Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Anne Morsing
39 17 39 70

forebyg@dst.dk

Hent som PDF

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Data til denne statistik indsamles fra landets 98 kommuner fra deres fagsystemer, eller ved indtastning på Virk, Danmarks Statistiks side til indberetninger. Herefter sammenkædes kommunernes indberetninger, med aktive foranstaltninger, som allerede er i registeret. For hvert barn og ung opdateres eksisterende sager med det, der er blevet indberettet i løbet af året. Data samles i et forløbsregister, der indeholder alle personer der på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres første 23 leveår, har modtager støtte efter paragraffer i serviceloven samt loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. De indberettede oplysninger valideres i samarbejde med kommunerne, hvorefter de aggregeres og suppleres med data fra Danmarks Statistiks befolkningsregister.

Kilder

Data indberettes fra de 98 kommuner via deres administrative fagsystemer. For de forebyggende foranstaltninger kan kommunerne vælge at benytte et fagsystem, som transmitterer data direkte til Danmarks Statistik. Kommunerne kan også indberette via Danmarks Statistiks web-løsning, som de kan tilgå fra Danmarks Statistiks hjemmeside.

Indsamlingshyppighed

Indberetninger om forebyggende foranstaltninger fra landets 98 kommuner indsamles dagligt fra de fleste kommuner, og ellers månedligt.

Indsamlingsmetode

Forebyggende foranstaltninger overføres fra nogle kommuner dagligt via system-til-system løsninger. Fra andre kommuner sker indberetningen via indtastninger i et web-baseret indberetningssystem. Der findes flere forskellige system-til-system løsninger samt et web-baseret indberetningssystem.

Datavalidering

Data i statistikken valideres i samarbejde med kommunerne årligt. For hver kommune dannes der hvert år lister med optællinger af antallet af børn og unge på hver type af foranstaltning, og antallet af forebyggende foranstaltninger opdelt på hver type af foranstaltning fra registeret. Disse lister sendes til hver kommune, til validering og godkendelse. Den seneste validering havde særligt fokus på de foranstaltninger relateret til loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt udfordringer i forbindelse med skift af kommunernes fagsystemer. Bemærk følgende: Data fra Dragør for 2020 kan være underestimeret. Data fra Vallensbæk for 2020 kan være fejlbehæftet. Data fra Faaborg-Midtfyn for 2020 kan være overestimeret, dog ikke §11. Data fra Holstebro for 2020 kan være overestimeret. Data fra Sønderborg for 2020 kan være understimeret. §11 for Solrød kommune i 2021 er understimeret.

Databehandling

De validerede data, dels fra de kommunale fagsystemer og dels indberettet på Danmarks Statistiks webløsning integreres. På tværs af de forskellige indberetningsløsninger skal indberetningerne leve op til kravene i Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. Ensretningen efter kravene i bekendtgørelse muliggør enkel integration af data i et grunddatasæt. Grunddata fra registeret kædes sammen til forløb, som beriges med oplysninger fra befolkningsregisteret i Danmarks Statistik. Fejl i personnumre skrives ud på en fejlliste, og der testes for dubletter, inden data gøres klar til udgivelse.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der er beskrevet under datavalidering og databehandling.