Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Rune Thorhauge
39 17 31 25

rut@dst.dk

Hent som PDF

Forskeruddannelse

Statistikken giver en samlet årlig beskrivelse af antallet af ph.d.-studerende og af studerende der tildeles ph.d.-graden ved en institution i Danmark, der er godkendt til at udbyde ph.d-uddannelser. Endvidere indeholder statistikken beskrivelse af uddannelsesforløbet herunder ordninger, specialaftaler, orlovsperioder og udlandsophold, og den indeholder detaljerede oplysninger om forskningsprojektets fagindhold samt oplysninger om finansieringsforhold. Statistikken omfatter også ph.d.-grader tildelt efter den særlige § 15,2, hvor der ikke er fulgt et uddannelsesforløb, men hvor en ph.d.-afhandling er indleveret og bedømt.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken giver en samlet beskrivelse af antallet af ph.d.-studerende og af studerende der tildeles ph.d.-graden ved en godkendt institution i Danmark. Endvidere indeholder statistikken beskrivelse af uddannelsesforløbet herunder ordninger, specialaftaler, orlovsperioder og udlandsophold og detaljerede oplysninger om forskningsprojektets fagindhold samt oplysninger om finansieringsforhold.

Grupperinger og klassifikationer

Oplysningen om hovedområde er primært baseret på oplysninger om den studerendes placering i universitetets institutionelle struktur, dvs. baseret på oplysninger om fakultet og eventuelt institut.

Der inddeles i seks hovedområder:

  1. Naturvidenskab
  2. Teknisk videnskab
  3. Sundhedsvidenskab
  4. Jordbrugs- og Veterinærvidenskab
  5. Samfundsvidenskab, Juridisk
  6. Humaniora, Teologi

Sektordækning

Uddannelsessektoren.

Begreber og definitioner

ph.d.-studerende: En person der er indskrevet på et universitet på en ph.d.-ordning

tildelte ph.d.-grad: Den studerende tildeles ph.d.-graden af det universitet der har haft ph.d.-afhandlingen til bedømmelse.

Enheder

I statistikken optælles antal indskrevne ph.d.-studerende ved et universitet. I forbindelse med institutionsskift vil en person blive optalt på begge institutioner og altså indgå 2 gange i årets statistik. Dette forekommer dog kun i få tilfælde.

Såfremt en person har afbrudt uddannelsen, men kort efter fuldfører studiet, vil studieforløbene blive samlet til ét og personen vil kun indgå en gang i statistikken.

Har en person fået en afhandling bedømt, uden at have fulgt uddannelsesforløbet (hvilket er muligt ifølge § 15,stk 2+3 i bekendtgørelsen), indgår studieforløbet kun med få udvalgte variable, da studieforløbet i så fald kun omfatter et bedømmelsesforløb og ikke et uddannelsesforløb.

Population

Statistikken dækker uddannelsesforløb ved danske institutioner godkendte til at forestå ph.d.-uddannelser. Disse ti institutioner er på nuværende tidspunkt godkendte til at forestå ph.d.-uddannelser:

Aalborg Universitet Aarhus Universitet Copenhagen Business School Danmarks Tekniske Universitet IT-Universitetet Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Arkitektskolen Aarhus Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler

Også personer af udenlandsk herkomst der følger ph.d.-uddannelser ved institutioner i Danmark er omfattet, også når de ikke har fast bopæl i Danmark. Personer af dansk herkomst, der følger ph.d.-uddannelser ved institutioner i udlandet er ikke omfattet. Udlændinge bosat i Danmark som tidligere har taget deres ph.d.-grad i udlandet er heller ikke omfatte.

Geografisk dækning

Statistikken dækker uddannelsesforløb ved danske institutioner godkendt til at forestå ph.d.-uddannelse, typisk universiteter men også andre institutioner fx arkitektskolerne kan være godkendt.

Uddannelsesforløbene for danskere, der tager deres ph.d.-grad i udlandet er ikke omfattet. Udlændinge bosat i Danmark som tidligere har taget deres ph.d.-grad i udlandet er heller ikke omfattet.

Tidsperiode

Statistikken offentliggøres årlig i statistikbanken, og er her tilgængelig fra året 1996.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Antal af ph.d.-studerende per institution.
  • Antal af tildelte ph.d.-grader.

Referencetid

Tidsperioden følger kalenderåret 1. januar til 31. december.

Hyppighed

Statistikken udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks statistik § 8. Stk. 3: "Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for skoler og andre undervisningsinstitutioner efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer".

Indberetningsbyrde

Er ikke beregnet, da indberetterne er offentlige institutioner.

Øvrige oplysninger

Til denne statistikdokumentation findes ingen supplerende dokumentation.

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmark Statistik.