Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Christian Törnfelt
39 17 34 47

lua@dst.dk

Hent som PDF

Kulturvaneundersøgelsen

Statistikken er udarbejdet siden 1964, men er i sin nuværende form kun i begrænset omfang sammenlignelig med tidligere udgivelser. Dette skyldes dels samfundsmæssige og teknologiske ændringer og dels ændringer i brugerbehov, der har medført en større revision af spørgeskemaet. Statistikkens spørgeskema udarbejdes efter fælles FN guidelines og er derfor delvis sammenlignelig med statistikker fra andre lande, herunder de nordiske lande og øvrige EU-lande.

International sammenlignelighed

Statistikkens spørgeskema udarbejdes efter fælles FN guidelines og er derfor delvis sammenlignelig med statistikker fra andre lande. Udvalgte variable fra undersøgelsen kan sammenlignes med Eurostats udgivelser om Cultural Statistics. Der udarbejdes endvidere opgørelser om kulturvaner i de øvrige nordiske lande. Se fx publikationer på Kulturanalys Norden.

Sammenlignelighed over tid

Samfundsmæssige og teknologiske ændringer har medført en løbende revision af spørgeskemaet siden den første undersøgelse i 1964. Hertil kommer væsentlige metodiske ændringer, fx ændring af referenceperioden fra 12 til tre måneder. Der er sket en ændring fra et kulturbegreb, hvor der var fokus på de traditionelle finkulturelle tilbud som opera, ballet og koncerter, til et langt bredere begreb. Det nye, bredere kulturbegreb dækker alt fra traditionelle kulturaktiviteter til digitale spil, motion og borgernes aktive bidrag i foreninger. Udviklingen i kulturbegrebet medfører, at en større andel af befolkningen er aktive kulturforbrugere, og at ikke mindst børn, unge og ældres kulturforbrug er steget.

Skemaindholdets aktualitet er en vigtigt prioritering, som på den anden side mindsker mulighed for sammenligninger. Der er en række spørgsmål, fx gåture i skoven, der er udgået siden den første måling (1964). Til gengæld er der medtaget nye spørgsmål for at afspejle nyt forbrug. Eksempler på nye spørgsmål inkluderer digitale spil og streaming eller podcast. I perioden 2018-2020 forventes der mindre justeringer i spørgeskemaet for at sikre en mere optimal dækning af målpopulationens kulturforbrug og brugerbehovet.

I 1. kvartal 2020 blev stort set alle besvarelser indsamlet lige før corona krisen og før nedlukningen medio marts 2020, har COVID19 ikke indflydelse på sammenlignelighed over tid.

  1. kvartal 2020 dækker nedlukningsperioden, hvor kulturinstitutionerne var lukket i flere måneder. Dette forklarer, hvorfor resultaterne variere sammenlignet med tidligere kvartaler. Det er især kulturaktiviteter som har foregået uden for hjemmet, hvor der ses store forskelle fx museumsbesøg, biografbesøg, zoologiske anlæg o.lign.

I forhold til tidligere undersøgelser ændres aldersgrupperingen af resultaterne. Årsagen til ændringen er en mere lige fordelt skala, hvor første gruppe ændres fra 16-19 år til 16-24 år. Hertil kommer, at den nye aldersopdeling muliggør sammenlignelighed med øvrige EU-lande. Endeligt opdeles den øverste aldersgruppe over 65 år i to grupper, 65-74 år og over 75 år, for at kunne tegne et mere nuanceret billede af ældres kulturaktiviteter. Der ud over har oplysningerne i den nye undersøgelse i nogle tilfælde ændret referenceperiode ift. tidligere. Kulturvaneundersøgelsen 2018 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere kulturvaneundersøgelser. For at facilitere brug af data, er der foretaget en systematisk gennemgang af det nuværende og det gamle (2012) spørgeskema.

Spørgsmål, der er direkte sammenlignelige med ny data (i visse tilfælde er sammenligning kun muligt for en delmængde af svarmulighederne fx hyppighed inden for den sidste uge): C1 (Musik1), C2 (Musik2), D1 (FogS5, FogS7), D2 (FogS1), E1 (Lit2), E2 (Lit1 og Lit4), H2 (Spil1), I1 (Bib1), I5 (Bib4), L2 (Motion1) og L3 (Motion2).

Spørgsmål, hvor sammenligningen kræver analysearbejde: A5 (Nyhed2=1, Musik1=6, Motion4=3, osv.), B4 (Nyhed2=5, Musik1=5, Motion4=6, osv.), C3 (Musik4), C4 (Musik3), C5 (Musik3, Musik5, Musik6), C9 (Musik3), D4 (FogS3), D5 (Fogs5=4), D7 (Fogs5=5), F1 (Nyhed3 og Nyhed4), F3 (Nyhed4, Motion4), F5 (Nyhed4, Motion4), G2 (bl.a. Scene1, Spil, Nyhed4 og Motion4), H1 (Spil4), I2 (Bib2), I6 (Bib3), J1 (Scene2), K1 (MUK1), K2 (MUK2), K6 (Særlig modul i 4. kv. 2019), K7 (MUK8), L5 (Motion4), M1 (Fritid5), M3 (Fritid1) og M4 (Fritid4).

Spørgsmål fra 2012, som ikke kan sammenlignes (ikke medtaget i den nye undersøgelse): A1, A2, A3, A4, A6, A7, B1, B2, B3, B5, C7, C8, C10, D3, D6, E3, E4, E5, F2, F4, F6, G1, H3, H5, I4, J2, J4, J5, K4, K5, L1, L4, M2, M5, M6, M7, N1, N2, N3, N4, N6.

Sammenhæng med anden statistik

Udvalgte indikatorer kan sammenlignes med informationer fra andre statistikker, herunder Medieudviklingen udarbejdet af DR, samt en række undersøgelser foretaget af Danmarks Statistik: fx it-anvendelse i befolkningen eller elektronik i hjemmet. Endelig er det muligt at sammenligne udvalgte indikatorer med en række mindre statstikker inden for kulturområdet, opgjort af Danmarks Statistik. Det kan fx være biblioteksstatistik, scenekunst eller museer.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.