Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari Anne Janisse
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Statistikken laves på baggrund af en simpel tilfældig udtrukket stikprøve, der netto (efter bortfald i form af manglende svar) omfatter ca. 6.000 interviews om året blandt personer i Danmark i alderen 15år+. Stikprøven opregnes derefter til hele den danske befolkning i alderen 15 år+ inden for forskellige strata, dvs. grupperinger af respondenter ud fra blandt andet køn, alder, familietype, familieindkomst og socio-gruppe, så stikprøven bedst muligt afspejler målpopulationen.

Kilder

Stikprøveundersøgelse blandt personer i alderen 15 år og derover, som er bosiddende i Danmark. Der gennemføres ca. 6.000 interviews om året.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles dagligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via telefoninterview (CATI) eller webspørgeskema (CAWI). Interviewdelen blev tidligere foretaget internt af DST Survey og siden juni 2019 eksternt af Norstat, som dagligt gennemfører interview med udvalgte respondenter. Webspørgeskemaet blev indført i 2013, og det påtænkes, at denne indsamlingsmetode fremadrettet i stadig højere grad skal erstatte telefoninterview. I august 2017 blev der implementeret et nyt spørgeskema, som blev rettet igen i juni 2019 i forbindelse med overgangen til Norstat. Der foretages stadig telefoninterviews, men den primære indsamlingsmetode er via websurvey.

Datavalidering

De indkomne besvarelser sammenlignes med sidste års besvarelser, og evt. store ændringer undersøges, forklares og rettes, såfremt der er fejl. Skemaets variable sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, hvorvidt de indkomne svar summerer på tværs.

Databehandling

Danmarks Statistik indsamler data ved at interviewe et tilfældigt udsnit af den danske befolkning over 14 år. Statistikkontoret fejlsøger anonymiserede interviewdata. Der tages blandt andet højde for konsistens imellem variablene, og eventuelle outliers fjernes. Dernæst samles respondentdata til kvartalsvise datasæt, som bruges som grundlag til en udregning af opregningsvægte. Vægte til brug for opregning til den fulde population udregnes ved hjælp af en CLAN-procedure, en standardiseret opregningsmetode. Når vægtene er udregnet, samles de fire kvartaler, hvorefter stikprøven opregnes til den fulde population. Det aggregerede datasæt fejlsøges igen ved at kigge på tidligere perioders niveauer og ved at kigge på konsistens på tværs af variablene.

Korrektion

Der foretages ikke korrektion af denne statistik, da den kun udkommer som endelige tal.