Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kari Anne Janisse
39 17 36 09

kjs@dst.dk

Hent som PDF

Ferie- og forretningsrejser

Statistikken er påvirket af stikprøveusikkerhed samt hukommelsesfejl hos de interviewede med hensyn til især udgifter i forbindelse med rejsen. Som følge af den anvendte stikprøvemetode er de opgjorte resultater behæftet med en statistisk usikkerhed. Stikprøveusikkerheden skønnes med 95 pct. sikkerhed at være på +/- 2 procentpoint.

Samlet præcision

Undersøgelsen er blandt de mest "populære" hos befolkningen, og er dermed en af de undersøgelser, som færrest respondenter nægter at være med i. På trods af dette udgangspunkt er der et relativt stort frafald og dermed en lille nettostikprøve, hvilket øger undersøgelsens usikkerhed. Derudover kan der være en overrepræsentation af bestemte socioøkonomiske grupper, som i højere grad end andre er tilbøjelige til at svare på undersøgelsen. Det har eksempelvis vist sig, at telefoninterview medfører en overrepræsentation af ældre, mens webspørgeskemaer omvendt afstedkommer en overvægt af svar fra et yngre segment. Af samme grund anvendes der i stadig højere grad forskellige indsamlingsmetoder, som skal komplimentere hinanden og forhåbentlig udligne eventuelle bias. Da undersøgelsen også har undergået markante metodiske ændringer, vurderes den på nuværende tidspunkt ikke at kunne bruges som tidsserie.

Stikprøveusikkerhed

Ikke udarbejdet for denne statistik.

Anden usikkerhed

Ikke udarbejdet for denne statistik.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er en stikprøveundersøgelse af danskernes rejsevaner. Tællingen er baseret på indberetninger fra personer, som er registreret i CPR-registret. Undersøgelsen har et relativt stort frafald og dermed en lille nettostikprøve, hvilket øger undersøgelsens usikkerhed. Derudover kan der være en overrepræsentation af bestemte socioøkonomiske grupper, som i højere grad end andre er tilbøjelige til at svare på undersøgelsen. Statistikken har undergået mange metodiske ændringer i tidens løb, hvilket er med til at mindske dens anvendelighed som en regulær tidsserie. Statistikken bør som konsekvens nærmere anvendes som et øjebliksbillede, der fastlægger et niveau for turismens omfang end som grundlag for en tidsserie, der beskriver udviklingen i turismens omfang. Variablene antal rejser samt foretrukne destinationer anses som værende mest pålidelige. Tal for udgifter forbundet med rejsen anses for at være mere usikre, eftersom respondenterne ofte har svært ved at huske deres forbrug og andre detaljer ved rejsen.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Den publicerede statistik er endelig og revideres ikke efterfølgende, med mindre der findes fejl i data.