Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for detailhandel

Statistikken udgives månedligt sammen med de øvrige konjunkturbarometre i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres Konjunkturbarometer for detailhandel under Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer. Se mere på statistikkens emneside samt i den samlede grafiske præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand Konjunkturcyklus.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen Publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Detailhandel, inkl. bilbranchen, konjunkturbarometer i følgende tabeller:

  • KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen efter branche (DB07), indikator, bedømmelse og forløb
  • KBD3: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel efter indikator og sæsonkorrigering
  • KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen efter branche (DB07) og bedømmelse

Detailhandel, sæson- og brudkorrigeret

  • KBD1K: Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret) efter branche, indikator, sæsonkorrigering og forløb
  • KBD2K: Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret) efter branche, indikator og sæsonkorrigering
  • KBD3K: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret) efter indikator, sæsonkorrigering og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere kan via Danmarks Statistiks Forskningsservice købe sig adgang til mikrodata, der i så fald af-identificeres og således fremstår anonymiseret.

Anden tilgængelighed

På basis af konjunkturindikatorerne for de enkelte variable, beregnes der månedligt data til den grafiske fremstilling Konjunkturcyklus, der fokuserer på konjunkturenes cykliske bevægelse imellem opsving og nedgang.

Resultatet af månedens undersøgelse sendes til samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN), og publiceres på deres hjemmeside.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Grundlæggende foretages der diskretionering i offentliggørelsen af målingsresultaterne ved at sikre at visse brancher med ganske få og store virksomheder aggregeres til bredere branchegrupperinger, hvor enkeltvirksomheder ikke kan identificeres.

Ud over denne grundlæggende diskretionering foretages der ikke yderligere diskretionering. Til gengæld vil det heller ikke kunne oplyses, hvor mange virksomheder der rent faktisk har svaret en given måned inden for en given branchegruppering.

Reference til metodedokumenter

Se EU-kommissionens metodepapirer der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkerne. Der er udarbejdet skriftlig dokumentation af statistikkens variabler i TIMES4. En fælles tillidsindikator, som beregnes på baggrund af konjunkturbarometrene for industri, bygge og anlæg, detailhandel og serviceerhverv samt forbrugerforventningerne, beskrives i metodedokumentet Tillidsindikator - metodebeskrivelse og analyse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.