Gå til sidens indhold

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Formålet med Statistikken over forsyningen og forbruget af korn og foder er at belyse landbrugets årlige forbrug af foderstoffer samt anvendelsen af korn, hvilket også er en del af forudsætningen for foderforbrugsopgørelsen. Endvidere belyses foderforbruget efter indenlandsk og udenlandsk oprindelse. Statistikken anvendes desuden til opgørelse af landbrugets bruttofaktorindkomst. Statistikken er udarbejdet siden 1900, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Indhold

Statistikkerne er årlige opgørelser af landbrugets foderforsyning og foderforbrug opgjort i mio. kg og mio. kr. Foderforsyningen og foderforbruget opgøres for en lang række foderemner ved at opstille balancer. De opgøres for både kalenderår og driftsår, efter produktionsform, fx enkeltfoderstof eller værende en del af en foderblanding og efter oprindelse.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige kilder indsamles i årlige/ halvårlige spørgeskemaundersøgelser, og behandles forskelligt alt efter om det er data fra en stikprøve eller der er tale om en totaltælling. Statistikken produceres ved at opstille balancer for hvert enkelt fodermiddel, så forsyningen er lig med anvendelsen. Opgørelsen laves som udgangspunkt for driftsår, da en sådan opgørelse er mest sikker, men der dannes opgørelser på kalenderår af hensyn til beregning af Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikkerne om forsyningen og forbruget af korn og foderstoffer er relevante for bl.a. landbrugets organisationer, Ministerier og styrelser, som bruger dem til at vurdere udviklingen i mængder og omkostninger til korn og foder. Derudover er statistikkerne input til Landbrugets bruttofaktorindkomst til bl.a. værdisætningen af foderomkostningerne. Brugerne kan komme med kommentarer til statistikkerne i Brugerudvalget for Fødevarestatistik, og der er udtrykt tilfredshed med statistikkerne.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen af forsyningen og forbruget af korn og foder bygger bl.a. på stikprøvetællinger for lagerbeholdninger af korn hos landmænd, og resultaterne er derfor behæftet med nogen usikkerhed, fordi kun en lille andel af landmændene er spurgt. Herudover er der usikkerheder i opgørelsen af høsten af korn, raps og bælgsæd og udenrigshandel med varer. Korn til foder beregnes residualt, så usikkerheder på de andre datakilder vil have indflydelse på denne post. Lager- og omsætningstællingerne hos kornhandlere er totaltællinger, og resultaterne er ret præcise. Der kan være lagerforskydninger for en række produkter, hvilket giver usikkerhed i periodiseringen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Foreløbige tal for statistikkerne om forsyningen og forbruget af korn og foder offentliggøres en gang om året, og ca. 6 måneder efter referenceperiodens afslutning i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst. Endelige tal offentliggøres 2 år og 6 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken er punktlig og publiceres normalt uden forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1900, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem. Statistikken er i overensstemmelse med den gældende EU forordning, og er et input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst, hvilket kan sammenlignes med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Jordbrugets økonomi og Rå- og hjælpestoffer.

Læs mere om tilgængelighed