Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Rune Thorhauge
39 17 31 25

rut@dst.dk

Hent som PDF

Forskeruddannelse

Sammenligneligheden over tid er god for hovedvariablene. Statistikken indeholder derudover en række oplysninger om studieordninger, forskningsemner, finansiering, studieophold og ansættelse. Disse variable har undergået ændringer gennem årene, men fra 2009 har variablene været konsistente.

Sammenligneligheden med international statistik over ph.d-studenter vurderes at være meget god. Med hensyn til sammenligneligheden vedr. befolkningens uddannelsesniveau, vil lande, hvor statistikken er baseret på spørgeskemaundersøgelser, have mulighed for også at medtage personer, som har taget deres ph.d.-grad i udlandet og som derfor ikke indgår i den danske ph.d.-statistik.

International sammenlignelighed

Sammenligneligheden med international statistik over ph.d.-studenter vurderes at være meget god.

Med hensyn til sammenligneligheden af befolkningens uddannelsesniveau, vil lande, hvor statistikken er baseret på spørgeskemaundersøgelser, have mulighed for også at medtage den del af befolkning, som har taget deres ph.d.-grad i udlandet. Denne gruppe er ikke omfattet af den danske ph.d.-statistik.

I statistikken over befolkningens højest fuldførte uddannelse er denne gruppe kun sparsomt belyst, idet man her har suppleret data fra ph.d.-statistikken med oplysninger om uddannelser taget i udlandet for personer der er immigreret til Danmark i årene til og med 2006. Statistikken over den danske befolknings højest fuldførte uddannelse anvendes til danske opgørelser i internationale statistikker.

Sammenlignelighed over tid

Der foreligger sammenlignelige opgørelser fra 1996 og frem. Definitionen af populationen, antal ph.d.-studerende og studerende, der tildeles ph.d.-graden har været konsistent gennem årene. Sammenligneligheden på hovedområder er også gennemgående god, men er dog påvirket i mindre grad af, at der er sket institutionelle ændringer for hovedområderne, hvilket pt. bevirker et mindre databrud i 2012. Dette skyldes de ændringer i fakultetsstrukturen, som flere af de store universiteter har gennemført de senere år. I denne brydningsperiode er der foretaget rekodning således, at den hidtidige struktur så vidt muligt er bibeholdt.

Statistikken indeholder derudover en række oplysninger om studieordninger, forskningsemner, finansiering, studieophold og ansættelse. Disse variable har undergået ændringer gennem årene , men fra 2009 har variablene været konsistente.

Sammenhæng med anden statistik

Danske Universiteter udgiver årligt opgørelser over antal ph.d.-studerende, tilgang og tildelte ph.d. grader på de enkelte universiteter. Sammenligneligheden er meget god. Der er kun gangske små afvigelser som skyldes at dataindsamlingen foretages på forskelligt tidspunkt og datagrundlaget derfor kan være opdateret i forskellig grad.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.