Gå til sidens indhold

Forskeruddannelse

Formålet med ph.d.-statistikken er bl.a. at belyse omfanget af uddannelsen af forskere, samt uddannelsesforløbet og fagemner. Opgørelser på statistikkens hovedvariable er sammenlignelige siden ph.d.-ordningens start i midten af firserne.

Indhold

Statistikken giver en samlet årlig beskrivelse af antallet af ph.d.-studerende og af studerende der tildeles ph.d.-graden ved en institution i Danmark, der er godkendt til at udbyde ph.d-uddannelser. Endvidere indeholder statistikken beskrivelse af uddannelsesforløbet herunder ordninger, specialaftaler, orlovsperioder og udlandsophold, og den indeholder detaljerede oplysninger om forskningsprojektets fagindhold samt oplysninger om finansieringsforhold. Statistikken omfatter også ph.d.-grader tildelt efter den særlige § 15,2, hvor der ikke er fulgt et uddannelsesforløb, men hvor en ph.d.-afhandling er indleveret og bedømt.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken baseres på årlige indberetninger fra danske institutioner, der er godkendt til at udbyde ph.d.-uddannelse. Der er tale om en totaltælling. De indsendte data fra hver indberetter kontrolleres for manglende oplysninger, for om oplysningerne er indbyrdes konsistente, og der ses på udviklingen over tid. Er der behov for supplerende eller korrigerede oplysninger rettes henvendelse til indberetterne.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, universiteter, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier og forskere, som grundlag for bl.a. forskning og analyser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, idet uddannelsesdata er relevant i mange sammenhænge.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Generelt vurderes præcisionen som meget høj. Der er tale om en totaltælling og alle universiteter og øvrige institutioner godkendt til at udbyde ph.d.-uddannelser indberetter. Der forekommer ikke målefejl eller bortfald af betydning, da fejlsøgningprocedurerne på de centrale begreber, antal ph.d.-studerende og antal tildelte ph.d.-grader er meget omfattende. Dog kan der forekomme målefejl på oplysningen af hovedområde, da den er baseret på personens institutionelle placering på universitetet og fakultetsstrukturen samt institutinddelingerne netop omstruktureres i disse år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives i løbet af foråret efter referenceåret. Dataindsamlingen og databehandlingen har været under revision og udgivelsestiden er derfor blevet fremskyndet i forhold til tidligere år.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sammenligneligheden over tid er god for hovedvariablene. Statistikken indeholder derudover en række oplysninger om studieordninger, forskningsemner, finansiering, studieophold og ansættelse. Disse variable har undergået ændringer gennem årene, men fra 2009 har variablene været konsistente.

Sammenligneligheden med international statistik over ph.d-studenter vurderes at være meget god. Med hensyn til sammenligneligheden vedr. befolkningens uddannelsesniveau, vil lande, hvor statistikken er baseret på spørgeskemaundersøgelser, have mulighed for også at medtage personer, som har taget deres ph.d.-grad i udlandet og som derfor ikke indgår i den danske ph.d.-statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Forskeruddannelser. Derudover indgår statistikken i publikationen Innovation og forskning. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed