Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Uddannelsesforløb. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Tiårsoversigt

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Uddannelsesforløb i følgende tabeller:

  • FORLOB10: Fra grundskole til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsregion, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst
  • FORLOB15: Fra gymnasiale uddannelse til fortsat uddannelse efter afgangsårgang, afgangseksamen, afgangsinstitutionsregion, uddannelsesstatus, statustidspunkt efter afgang, uddannelse, køn og herkomst

Adgang til mikrodata

Statistikken findes ikke som mikrodata. Der er dog adgang til det integrerede elevregistret, som danner hele fundamentet for denne statistik. Elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

I forbindelse med offentliggørelser følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.