Gå til sidens indhold

Kulturvaneundersøgelsen

Formålet med Kulturvaneundersøgelsen er at belyse befolkningens kulturvaner og dækker således flere kulturaktiviteter. Kultur defineres i undersøgelsen i bred forstand og dækker kultur- og medievaner herunder fx koncerter, scenekunst, biograf, litteratur, motion, computerspil og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen er gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004, 2012 og senest i 2018-202. Danmarks Statistik står for gennemførelsen af 2018-2022 undersøgelsen, men tidligere undersøgelser blev gennemført af Kulturministeriet.

Indhold

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, som belyser befolkningens forbrug af kultur- og fritidsaktiviteter fra 4 år og op efter med bopæl i Danmark. Dog kan selve kulturforbruget foregå både i Danmark og i udlandet fx i forbindelse med rejser. Kulturforbruget fordeles på alder og køn. Nuværende undersøgelse om kulturvaner er igangværende. Den løber fra 1. juli 2018 til 31. december 2022.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kulturvaneundersøgelsen er en stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse. Interviewene er indhentet enten via web-skema eller som telefoninterview. Der indsamles ca. 1.000 besvarelser hver måned. De udtrukne personer opregnes ved hjælp af baggrundsoplysninger fra statistikregistre. Resultaterne korrigeres for forhold som bortfald og befolkningens sammensætning. Data fejlsøges på både mikro- og makroniveau. Under databehandlingen rettes et begrænset antal besvarelser på grund af ikke-konsekvente eller åbenlys forkerte svar. Danmarks Statistik udarbejder er årsdatasæt ved at lægge de første fire kvartalsdata sammen til et stort samlet datasæt. Årsdatasættet 2018 dækker perioden 3. kvartal 2018-2.kvartal 2019. Årsdata for 2019 dækker 3. kvartal 2019-2. kvartal 2020. Årsdata for 2020 dækker 3. kvartal 2020-2. kvartal 2021. Årsdata for 2022 dækker 3. kvartal 2021-2. kvartal 2022.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Kulturvaneundersøgelsen er gennemført og udviklet i tæt samarbejde med Kulturministeriet og er den ottende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993, 1998, 2004 og i 2012. Nuværende undersøgelse imødekommer en række forskellige brugerbehov, herunder mere hyppig statistik og mulighed for at belyse geografiske forskelle og sæsoneffekter i kulturforbrug. Spørgeskemaet både indeholder faste og fleksible moduler, som muliggør justering af indhold.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Kulturvaneundersøgelsen bygger på ca. 3.000 gennemførte interviews pr. kvartal, hvilket er en relativt robust stikprøve, der bidrager til at mindske resultaternes usikkerhed. Usikkerheden mindskes endvidere ved at anvende en blandet dataindsamlingsmetode og gentagne henvendelser til respondenterne. Undersøgelsens resultater kan på flere områder sammenlignes med andre statistikker. Disse sammenligninger viser et godt sammenfald.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres to måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1964, men er i sin nuværende form kun i begrænset omfang sammenlignelig med tidligere udgivelser. Dette skyldes dels samfundsmæssige og teknologiske ændringer og dels ændringer i brugerbehov, der har medført en større revision af spørgeskemaet. Statistikkens spørgeskema udarbejdes efter fælles FN guidelines og er derfor delvis sammenlignelig med statistikker fra andre lande, herunder de nordiske lande og øvrige EU-lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Voksnes kulturvaner. Se mere på emnesiden Kulturvaner.

Læs mere om tilgængelighed