Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Rune Thorhauge
39 17 31 25

rut@dst.dk

Hent som PDF

Forskeruddannelse

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Forskeruddannelser. Derudover indgår statistikken i publikationen Innovation og forskning. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyeste tal offentliggøres ikke længere i Nyt fra Danmarks Statistik Forskeruddannelser.

Publikationer

Innovation og forskning: Innovation og forskning. I denne årspublikation vises udviklingen i optaget af ph.d-studenter og i ph.d.-projekternes fagemne samt beskæftigelsen blandt de færdige ph.d.-er herunder fordelingen på sektorer og branche.

Data fra ph.d.-statistikken indgår sammen med data for de øvrige uddannelser i publiceringer af befolkningens samlede uddannelsesaktivitet og uddannelsesstatus. Resultaterne findes i publiceringerne vedrørende befolkningens uddannelsesstatus, fuldtidsuddannelser og uddannelsesforløb.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Forskeruddannelser i følgende tabeller:

  • PHD1: Tilgang af studerende, ph.d. uddannelserne efter hovedområder, køn og tid
  • PHD2: Tildelte ph.d. grader efter hovedområder, køn og tid
  • PHD3: Bestand af studerende, ph.d. uddannelserne efter hovedområder og køn

Adgang til mikrodata

Det opdaterede ph.d.-register stilles til rådighed for forskere gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

DST Consulting har adgang til de samme datasæt som forskere, og kan udarbejde detaljerede tabeller samt kombinere data med anden data i Danmarks Statistik. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ved offentliggørelse følges Danmarks Statistiks diskretioneringspraksis.

Reference til metodedokumenter

I Uddannelsesstatistikkens manual gives en sammenhængende beskrivelse af hele statistikområdet: datamodel, datafangst, statistikprodukter og arbejdets organisering.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.