Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Lars Dejgaard
39 17 35 34

ldg@dst.dk

Hent som PDF

Husholdningernes formue i fast ejendom

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken emnet Fast ejendom. Se mere på emnesiden Fast ejendom.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Husholdningernes formue i fast ejendom.

Publikationer

Den 22. juni 2015 blev der udgivet en analyse om Husholdningernes formue i fast ejendom.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Fast ejendom i følgende tabeller:

  • EJDFOE1: Formue i fast ejendom efter værdisætning, bopælskommune, enhed og ejendomstype
  • EJERFOF1: Husholdningernes formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier efter komponenttype, bopælskommune, enhed og familietype
  • EJERFOF2: Husholdningernes formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier efter komponenttype, bopælskommune, enhed og husstandsgrupper

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Personnumre og virksomhedsnumre er erstattet med en anden identifikation for eksterne brugere. Christiansø er slået sammen med Bornholm.

Reference til metodedokumenter

På emnesiden om Fast ejendom findes to metodedokumenter:

  • Individbaseret opgørelse af husholdningernes formue i fast ejendom
  • Metodebeskrivelse for beregning af markedsværdien af andelsboliger

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.