Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Kommunalvalg

Statistik om valgresultater fra kommunal- og regionsvalg offentliggøres ca. 2 måneder efter datoen for klage-/indsigelsesfristen som er medio januar efterfølgende år. Statistikken offentliggøres for hver kommune. Kandidaterne opdeles på valgte/opstillede, partier og køn. Stemmefordelingen opdeles efter parti, brev- og ugyldige. Statistikken er baseret på udtræk fra Kommunedatas valgsystem, som Danmarks Statistik modtager dataene fra.

Indholdsbeskrivelse

I statistikbanken vises kommunalvalget for hver kommune efter valgte/opstillede, partier og køn. Også stemmefordelingen vises efter parti, brev- og ugyldige. For Regionsvalget vises for hver region partiernes opstillede og valgte kandidater efter køn samt fordeling af stemmer herunder personlige.

I en særskilt artikel, svarende til de nu nedlagte Statistiske Efterretninger i serien Befolkning og Valg udarbejdet til Økonomiministeriet kan fordelingen af kandidater og stemmer ses for hvert parti og for hver kommune. Artiklen er tilgængelig via Indenrigs- og økonomiministeriets hjemmeside.

Statistikken er baseret på udtræk fra Kommunedatas valgsystem, som Danmarks Statistik modtager dataene fra.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er opgjort efter landets 98 kommuner og 5 regioner: Kommuner, Regioner

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik

Begreber og definitioner

Kandidatliste: Kandidater til valget opstilles på kandidatlister for hele kommunen eller regionen under ét. Hver kommune og region udgør et valgområde (valgkreds). Kandidatlister kan opstilles af de politiske partier eller af lokale borgergrupper og enkeltpersoner uden tilknytning til partierne (lokallister). For begge typer af kandidatlister gælder, at de skal være underskrevet af et antal vælgere som stillere.

Til kommunalbestyrelsesvalg kræves 25 stillere, i nogle af de større kommuner dog 50 og i Københavns Kommune 150. Til regionsrådsvalg kræves 50 stillere, i enkelte regioner 100.

Hvis en kandidatliste har sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Listestemmerne har derfor ingen betydning for kandidatudvælgelsen.

Listeforbund: To eller flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde. Valgteknisk samarbejde mellem to eller flere kandidatlister for samme parti mv. kaldes listeforbund. Listeforbund til kommunal- og regionalvalg indgås af to eller flere kandidatlister og er et valgteknisk samarbejde for at undgå stemmespild.

partiliste: Hvis en kandidatliste har opstillet kandidaterne i en prioriteret rækkefølge (partiliste), sker kandidatudvælgelsen på følgende måde: Først beregnes kandidatlistens fordelingstal. Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet, er valgt.

De kandidater, der ikke har opnået fordelingstallet i personlige stemmer, tildeles i partilistens rækkefølge og så langt, listestemmerne rækker, så mange listestemmer, at summen af personlige stemmer og listestemmer lige netop udgør fordelingstallet. De kandidater, der på den måde opnår fordelingstallet, er valgt.

Skal der vælges flere kandidater end dem, der har opnået fordelingstallet, vælges de i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. De ikke-valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af samme liste i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.

Ugyldige stemmer: En stemmeseddel er ugyldig, hvis: - den er blank - vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med et kryds - det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme - det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet - der er givet stemmesedlen et særpræg

Valgforbund: To eller flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde. Valgteknisk samarbejde mellem to eller flere kandidatlister for forskellige partier mv. kaldes valgforbund. Valgforbund til kommunal- og regionalvalg indgås af to eller flere kandidatlister og er et valgteknisk samarbejde for at undgå stemmespild.

Enheder

Kommuner og regioner.

Population

Opstillede og valgte kandidater ved kommunal- og regionsvalgene.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

2009, 2013 and 2017.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer, stemmer

Referencetid

21-11-2017

Hyppighed

Hvert fjerde år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der foreligger ingen indsamlingshjemmel eller EU regulering. Data leveres fra Kommunedata som serviceopgave. Opgaven udføres af Danmarks Statistik som serviceopgave for Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på et administrative data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.