Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Anne Morsing
39 17 39 70

forebyg@dst.dk

Hent som PDF

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Statistik om Ungepålæg (§57b), Forældrepålæg (§57a), og Afholdelse af netværkssamråd (§57c) er underestimeret, da disse ikke indberettes direkte i alle fagsystemer. Der er forskelle i kommunernes fagsystemer, som betyder, at der ikke registreres helt ensartet og systematisk. Kommuner kan kontere samme fænomen på forskellig paragraf. Omfanget af dette kendes ikke. Bemærk også følgende: Data fra Dragør for 2020 kan være underestimeret. Data fra Vallensbæk for 2020 kan være fejlbehæftet. Data fra Faaborg-Midtfyn for 2020 kan være overestimeret, dog ikke §11. Data fra Holstebro for 2020 kan være overestimeret. Data fra Sønderborg for 2020 kan være understimeret. §11 for Solrød kommune i 2021 er understimeret.

Samlet præcision

Ungepålæg (§57b) og Forældrepålæg(§57a) er underestimeret, da disse ikke indberettes direkte via det største fagsystem. Danmarks Statistik har ikke fagligt belæg for at vurdere forskellene i kommunernes sagsbehandling af foranstaltninger til udsatte børn og unge. Forskelligheden i kommunernes fagsystemer betyder, at kommunerne ikke registrerer sager og foranstaltninger ensartet. Hvad der i én kommune konteres på én paragraf der er med i registret over udsatte børn og unge, vil måske i en anden kommune, blive registreret under en anden paragraf, der ikke bliver indberettet. Derudover kan der muligvis opstå usikkerhed vedr. LBU data (Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet). LBU data er godkendt, men idet der ikke foreligger muligheder for sammenligning, kan man derfor ikke vide om det rigtige niveau er blevet opnået. Bemærk også følgende: Data fra Dragør for 2020 kan være underestimeret. Data fra Vallensbæk for 2020 kan være fejlbehæftet. Data fra Faaborg-Midtfyn for 2020 kan være overestimeret, dog ikke §11. Data fra Holstebro for 2020 kan være overestimeret. Data fra Sønderborg for 2020 kan være understimeret. §11 for Solrød kommune i 2021 er understimeret.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Forskelle i kommunernes fagsystemer betyder, at ikke alle kommuner registrerer sagerne ensartet. Hvad der i én kommune konteres på én paragraf der er med i registret over udsatte børn og unge, vil måske i en anden kommune, blive registreret under en anden paragraf, der ikke bliver indberettet.

Kommunerne bør indberette alle de foranstaltninger de bevilliger til udsatte børn og unge, men det antages, at der er sager som kommunerne overser i deres indberetning. Valideringen og årlige møder minimerer denne fejlkilde.

Der kan optræde målefejl ved periodeangivelsen for en foranstaltning. Nogle kommuner har tilbøjelighed til at angive den dag, hvor foranstaltningen bevilliges som startdato mens andre kommuner korrekt angiver den startdato, hvor foranstaltningen effektueres.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten vurderes som god på overordnet niveau, mens kvaliteten for de enkelte paragraffer er noget mindre valid.

Den årlige udgivelse af statistikken om forebyggende foranstaltninger senest 9 måneder efter referenceperiodens afslutning sikrer brugerne aktuel viden om de kommunale forebyggende støtteforanstaltninger og dermed et billede af omfanget og karakteren af støtte udsatte børn og unge modtager. Antallet af foranstaltninger og antallet af børn, der modtager en eller flere foranstaltninger, er mere præcise end kvaliteten for de enkelte paragraffer. Det skyldes, at der kan være forskellig praksis for at registrere foranstaltninger på de enkelte paragraffer i de forskellige kommuner. Den årlige valideringsproces med kommunerne sikrer præcise tal, men giver også anledning til mindre udsving, når der ved genudgivelse af tidligere års data er bliver rettet op på datakvaliteten. Samlet betragtet er der dog tale om mindre udsving, hvorfor statistikken er pålidelig. Det gælder særligt for kommuner, der ikke lykkedes med indberetning til udgivelse, som efterfølgende til næste udgivelse får indberettet data. Bemærk også følgende: Data fra Dragør for 2020 kan være underestimeret. Data fra Vallensbæk for 2020 kan være fejlbehæftet. Data fra Faaborg-Midtfyn for 2020 kan være overestimeret, dog ikke §11. Data fra Holstebro for 2020 kan være overestimeret. Data fra Sønderborg for 2020 kan være understimeret. §11 for Solrød kommune i 2021 er understimeret.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Registret er et forløbsregister, som opdateres årligt. Tallene revideres for indeværende og 3 år tilbage. Sidste år og igen i år er der sket større kvalitetsløft af statistikken, hvorfor tabellerne revideres fra 2016 og frem.