Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Kommunalvalg

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres valgresultaterne under emnet Kommunalvalg. Derudover udarbejdes en artikel til Økonomi- og Indenrigsministeriet der viser fordelingen af kandidater og stemmer for hvert parti og for hver kommune. Artiklen er tilgængelig via ministeriets hjemmeside og svarer til de nu nedlagte Statistiske Efterretninger i serien Befolkning og Valg.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres efter valget i Nyt fra Danmarks Statistik om Kandidater til kommunalbestyrelserne.

Publikationer

Der udarbejdes en særskilt artikel om kommunal- og regionsvalget til Indenrigs- og Økonomiministeriet med summerede oplysninger for hele landet samt stemmetal for hver kommune for både kommunal- og regionsvalget. Artiklen er tilgængelig via ministeriets hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

Adgang til mikrodata

Adgang til mikrodata gives via henvendelse til Forskningsservice. Materialet ligger lagret på personniveau og kan bruges sammen med andre oplysninger på personniveau eller adresseniveau.

Anden tilgængelighed

DST Consulting bruger befolkningens grunddata i forbindelse med opgaver bestilt af eksterne kunder.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Der videregives ikke oplysninger om enkeltpersoner. Det betyder, at navn, personnummer eller andre oplysninger, som muliggør direkte identifikation diskretioneres. Offentliggørelser med enkelt forekomst i tabelcellen må ikke kunne give ny viden om enkeltpersoners forhold.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.