Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Statistikken er en årlig opgørelse, hvordan årgange af elever med afgang fra enten grundskolen eller gymnasium (STX, HHX, HTX og HF-eksamen) finder deres vej gennem uddannelsessystemet. Ved afgang forstås elever fra enten grundskolen eller gymnasiet, der forlader uddannelsen uden efterfølgende at fortsætte på en uddannelse af samme type igen.

Det opgøres år for år, hvor stor en andel af hver årgang, der enten er i gang med en uddannelse, har fuldført en uddannelse, har afbrudt en uddannelse eller ikke er registreret med en uddannelsesaktivitet. Oplysningerne opgøres efter køn alder, herkomst og geografi.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en forløbsanalyse af, hvordan årgange af elever med afgang fra enten grundskole eller gymnasiale uddannelser (studenter-/hf-eksamen, hhx og htx) finder deres vej gennem det danske uddannelsessystem. Ved afgang forstås elever, som gennemfører en uddannelse uden efterfølgende at fortsætte på en uddannelse af samme type. Voksenuddannelse indgår ikke i opgørelsen. Undersøgelsen opgør hvert år i oktober måned, hvor stor en andel af den enkelte årgang, der er under uddannelse, har fuldført en uddannelse, har afbrudt en uddannelse, samt hvor mange, der ikke er registreret i Danmarks Statistiks integrerede elevregister.

Statistikken er fordelt på typen af afgangseksamen og efter hvilken region, afgangseksamen er fuldført i. Desuden er uddannelsesaktiviteten efter afgangseksamen fra enten grundskole eller gymnasium opdelt efter uddannelsestype (fx korte videregående uddannelser eller erhvervsfaglige grundforløb). Endelig er statistikken fordelt efter køn og herkomst samt årgang for afgangseksamen.

Der indgår kun personer med en grundskoleeksamen eller studentereksamen, der er taget i Danmark.

Undersøgelsen opgør hvert år i oktober måned, hvor stor en andel af den enkelte årgang, der er under fortsat uddannelse, har fuldført en uddannelse, har afbrudt en uddannelse, samt hvor mange, der ikke er registreret i Danmarks Statistiks integrerede elevregister.

Grupperinger og klassifikationer

Til statistikken benyttes "hovedområder" i henhold Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur "DISCED-15". En beskrivelse af den kan findes på: DISCED-15.

Geografi for afgangsinstitution er fordelt efter regioner jf. det øverste niveau i Regioner, landsdele og kommuner.

Sektordækning

Uddannelsessektoren.

Begreber og definitioner

Afbrudt: Eleven har været igang med en uddannelse, som efterfølgende er blevet afbrudt

Fuldført: Eleven har været i gang med et efterfølgende uddannelsesforløb, som er endt med en kompetencegivende kvalifikation

Igangværende: Status pr. 1/10 samme år

Ikke registreret i elevregistret: Eleven er iflg. Danmarks Statistiks elevregister ikke fortsat på en efterfølgende uddannelse

Enheder

Personer

Population

Elever med en afgangseksamen enten fra grundskolen eller fra gymnasial uddannelse.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1970 -

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal personer.

Referencetid

Referencetidspunktet er d. 30. september gældende år.

Hyppighed

Statistikken udarbejdes årligt

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken bygger på allerede indsamlede oplysninger

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på Elevregisteret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.