Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Lars Dejgaard
39 17 35 34

ldg@dst.dk

Hent som PDF

Husholdningernes formue i fast ejendom

Data fra forskellige registre samkøres via ejendomsidentifikation og personidentifikation. Der foretages klassificeringer, aggregeringer og beregning af markedsværdien. Til publiceringer tilføjes relevante baggrundsoplysninger om familierne.

Kilder

Opgørelse af formuen for fast ejendom er baseret på oplysninger i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister, som indeholder de offentlige ejendomsvurderinger for alle ejendomme. Ejendomssalgsregistret, Bygnings- og boligregistret (BBR) samt Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er anvendt til afgrænsning af data og til beregning af markedsværdien. Befolkningsstatistikken bruges til at gruppere i familier. Formuestatistik bruges til oplysninger om gældsposter.

Indsamlingshyppighed

Årligt

Indsamlingsmetode

Registerdata

Datavalidering

For registerdata fra Ejendomsstamregistret, Ejendomssalgsregistret, Bygnings- og boligregistret (BBR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt befolknings og formue data foretages ingen særskilt validring, det vil sige at valideringen først foretages efter sammenkørslen af registre. Der valideres både på mikroniveau og på makroniveau i de sammenkørte registre. Efter hver sammenkøring af registrene kontrolleres de ikke-matchede records. På makroniveau foretages tabelleringer på forskellige niveauer i data. Der er ingen tilsvarende opgørelser for markedsværdien af fast ejendom, så resultaterne på makroniveau kan ikke sammenlignes med andre kilder. Der kan dog i begrænset omfang sammenlignes med prisindekser for fast ejendom, selvom denne statistik kun indeholder bestemte typer ejendomme.

Databehandling

Der foretages to separate beregninger for ejere af fast ejendom og andelshavere. For ejere af fast ejendom er markedsværdien beregnet ved at sammenkøre Ejendomsstamregistret, Ejendomssalgsregistret, Bygnings- og boligregistret (BBR) og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) til et individbaseret register med ejendomsvurderinger og ejendomssalg for ejere af ejendomme i husholdningssektoren. Der beregnes en korrektionsfaktor, som angiver forholdet mellem salgssummen og ejendomsvurderingen for de handlede ejendomme. Dette gøres ved at samkøre ejendomssalgsregistret med de offentlige ejendomsvurderinger. Markedsværdien for de ikke solgte ejendomme beregnes så ved at gange korrektionsfaktoren med den offentlige ejendomsvurdering. I modellen antages korrektionsfaktoren at afhænge af ejendomstype, den geografiske placering og ejendommens prisklasse.

Til opregning efter ejendomstype er der defineret 40 ejendomstyper i formuestatistikken. Ejendomstyperne er fx være enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, byggegrunde, mv. Til opregning efter geografi beregnes korrektionsfaktoren på postnummerniveau, hvis der er salg nok inden for et postnummer til at give en robust korrektionsfaktor. Hvis der ikke er salg nok inden for et postnummer, hæves den geografiske enhed et niveau op, og korrektionsfaktoren beregnes på kommuneniveau. De sidste to niveauer i beregningen er regioner og hele landet. Enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse udgør ca. 80 pct. af husholdningernes ejendomssalg, så korrektionsfaktorerne for disse kategorier kan beregnes relativt robust på postnummerniveau. Markedsværdierne for de øvrige ejendomstyper beregnes ud fra korrektionsfaktorer på kommune- eller regionsniveau.

Til opregning efter ejendommens prisklasse korrigerer beregningsmodellen i formuestatistikken for skævhederne i de offentlige ejendomsvurderinger, ved at anvende korrektionsfaktorer for kvartilgrupper eller mediangrupper, hvor der er en statistisk signifikant forskel på korrektionsfaktorerne mellem de billige ejendomme og de dyre ejendomme. Hvis forskellen på korrektionsfaktorerne i forhold til ejendommens prisklasse ikke er signifikante for hverken kvartilgrupper eller mediangrupper, så anvendes korrektionsfaktorer beregnet på ejendomstype og geografisk enhed, og der tages ikke hensyn til ejendommens prisklasse. Den offentlige ejendomsvurdering er udgangspunktet for at beregne værdien af andelsboliger og er tilgængelig for alle andelsejendomme. Ejendomsvurderingen fra ejendommen fordeles på andelsboligerne i ejendommen. Fra salgsdata for andelsboligbeviser beregnes en opregningsfaktor på den offentlige ejendomsvurdering. Salgsprisen for andelsboligbeviset indeholder information om både markedsværdien af ejendommen og gæld i den enkelte andelsboligforening inklusiv renteswaps.

Værdisætning af andelsboliger er en kvartal statistik, hvor markedsværdien for andelsboliger beregnes. Salgsdata opdateres hvert kvartal, mens bestanden er baseret på det seneste tilgængelige år. Andelsboligstatistikken offentliggøres dog kun ultimo året.

Andelsboliger i statistikken er defineret som boligerhvervsenheder fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) ejet af private andelsboligforeninger med CPR tilmeldte personer. Denne kilde opdateres T-1 ultimo i det indeværende år. Andelsboliger sammenkøres med data for andelsejendomme fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og salg fra SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister), som begge opdateres senest T-1 ultimo i det indeværende år.

Salgsdata for andelsboliger stammer fra en frivillig spørgeskemaundersøgelse lavet af Danmarks Statistik. Undersøgelsen er nødvendig fordi ”Nøgleoplysningsskemaet om andelsbolig til salg” ikke registreres centralt i modsætning til for ejerboligmarkedet.

I en andelsforening uden gæld vil opregningsfaktoren på den offentlige ejendomsvurdering være nogenlunde sammenlignelig med opregningsfaktoren for ejerboliger i samme område. Gæld i andelsforeningen trækker opregningsfaktoren ned. I dybt forgældede foreninger går opregningsfaktoren mod nul.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.