Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Lars Dejgaard
39 17 35 34

ldg@dst.dk

Hent som PDF

Husholdningernes formue i fast ejendom

De offentlige ejendomsvurderinger som er grundlaget for udregningen af markedsværdien, har været fastfrosset siden 2013, og var i forvejen et estimat foretaget af SKAT, dette er således en kilde til usikkerhed. Det foreløbige år er afhængig af månedlige salgsdata som eneste nye kilde i forhold til det endelige år, salgsdata bliver mere dækkende henover året. Når det endelige år beregnes er det med alle kilder i modellen tilgængelig. Erfaringer fra 2019 og 2020 viser at det foreløbige år er undervurderet i forhold til den totale markedsværdi for the endelige år.

Samlet præcision

Til beregning af markedsværdien for fast ejendom i formuestatistikken anvendes en korrektionsfaktor, der opfanger eventuelle forskelle mellem faktiske salgsoplysninger og den offentlige vurdering. Anvendelse af korrektionsfaktorer er en gennemsnitsbetragtning, som ikke tager hensyn til de individuelle forskelle mellem ejendommene.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Markedsværdien for de ikke solgte ejendomme beregnes ved at gange korrektionsfaktoren med den offentlige ejendomsvurdering. I modellen antages korrektionsfaktoren at afhænge af ejendomstype, den geografiske placering og ejendommens prisklasse. En korrektionsfaktor til ejendomsvurderingen kan også tage hensyn til andre faktorer, som også har stor betydning for markedsværdien af en ejendom. Eksempler på andre faktorer med betydning for markedsværdien kan nævnes afstand til kysten (specielt for sommerhuse), afstand til butikker og offentlig transport, bygningernes alder og stand.

De offentlige ejendomsvurderinger som er grundlaget for udregningen af markedsværdien, har været fastfrosset siden 2013, og var i forvejen et estimat foretaget af SKAT, dette er således en kilde til usikkerhed, da det estimat der korrigeres ud fra kan være skævt for den enkelte bolig.

Det foreløbige år er afhængig af månedlige salgsdata som eneste nye kilde i forhold til det sidste endelige år, salgsdata bliver mere dækkende henover året, hvor det foreløbige til det endelige bud i 2020 kom ca. 10% flere salg med.

Typer af ejendomme som er undtaget fra offentlig vurdering tæller med i statistikken som 0-observationer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af grunddata fra Ejendomsstamregistret, Ejendomssalgsregistret, Bygnings- og boligregistret (BBR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt Persondata (PSD) er høj, da disse registre løbende bliver valideret og opdateret.

Til beregning af markedsværdien for fast ejendom i formuestatistikken anvendes en korrektionsfaktor, som dels retter op på skævheder i ejendomsvurderingerne, og dels justerer niveauet for værdien af ejendommene. Anvendelse af korrektionsfaktorer er en gennemsnitsbetragtning, som ikke tager hensyn til de individuelle forskelle mellem ejendommene. Ligesom med ejendomsvurderingerne er der ikke taget hensyn til ejendommenes stand, beliggenhed i forhold til udsigt, adgang til offentlig transport, indkøbsmuligheder mv. Salgspriserne for de solgte ejendomme tager hensyn til alle disse parametre. De geografiske områder kan gøres mindre, så værdisætningen bliver mere præcis, men der skal stadig være et minimum antal salg af ejendomme indenfor et geografisk område, for at det giver en robust korrektionsfaktor, og uanset hvor lille det geografiske område er, vil anvendelsen af en korrektionsfaktor altid være en gennemsnitsbetragtning.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Fra marts 2021 udkommer statistikken en gang årligt med foreløbige tal for seneste år og endelige tal for næstseneste år.