Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Anders Yde Bentsen
40 33 68 81

ayb@dst.dk

Hent som PDF

Kulturvaneundersøgelsen

Kulturvaneundersøgelsen er gennemført og udviklet i tæt samarbejde med Kulturministeriet og er den ottende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004 og i 2012. Nuværende undersøgelse imødekommer en række forskellige brugerbehov, herunder mere hyppig statistik og mulighed for at belyse geografiske forskelle og sæsoneffekter i kulturforbrug. Spørgeskemaet både indeholder faste og fleksible moduler, som muliggør justering af indhold.

Brugerbehov

Det overordnede brugerbehov er at skabe mere viden om danskernes kultur- og fritidsaktiviteter og dermed facilitere flere fakta-baserede beslutninger om kultur. Der er behov for bedre kendskab til danskernes kulturvaner blandt fagpersoner, analytikere, særligt interesserede og alment interesserede. Offentlige myndigheder, forskere og andre interessenter kan være interesseret i at have adgang til undersøgelsens resultater med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og faglige overvejelser.

Tallene kan derudover anvendes af brugere, der arbejder med øvrige sektorer, fx digitalisering, idræt, nyhedsmedier, uddannelse, frivilligt arbejde osv., idet den brede kulturvaneundersøgelse dækker en række informationer, som er relevante for disse sektorer.

Kulturvaneundersøgelsen er gennemført med tilskudsfinansiering fra en af de væsentligste brugere af kulturstatistikken, nemlig Kulturministeriet. Dermed er det sikret, at der tages højde for væsentlige brugerbehov i forbindelse med udviklingen af statistikkens indhold.

Spørgeskemaet har fra 2019 en fleksibel del, der udskiftes hvert kvartal. Formålet er at kunne imødekomme mere akutte brugerbehov ved enten at tilføje spørgsmål om emner, som ikke er dækket af skemaets faste del, eller at kunne tilføje flere, detaljerede spørgsmål om udvalgte emner. Undersøgelsen imødekommer et ønske om mere hyppig statistik og mulighed for at belyse geografiske forskelle og sæsoneffekter i kulturforbrug. Behovet for mere dybtgående analyse opfyldes ved anvendelsen af en robust stikprøve på ca. 24.000 personer hvert år.

Brugertilfredshed

Der foretages diverse tiltag både før og efter dataindsamlingen med henblik på at sikre brugertilfredsheden. Udviklingen af skemaet til undersøgelsen sker i bredt samarbejde mellem Danmarks Statistik og kulturstatistikkens væsentligste brugere, herunder Kulturministeriet med underliggende institutioner, forskere, mv.

Til skemaudviklingen er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet, academia og andre væsentlige brugere. Følgegruppens brede sammensætning er med til at sikre, at skemaindholdet afspejler de væsentligste brugerbehov.

Brugertilfredsheden sikres endvidere ved at indsamle input fra statistikkens brugere. Dette sker bl.a. ved systematisk opbevaring og gennemgang af relevante henvendelser, presseomtaler mv., og i forbindelse med præsentation af resultaterne på konferencer og lignende.

Bestyrelsen for Kulturstatistik, med repræsentanter fra Kulturministeriet og Danmarks Statistik, følger løbende undersøgelsen med henblik på at vurdere dens kvalitet og brugervenlighed.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.