statistik udarbejder er årsdatasæt ved at lægge de første fire kvartalsdata sammen til et stort samlet datasæt. Årsdatasættet 2018 dækker perioden 3. kvartal 2018-2.kvartal 2019. Årsdata for 2019 dækker 3. kvartal 2019-2. kvartal 2020. Årsdata for 2020 dækker 3. kvartal 2020-2. kvartal 2021. Årsdata for 2022 dækker 3. kvartal 2021-2. kvartal 2022.

Kilder

Statistikken er udarbejdet på baggrund af stikprøvebaserede spørgeskemaundersøgelser. Stikprøven trækkes hvert kvartal fra Det Centrale Personregister (CPR), der opdateres dagligt. Interviewene er indhentet enten via web-skema eller som telefoninterview. Der indsamles ca. 1.000 gennemførte svar hver måned. Undersøgelsens rammepopulation er den samme for alle kvartaler og består af personer på 16 år eller ældre, med bopæl i Danmark.

Spørgeskema for Kulturvaneundersøgelsen

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Kulturvaneundersøgelsen baserer sig på kvartalsvise stikprøver. Dataindsamlingen foretages hver måned året rundt fra repræsentative stikprøver i en kombination af computer aided telephone interviews (CATI) og web-indsamling. Indsamlingsmetoden fordeles på 28 pct. CATI og 72 pct. web i den første indsamlingsrunde i 3. kvartal 2018. Den tilsvarende fordeling for 4. kvartal 2018 er 31 pct. CATI-interviews og 69 pct. web-indberetninger. I alt kontaktes ca. 6.000 personer hvert kvartal. Målet er ca. 3.000 gennemførte interviews per kvartal og mindst 10.000 gennemførte interviews per år.

Datavalidering

Datavalidering sker delvis under dataindsamlingen, idet ikke-konsekvente besvarelser mindskes ved brug af routing. Det betyder, at interviewpersonen kun spørges om fx antal koncertbesøg, hvis han eller hun i tidligere spørgsmål har angivet at have benyttet ’koncerter’ som en måde at lytte til musik i de seneste tre måneder. Data valideres endvidere efter dataindsamling i databehandlingsfasen ved hjælp af udførelse af konsistenskontroller og sammenligning over tid (sammenligning med resultater fra tidligere dataindsamling). Endelig er der i den såkaldte makrofejlsøgning fokus på de poster, der har størst betydning for det færdige statistikprodukt. Nøglevariable sammenlignes med resultater af andre relevante undersøgelser.

Databehandling

Beregning af vægte og opregning til hele befolkningen af resultater er en væsentlig del af databehandlingen. Vægtene bruges til at opregne resultaterne fra stikprøveundersøgelsen for at gøre dem repræsentative for hele målpopulationen og til at justere for bortfald.

Vægtene beregnes ved anvendelse af hjælpeinformationer om de interviewede personer fra statistikregistre ved hjælp af regressionsmodeller. Grupperede registervariable som køn, alder, uddannelse, familieindkomst, socioøkonomisk status og bopælsadresse grupperet som urbaniseringsgrad indgår som en del af opregningsmodellen.

Data behandles endvidere i form af oprettelse af afledte variabler. Eksempelvis beregnes afledte variable, der indikerer, om de enkelte kulturaktiviteter har været ’brugt’ i de seneste tre måneder. Antal rytmiske koncerter beregnes ved at trække antal klassiske koncerter (Musik6) fra antallet af alle slags koncerter (Musik5).

Danmarks Statistik udarbejder et årsdatasæt ved at lægge de første fire kvartalsdata sammen til et stort samlet datasæt.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.