Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Uddannelsesoplysningerne i det integrerede elevregister, som udgør hele fundamentet for denne statistik, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Samlet præcision

De uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være af god kvalitet, da de stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Opdateringen af elevregistret fordrer desuden, at man genfinder de aktive elever år for år. Der skal således være kontinuitet i indberetningerne over årene.

Der foretages en totaltælling af alle elever på alle godkendte skoler og gymnasier, og statistikken dækker derfor tæt på samtlige børn og unge, der er indskrevet på en uddannelsesinstitution i Danmark. Enkelte records bliver slettet, hvis cpr oplysninger mangler og der ikke kan skabes en personident.

De få børn som ikke er indskrevet på en skole, da de modtager hjemmeundervisning er ikke en del af grundskolestatistikken, hvorfor det reelle antal unge mennesker, der modtager undervisning i Danmark er en smule undervurderet.

Nogle elever som har fuldført skolen eller gymnasiet, vil vælge at tage en uddannelse i udlandet. Da Danmarks Statistik ikke modtager oplysninger om gennemførsel af uddannelser i udlandet vil disse personer vil stå i kategorien Ej påbegyndt videre uddannelse.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken dækker tæt på samtlige børn og unge som er eller har været indskrevet på de relevante uddannelsesinstitutioner i Danmark. Den manglende dækning kan bl.a. skyldes en mangel i indberetningerne fra institutionerne.

Børn der ikke er indskrevet i en grundskole indgår ikke i statistikken, mens børn der ikke er registreret i CPR kan indgå. Det kan fx være børn der lige er ankommet til Danmark og derfor ikke har fået et CPR nr endnu fx asylbørn og børn af udstationerede til Danmark, eller det kan være børn der bor på den anden side af grænsen eller er tilknyttet en ambassade. Det kan derfor se ud som om der er mere end 100 pct. dækning.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Uddannelsesoplysningerne i elevregistret, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Opdateringen af elevregistret fordrer desuden, at man genfinder de aktive elever år for år. Der skal således være kontinuitet i indberetningerne over årene. I modsat fald skal årsagen til den manglende kontinuitet findes og afhjælpes.

Den usikkerhed der opstår som følge af, at institutionerne gennem de årlige indberetninger har mulighed for at rette tilbage i tidligere indberettede oplysninger, ligger erfaringsmæssigt på ca. 0-3 pct. inden for en uddannelseshovedgruppe. På mere specifikke grupperinger og enkeltuddannelser vil sikkerheden være højere. Usikkerheden vil især gælde det seneste år.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.