Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Morten Steenbjerg Kristensen
3917 3267

MRT@dst.dk

Hent som PDF

Folke- og førtidspension (md.)

Statistikken er en årlig opgørelse af antal modtagere af folke-, førtids- og seniorpension, modtageres andel af befolkningen samt gennemsnitlig pensionsydelse. Statistikken opgøres særskilt for folkepension og førtidspension og opdeles på køn, alder, ydelsestype, familietype samt geografisk område.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om antal modtagere af folke- og førtids- og seniorpension, modtageres andel af befolkningen samt gennemsnitlig pensionsydelse. Fra 2021 laves statistikken for samtlige måneder. Statistikken viser særskilte tabeller for folkepension og førtidspension.

Samlet antal modtagere, antallet af nye modtagere og andel af befolkningen indbefatter modtagere bosat i Danmark såvel som i udlandet, mens gennemsnitlige udbetalinger vises for modtagere bosat i Danmark.

Nye pensionsmodtagere er personer, der har fået udbetalt udbetalt pensionsbeløb i løbet af en måned, og som siden marts 2020 ikke har modtaget den samme type af folke- eller førtidspension.

Mellem 2004 og 2007 blev folkepensionsalderen sænket fra 67 år til 65 år. Fra 2019 til 2022 hæves folkepensionsalderen igen fra 65 til 67 år. Folkepensionsalderen påvirker antallet af Folke- og førtidspensionister.

Antallet af førtidspensionister på de gamle ordninger falder, da nye førtidspensionister (søgt efter januar 2003 eller senere) kommer på den ny ordning.

Grupperinger og klassifikationer

Samlet antal modtagere og modtageres andel af befolkningen opdeles på køn, alder, ydelsestype, familietype samt geografisk område. Antal nye modtagere opdeles på køn, alder, ydelsestype samt geografisk område. Gennemsnitlige udbetalinger opdeles på køn, alder, ydelsestype og familietype. Alder er opdelt i omtrentlige 5-års kategorier. For folkepension starter alderskategorierne fra 65 år, mens de for førtidspension dækker intervallet 18-69 år.

Ydelsestype inddeles for folkepension efter om de ved siden af grundbeløbet modtager fuldt, reduceret eller ingen pensionstillæg. For førtidspension inddeles de efter almindelig/forhøjet almindelig, mellemste og højeste førtidspension tilkendt før ordningen i 2003 og førtidspension tilkendt efter 2003. For begge pensionsformer er brøkpension samlet i en separat kategori og indgår ikke som en del af de andre kategorier.

Familietype opdeles efter Familier i alt, Enlige og Parfamilier.

Geografisk område refererer til landsdele, kommuner og hvor det er relevant bopæl i udlandet.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Folkepension: Ydelse til personer, der har nået folkepensionsalderen og aktivt har ansøgt om folkepension. Det er muligt at udskyde folkepensionen, og nye folkepensionister kan derfor være ældre end folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er gennem årene ændret flere gange.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg der reguleres årligt. Både grundbeløb og pensionstillæg kan blive reduceret eller helt bortfalde afhængig af eventuel personlig indtægt ved siden af folkepensionen.

Førtidspension: Ydelse der kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et omfang, så de ikke er i stand til at forsørge sig selv. Personer i alderen fra 18-39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante forløb eller foranstaltninger.

Reglerne for førtidspension er ændret flere gange gennem årene, hvilket bl.a. medfører at modtagere af førtidspension er på forskellige ordninger alt efter tidspunktet for tilkendelsen af førtidspension.

Førtidspensionsydelsen reguleres årligt og kan blive reduceret eller helt bortfalde afhængig af eventuel personlig indtægt ved siden af førtidspensionen.

Brøkpension: Nedsat pension, der kan ydes til pensionsmodtagere, der ikke har boet længe nok i Danmark, til at opnå fuld pension. Brøkpension beregnes som en brøkdel af den fulde pension.

Folkepensionister skal som udgangspunkt have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år fra det fyldte 15. til 65. år for at have ret til fuld pension og mindst 3 år for i det hele taget at få tilkendt en pension. Brøken beregnes som antallet af opholdsår i Danmark delt med 40 år.

For førtidspensionister skal den faktiske bopælstid i Danmark ved tilkendelsen af pension have været mindst 4/5 af personens alder på tilkendelsestidspunktet fratrukket 15. Brøken beregnes som opholdstiden i Danmark delt med 4/5 af den tid personen har levet siden det 15. år.

Enheder

Enhederne i statistikken er modtagere af folke-, førtids- eller seniorpension.

Population

Modtagere af folke- eller førtidspension inkl. personer bosiddende uden for Danmark.

Geografisk dækning

Danmark samt alle modtagere af folke-, førtids- og seniorpension fra Danmark, der er bosiddende i udlandet.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2009 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenhederne er:

  • Modtagere af folke- og førtidspension: antal personer
  • Modtageres andel af befolkningen: promille
  • Samlede udgifter: mio. kr.
  • Gennemsnitlig ydelse: kr.

Beløb er angivet i årets priser og er før skat.

Referencetid

2023

Hyppighed

Statistikken udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Statistikken er en del af datagrundlaget for Eurostats "Statistics on Income and Living Conditions" (Regulation (EC) No 1177/2003).

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Se mere på statistikkens emneside