Gå til sidens indhold

Folke- og førtidspension (md.)

Formålet med statistikken Folke- og førtidspension er at belyse antallet af folke- og førtidspensionister i Danmark, inklusiv pensionsmodtagere med bopæl i udlandet, samt de udbetalte beløb. Statistikken er sammenlignelig i sin nuværende form fra 2009 og frem. Dog med mindre databrud i 2021, hvor den nu dækker alle måneder, i stedet for kun januar.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal modtagere af folke-, førtids- og seniorpension, modtageres andel af befolkningen samt gennemsnitlig pensionsydelse. Statistikken opgøres særskilt for folkepension og førtidspension og opdeles på køn, alder, ydelsestype, familietype samt geografisk område.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken bygger på administrative registre. Statistikken kontrolleres for konsistens. På aggregeret niveau tjekkes data i forhold til data det foregående år. Det har de seneste år ikke været nødvendigt at foretage korrektioner af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

De primære brugere er kommuner, ministerier og organisationer som fx Ældre Sagen og ATP. Statistikken rummer uddybende information om pensionisternes økonomiske levevilkår. Herudover giver datagrundlaget mulighed for at beregne de økonomiske og privat økonomiske konsekvenser af lovændringer.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken omfatter alle modtagere af folke- og førtidspension, både personer bosiddende i Danmark og i udlandet baseret på Udbetaling Danmarks register over udbetalte ydelser. Der kan forekomme fejl og dubletter i registeret, som bliver fjernet, men det berører under 0,01 pct. af de personer, der udbetales penge til.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives i april. Fremadrettet sigtes efter udgivelse i starten af marts. Statistikken er altid udkommet den planlagte dag.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Lovningsmæssige ændringer som følge af fx ændringer af pensionsalderen fra 2004 til 2007 og igen fra 2019 til 2022 påvirker antallet af pensionister. Fra 1993 til 1994 steg folkepensionen kraftigt, da den blev gjort skattepligtig. Der kan forventes en høj grad af konsistens med tilsvarende opgørelser baseret på indkomstregistret eller tilsvarende statistikker i de andre nordiske lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken under emnet Folke- og førtidspensionister. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed