Gå til sidens indhold

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Formålet med statistikken om forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge er at belyse hjælpeforanstaltninger ydet til børn og unge i henhold til den gældende lovgivning om særlig støtte til børn og unge. Statistikken anvendes til politikforberedelse, i den offentlige debat og til forskning. Statistikken er udarbejdet siden april 1976. Fra 1. april 1976 til 1. juli 1998 var statistikken baseret på bistandsloven. Fra 1. juli 1998 og frem er ydelserne givet i henhold til paragraffer i lov om Social Service. Fra og med 1. januar 2020 indsamles der data om ydelser givet i henhold til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem.

Indhold

Statistikken om forebyggende foranstaltninger er en årlig opgørelse af hjælpeforanstaltninger til børn og unge, og familier, der har behov for særlig støtte i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om social service samt Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Data vises fordelt på alder, køn og type af foranstaltning. Data vises opdelt på landsdele og på kommuneniveau. Statistikken formidles i statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles fra landets 98 kommuner fra deres fagsystemer, eller ved indtastning på Virk, Danmarks Statistiks side til indberetninger. Herefter sammenkædes kommunernes indberetninger, med aktive foranstaltninger, som allerede er i registeret. For hvert barn og ung opdateres eksisterende sager med det, der er blevet indberettet i løbet af året. Data samles i et forløbsregister, der indeholder alle personer der på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres første 23 leveår, har modtager støtte efter paragraffer i serviceloven samt loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. De indberettede oplysninger valideres i samarbejde med kommunerne, hvorefter de aggregeres og suppleres med data fra Danmarks Statistiks befolkningsregister.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Myndigheder og offentlige institutioner og befolkningen anvender indikatorerne til analyser, forskning, debat mv. Årligt bliver statistikken og udvikling i metode osv. præsenteret på Danmarks Statistiks brugerudvalg.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistik om Ungepålæg (§57b), Forældrepålæg (§57a), og Afholdelse af netværkssamråd (§57c) er underestimeret, da disse ikke indberettes direkte i alle fagsystemer. Der er forskelle i kommunernes fagsystemer, som betyder, at der ikke registreres helt ensartet og systematisk. Kommuner kan kontere samme fænomen på forskellig paragraf. Omfanget af dette kendes ikke. Bemærk også følgende: Data fra Dragør for 2020 kan være underestimeret. Data fra Vallensbæk for 2020 kan være fejlbehæftet. Data fra Faaborg-Midtfyn for 2020 kan være overestimeret, dog ikke §11. Data fra Holstebro for 2020 kan være overestimeret. Data fra Sønderborg for 2020 kan være understimeret. §11 for Solrød kommune i 2021 er understimeret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikkens hovedtal om forebyggende foranstaltninger udkommer ca. 9 måneder efter referencetidens udløb. Statistikken har de senere år været forsinket på grund af udskiftninger i fagsystemer, men forventes fremadrettet at komme på det annoncerede tidspunkt

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1977, men på grund af større lovændringer i henholdsvis 1985, 1993 og 2006 er statistikken ikke direkte sammenlignelig gennem hele perioden.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Støtte til udsatte børn og unge. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Udsatte børn og unge. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed