Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Statistikken er en årlig opgørelse af landbrugets foderforsyning og foderforbrug opgjort i mio. kg og mio. kr. Foderforsyningen og foderforbruget opgøres for en lang række fodermidler ved at opstille balancer. Den opgøres for både kalenderår og driftsår og efter oprindelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er årlig opgørelse af landbrugets foderforsyning og foderforbrug opgjort i mio. kg og mio. kr. Værdiberegningen af fodermidler findes i statistikbanktabellen FODER6, mens FODER1 og FODER5 opgøres i mio. kg. Foderforbruget opgøres for en lang række fodermidler, fx hvedeklid eller oliekager, ved at opstille balancer, der beregner hvor store mængder, som anvendes til foder. Anvendelsen af korn indgår som en udvidet opgørelse i denne sammenhæng. Statistikken opgøres både for kalenderår og driftsår og efter oprindelse. Statistikken over forsyningen og forbruget af korn og foder er beslægtet med statistikken for Fordelingen af foder (statistikbanktabellen FODER2), da begge statistikker indeholder samme fodermidler. Fra 2022 ophører statistikbanktabellen FODER5. Det skyldes, at oplysninger om oliekager kan findes i FODER1, FODER2 og FODER6.

Grupperinger og klassifikationer

A, 01.00.0, Landbrug og gartneri Klassifikationer: Fodermidler, foderblandinger samt anvendelse

Sektordækning

Landbrug

Begreber og definitioner

Enkeltfoderstof: Et enkeltfoderstof er et enkelt foderstof, fx hvede eller roepulp, som sammen med andre produkter kan anvendes til foderblanding eller anvendes direkte som foder til husdyr.

Ensilering: Metode til konservering af foder fra helsæd, græs eller andet grøntfoder.

Foderblandinger: En foderblanding består af to eller flere ingredienser og er færdigblandet fra fabrik, klar til at husdyrene kan spise den. Typisk indeholder den en eller flere afgrøder, fx hvede, og derudover andre fodermidler. Det kan være alt fra fiskemel, mælkepulver, oliefrø og vitaminer og mineraler

Foderenhed (FE): Mål for energiindholdet i høstudbyttet af afgrøder, som kan anvendes til foder. Beregnes med standardfaktorer for hver afgrødes kerneudbytte

Foderværdi: Foderværdi opgøres i foderenheder, hvilket er en beregningsenhed. En foderenhed udgøres af en forskellig mængde foderstof, alt efter hvilket afgrøde, der er tale om. Fx skal der en større mængde halm til en foderenhed end hvede.

Forsyningsbalance: En opstilling af nationalregnskabet som viser dels tilgangen af varer og tjenester i et land i løbet af en tidsperiode og dels anvendelsen af disse varer. Tilgang og anvendelse af varer og tjenester i forsyningsbalancen er per definition altid ens. Komponenterne i forsyningsbalancen er BNP og import af varer og tjenester på tilgangssiden og forbrug, bruttoinvesteringer og eksport af varer og tjenester på anvendelsessiden.

Græs i omdrift: Areal der er planlagt dyrket med græs i højst fem sæsoner.

Grovfoder: Foderafgrøder, der anvendes mere eller mindre uforarbejdede til fiberholdigt foder. Omfatter helsæd, majs til ensilage, græs, foderroer og andre rodfrugter til foder.

Kornhandlere: Virksomheder, der køber og sælger korn og foderstoffer.

Majs til ensilering: Majs der høstes som helsæd før modning. Ensileres normalt til foder.

Majs til modenhed: Majs der dyrkes til modning af kolber og kerner i september-oktober. Benyttes til foder (majs dyrket til menneskeføde betegnes sukkermajs).

Råprotein: Den mængde af et foderstof, som er protein. Der er forskel på proteinindholdet i de forskellige foderstoffer.

Fodermiddel: Et fodermiddel kaldes også for et foderemne eller foderstof. Et fodermiddel er en hvilket som helst afgrøde eller produkt, som anvendes som foder til husdyr. Udover korn kan det være oliefrø, produkter fra sukkerfremstilling, fx roesnitter eller melasse, græs, mælkeprodukter til foder eller fiskemel.

Blandsæd: Blanding af afgrøder sået samtidigt, fx af korn og/eller bælgsæd.

Enheder

Data er indsamlet fra virksomheder, herunder landbrugsbedrifter.

Population

Populationen dækker landbruget i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikbanktabellen Foderforbruget efter enhed, oprindelse, fodermiddel og tid (FODER1) dækker tidsperioden fra 1990 og frem.

Statistikbanktabellen Værdiberegning for foderstoffer (FODER 6) dækker tidsperioden fra 2000 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Vægt (mio.kg)
  • Ren råprotein (mio.kg)
  • Pris pr. 100 kg
  • Mio. kr.

Referencetid

Statistikkerne har to referenceperioder, som er kalenderår og driftsåret, som går fra d. 1. juli til d. 30. juni.

Hyppighed

Statistikkerne udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. og derudover er forsyningen og forbruget af korn og foder et bidrag til opfyldelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet.

Indberetningsbyrde

Der findes ingen samlet opgørelse over indberetningsbyrden for Forsyningen og forbruget af korn og foder. Statistikken har ikke sin egen selvstændige dataindsamling, men samler data fra en række andre statistikker, fx Lagerbeholdning af korn hos handlende og Anvendelsen af korn.

  • Indberetningsbyrden for Lagerbeholdning af korn hos landmænd er senest opgjort i 2004 til 4.000 kr.
  • Indberetningsbyrden for Lagerbeholdning af korn hos handlende er senest opgjort i 2004 til 26.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Foder, gødning og pesticider eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.