Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for detailhandel

Konjunkturbarometret måler månedligt detailhandlens vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Undersøgelsen belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning, ordrebeholdning hos leverandører samt salgspriser.

Indholdsbeskrivelse

Konjunkturbarometret for detailhandel er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i detailhandelsbranchen. Stikprøveundersøgelsen der ligger til grund for statistikken blev overtaget af Danmarks Statistik fra anden leverandør pr. maj 2011, og er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Inden for rammerne af samme program udføres de månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for Industri, Bygge- og anlægsvirksomhed, Serviceerhverv og Forbrugerforventninger, samt den halvårlige undersøgelse Industriens investeringsforventninger.

Konjunkturbarometret giver svar på centrale konjunkturmæssige forhold inden for detailhandel. Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Variablerne er beskæftigelse, omsætning, ordrebeholdning hos leverandører, salgspriser og lagerbeholdning.

Spørgeskemaet er delt op i tre sektioner.

  • I første sektion spørges der, hvordan udviklingen vurderes at have været for forretningen over de seneste tre måneder mht Salg/omsætning; Beskæftigelse, Samlet ordrebeholdning hos leverandører samt Salgspriser. Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: Faldende/forringet; Omtrent uændret; Stigende/forbedret.
  • I anden sektion spørges der på tilsvarende vis til hvordan udviklingen forventes at blive over de kommende tre måneder, inklusive tællingsmåneden.
  • I tredje sektion spørges der til lagerbeholdningen, og der afkrydses om den er for lille; passende; eller for stor, eller endelig om man ingen lagerbeholdning har.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger Dansk Branchekode 2007 (DB07), der stort set svarer til den internationale NACE rev.2 nomenklatur. For Konjunkturbarometer for detailhandel gælder det følgende brancher:

  • Bilhandel inkl. engroshandel (45.1)
  • Bilværksteder mv. (45.2-45.4)
  • Handel med fødevarer, drikke- og tobaks- varer (47.1, 47.2 og 47.8)
  • Tankstationer (47.3)
  • Anden detailhandel (47.4 - 47.7, 47.9)

Sektordækning

Statistikken omfatter detailhandelsbrancherne inkluderet detail- og engrosleddene for motorkøretøjer og autoværksteder (se under kilder).

Begreber og definitioner

Detailhandel: Den del af erhvervslivet som beskæftiger sig med direkte salg af varer til private forbrugere enten fra butik eller via postordre og internet. Konjunkturbarometer for Detailhandel omfatter også handel med og reparation af motorkøretøjer inklusiv engrosleddet

Konjunkturindikator: Konjunktur refererer til at markedsøkonomien bevæger sig i svingninger - eller cyklusser - imellem høj- og lavkonjunktur. Højkonjunktur indebærer stigning i produktion, tømning af varelagre og øget beskæftigelse. Lavkonjunktur indebærer svigtende afsætning, øgede lagre og faldende beskæftigelse. En konjunkturindikator, er en pejling af hvor i konjunkturcyklussen økonomien aktuelt befinder sig målt ved fx omsætning, beskæftigelse eller lagerbeholdning. Se endvidere Sammensat konjunkturindikator.

Konjunkturbarometer: Med analogi til meteorologiens måling af høj- og lavtryk angiver konjunkturbarometeret den øjeblikkelige konjunktursituation. Begrebet anvendes også i tysksprogede lande. På engelsk anvendes begrebet Tendency Survey, og hvad der på dansk kaldes konjunkturindikator, kaldes på engelsk Confidence indicator. Tilsvarende kaldes konjunkturbarometeret også Tillidsbarometeret af visse danske analytikere. Se også under konjunkturindikator.

Sammensat konjunkturindikator: Som navnet siger en sammensætning af konjunkturindikatorer (fx omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning). Der foretages en simpel gennemsnitsberegning ved at udvalgte indikatorer lægges sammen og divideres med antal indikatorer. Ideen er at give en fælles indikator, der sammenfatter de enkelte indikatorers variationer.

Nettotal: Et indikatortal for den belyste variabel (omsætning, beskæftigelse, priser mv.). I konjunkturbarometerundersøgelsen svarer man typisk kvalitativt om fx omsætningen forventes at falde, eller stige eller forblive uændret. Der udregnes hvor mange procent, der har svaret på hver af de tre muligheder, således at summen er 100 pct. Det kan fx være 10 pct. faldende, 35 pct. stigende og 55 pct. uændret. Antal procent som har svaret stigende minus antal procent, der har svaret faldende udgør nettotallet - i dette tilfælde 25. Bemærk at enheden pct. bortfalder. Nettotallet er enhedsløst og kan antage værdier over intervallet -100 til + 100.

Enheder

Enhederne i Konjunkturbarometeret er virksomheder bestemt ved juridisk enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved CVR-nummer.

Population

Målpopulationen for statistikken er virksomheder, som har hovedaktivet inden for detailhandelsbrancherne, dvs. hovedgruppe 45 og 47 i Dansk Branchekode 2007 (DB07), som svarer til det internationale NACE rev.2 klassifikationssystem.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Maj 2011-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent og nettotal.

Referencetid

Konjunkturbarometret spørger til udviklingen de seneste tre måneder og forventningerne til de kommende tre måneder. Referencedatoen er den første dag i tællingsmåneden.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Undersøgelse udarbejdes efter aftale med EU Kommissionen. Rammerne for denne type undersøgelser er beskrevet i kommissionsbeslutningen af 12 July 2006 COM (206)379, "The Joint Harmonised European Union Programme on Business and Consumer Surveys"

Indberetningsbyrde

Der er i princippet ingen indberetningsbyrde, da undersøgelsen er frivillig. Vælger man at deltage, er det meningen, at spørgeskemaet skal kunne afkrydses af en ledende person i virksomheden i løbet af et minut. Mindre virksomheder med 4 eller derunder ansatte udtrækkes ikke i stikprøven. Virksomheder med fællesadministration af flere CVR-numre inden for samme branchegruppering tilbydes at foretage fællesindberetning over kun et CVR-nummer.

Øvrige oplysninger

Se oplysninger på emneside. Se EU-kommissionens Guidelines der ligger til grund for konjunkturbarometer-statistikkerne.