Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

El- og naturgaspriser

Priserne på naturgas og elektricitet opgøres halvårligt efter årsforbrugsgrupper, bl.a. fordi nogle priselementer er meget afhængige af forbrug. Priserne opgøres halvårligt og efter fire definitioner: Pris hos energiselskab, Pris inkl. transmission og distribution, Pris inkl. faktiske afgifter og Pris inkl. afregnede afgifter og moms , da slutprisen er sammensat af mange komponenter. Hovedparten af opgaven løses af Energistyrelsen.

Indholdsbeskrivelse

Priserne på naturgas (reelt en blanding af naturgas og bionaturgas) og elektricitet opgøres overordnet for henholdsvis:

 • Husholdningskunder, dvs. private forbrugere
 • Erhvervskunder, som omfatter alle kunder som ikke er husholdninger

Priserne beregnes for kunderne opdelt efter årsforbrugsgrupper, bl.a. fordi nogle priselementer/prisedele er meget afhængige af forbrug. Priser opgøres i 4 prisniveauer:

 • Pris hos energiselskaberne (niveau 0)
 • Pris inkl. transmission og distribution (niveau 1)
 • Pris inklusiv faktiske afgifter (niveau 2)
 • Pris inkl. afregnede afgifter og moms (niveau 3)

Særligt de faktiske afgifter (nettoafgifter) er vanskelige at opgøre, da der for erhvervskunder er refusioner i forbindelse med momsafregning, ligesom der fx for privatkunder er reduceret afgift ved elvarme/varmepumper.

I 2022 er der til borgere med lav indkomst udbetalt hjælp til høje varmeudgifter , dels til private naturgaskunder, dels til private el-kunder med el-varme eller varmepumper. Beløbet ses som en kompensation for hele 2022. Det beregnede gennemsnitlige tilskudsbeløb pr. energienhed er fratrukket under prisniveau 2 og 3 og oplyst i fodnote til de to statistikbanktabeller. Beregningen er foreløbig, da grundlaget er forbruget i 2021.

Priserne indsamles hos el- og gasselskaber. Der anvendes tillige publicerede data fra distributionsselskaber, suppleret med gældende afgiftssatser og refusionsbestemmelser. Enkelte prisdele bygger delvist på estimater og ikke på faktisk konstaterede priser.

Grupperinger og klassifikationer

Priser udarbejdes for standardgrupper fastsat af EU forordning. De internationalt anvendte betegnelser er sat i parentes nedenfor.

Husholdninger

Elektricitet til husholdninger (private forbrugere) inddeles i størrelsesgrupper af:

 • Forbrug under 1 MWh (DA)
 • Forbrug mellem 1,0 og 2,4 MWh (DB)
 • Forbrug mellem 2,5 og 4,9 MWh (DC)
 • Forbrug mellem 5,0 og 14,9 MWh (DD)
 • Forbrug på 15,0 MWh og over (DE)

Naturgas til husholdninger (private forbrugere) inddeles i størrelsesgrupper af:

 • Forbrug under 457 m3 (D1)
 • Forbrug mellem 457 og 4.569 m3 (D2)
 • Forbrug på 4.570 m3 og over (D3)

Grupperne for naturgas er som udgangspunkt fastsat i Gigajoule (GJ). Derfor de øjensynligt lidt skæve grupper i m3/kubikmeter.

Erhvervskunder

Elektricitet til erhvervskunder inddeles i størrelsesgrupper af:

 • Forbrug under 20 MWh (IA)
 • Forbrug mellem 20 og 499 MWh (IB)
 • Forbrug mellem 500 og 1.999 MWh (IC)
 • Forbrug mellem 2.000 og 19.999 MWh (ID)
 • Forbrug mellem 20.000 og 69.999 MWh (IE)
 • Forbrug mellem 70.000 og 149.999 MWh (IF)
 • Forbrug på 150.000 MWh og over (IG)

Naturgas til erhvervskunder inddeles i størrelsesgrupper af:

 • Forbrug under 22.849 m3 (I1)
 • Forbrug mellem 22.849 og 228.489 m3 (I2)
 • Forbrug mellem 228.490 og 2.284.899 m3 (I3)
 • Forbrug mellem 2.284.900 og 22.848.999 m3 (I4)
 • Forbrug mellem 22.849.000 og 91.395.999 m3 (I5)
 • Forbrug på 91.396.000 og over (I6)

Der findes ikke danske erhvervskunder i den største gruppe for naturgas.

Sektordækning

Statistikken dækker både husholdninger og virksomheder i Danmark.

Begreber og definitioner

Pris for energiprodukt hos energiselskab (Niveau 0): Prisen, som energiselskabet opkræver for selve energiproduktet.

Pris for energiprodukt inkl. distribution (Niveau 1): Prisen som energiselskabet opkræver inkl. omkostninger til distribution.

Pris for energiprodukt inkl. faktiske afgifter (Niveau 2): Prisen som energiselskabet opkræver inkl. omkostninger til distribution og inkl. de faktiske afgifter.

Pris for energiprodukt inkl. afregnede afgifter og moms (Niveau 3): Prisen som energiselskabet opkræver inkl. omkostninger til distribution og inkl. bruttoafgifter og moms (samlet betalt pris).

Enheder

Resultaterne beregnes og offentliggøres for elektricitets- og naturgaskunder. For privatkunder vil dette almindeligvis svare til en husstand. For erhvervskunder vil der normalt være tale om en virksomhed eller en produktionsenhed inden for en virksomhed.

Population

Statistikken omhandler prisen på energiprodukter i Danmark inden for elektricitet og naturgas.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikkens aktuelle tidsserie dækker perioden fra 2015 og fremad.

Basisperiode

Statistikken opgøres kun i løbende priser.

Måleenhed

Kr. pr. energienhed.

 • For elektricitet er priserne beregnet for henholdsvis kilowatttimer (KWh) og Gigajoule (GJ)
 • For naturgas er priserne beregnet for henholdsvis kubikmeter (m3) og Gigajoule (GJ)

Referencetid

De publicerede oplysninger er pr. halvår. Resultaterne opgøres som gennemsnit for halvår. Tariffer og afgiftssatser mv. er normalt gældende for et helt kalenderår

Hyppighed

Halvårlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016, om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet. Forordningen træder i stedet for tidligere direktiv 2008/92/EF. Energistyrelsen indsamler oplysninger fra energiselskaber efter eget mandat.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er ikke opgjort, men den direkte dataindsamling omfatter ca. 50 elselskaber og 20 gasselskaber. Ligeledes anvendes der tal fra ca. 40 net-selskaber for el og 2 net-selskaber for naturgas.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.