Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for detailhandel

Der regnes med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (sampling error) på konjunkturbarometrenes indikatortal. Der er også en systematisk usikkerhed (non-sampling error) forbundet med bortfald, hvor især større virksomheders manglende besvarelser enkelte måneder kan påvirke udviklingen fra måned til måned. Endelig er der en usikkerhed omkring respondentens grad af information om virksomhedens udvikling.

Samlet præcision

Statistikkens stikprøve repræsenterer en væsentlig andel af virksomhederne inden for de valgte brancher og betragtes som repræsentativ. Generelt regnes der med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (sampling error) på konjunkturbarometrenes indikatortal. Der er en systematisk usikkerhed (non-sampling error) forbundet med bortfaldet, der udgør ca. 24 pct. Især større virksomheders manglende besvarelser enkelte måneder kan påvirke udviklingen fra måned til måned, idet besvarelserne vægtes med antal ansatte. Endelig har målefejl også en væsentlig betydning i denne statistik. En ledende person i virksomheden bedes hurtigt afkrydse sin opfattelse af udviklingen de seneste tre måneder og sine forventninger til de kommende tre måneder. Disse besvarelser kan være usikre alt efter respondentens grad af information på det aktuelle tidspunkt.

Stikprøveusikkerhed

Undersøgelsens variabler er kategoriske af typen større, uændret eller mindre. Ved hver tælling beregnes konfidensintervallet for øvre og nedre værdier for de tre variable der indgår i den sammensatte konjunkturindikator. Konfidensintervallet varierer fra tælling til tælling, afhængig af antal besvarelser i de enkelte katagoriske svarmuligheder. Normalt er der en stikprøveusikkerhed på plus-minus 1-2 pct. på variablerne.

Anden usikkerhed

Der fejlsøges ikke systematisk. Ved stikprøveopdatering kan der i enkelte tilfælde indløbe meddelelser fra virksomheder om, at de ikke tilhører detailhandlen. Imellem branchegrupper inden for detailhandlen kan der være over-/underdækning pga. forkert eller ændret brancheregistrering. Dette ses f.x. imellem branchegrupperingen bilhandel og branchegrupperingen autoværksteder. Overdækning er særdeles minimal.

Konjunkturbarometrene er i deres natur usikre i besvarelserne. En ledende person i virksomheden bedes hurtigt afkrydse sin opfattelse af udviklingen de seneste tre måneder og sine forventninger til de kommende tre måneder. Disse besvarelser kan være usikre alt efter respondentens grad af information på det aktuelle tidspunkt.

Der er forskellige typer bortfald knyttet til konjunkturbarometrene. Dels bortfald pga. ønske om ikke at deltage i undersøgelsen. Dels bortfald pga. lukning af virksomhed. Endelig er der objekt-bortfald, hvor en respondent undlader at svare en given måned eller indsender besvarelsen efter opregningsdatoen (der er ikke efterfølgende revidering). Gennemsnitligt er der et objektbortfald på 24 pct. af virksomhederne i den aktuelle stikprøve. Det partielle bortfald, dvs. målt på de enkelte variabler i undersøgelsen opgøres ikke, men ligger af gode grunde over objektbortfaldet (på 24 pct.) dog ikke mere end, anslået, et par procentpoint.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Stikprøven dækker en væsentlig andel af virksomhederne inden for de valgte brancher og vurderes derfor at være repræsentativ for populationen. Styrken ved statistikken er dens aktuelle resultater der publiceres i samme måned som data vedrører og er indsamlet i. Udsving fra måned til måned skal tolkes med forsigtighed, da det kan være udtryk for undersøgelsens usikkerhed og ikke en fortsat udvikling.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I statistikken offentliggøres kun endelige tal.