Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

El- og naturgaspriser

De indberettede oplysninger om priser på energi samt oplysninger fra distributionsselskaber og SKAT om henholdsvis tariffer, afgifter og moms bearbejdes til at opfylde de fire prisdefinitioner: pris for energi, pris inkl. distribution, pris inkl. faktiske afgifter og pris inkl. afregnede afgifter og moms.

Kilder

Der indsamles oplysninger om de basale energipriser fra alle el- og gasselskaber som oplyser solgte mængder og tilhørende værdier, fordelt på kundegrupper efter forbrug. Herudfra beregnes de faktisk betalte gennemsnitspriser for energi. Datamængden dækker stort set alle kunder i Danmark. Der indsamles data for alle kontrakttyper (faste eller variable priser), så der kan beregnes gennemsnitspriser. Dette gælder dog ikke el-priser for husholdningskunder, som alene viser prisen for fastpris-aftaler.

Oplysninger om distributionspriser, systemtariffer mv. er for husholdninger baseret på udtræk fra Forsyningstilsynets oversigter herom, se evt. Elpris.dk og GasprisGuiden. Energinets oversigter, se Energinet-tariffer anvendes også.

Der er tale om løbende udgifter til transmission (overliggende net), distribution (lokale net), systemtariffer, nødforsyningstarif og abonnement/administration.

Satser for afgifter og moms samt refusionsbestemmelser er hovedsageligt baseret på SKAT. Der er tale om Co2-afgift, NOX-afgift, el-afgift, PSO-afgift, energisparebidrag og moms.

Oplysninger om antal modtagere i 2022 af varmecheck til husholdninger inden for forskellige kategorier er fra Energistyrelsen. En husholdning modsvarer ikke i alle tilfælde en kunde hos et energiselskab.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles halvårligt.

Indsamlingsmetode

El- og gasselskaber indberetter til Energistyrelsen via indberetningssiden for virksomheder Virk.dk. Deres oplysninger er baseret på udtræk fra kunderegistre og faktureringer.

Datavalidering

Energistyrelsen validerer de indberettede oplysninger ved sammenligning med tidligere perioder, beregnede gennemsnitspriser, aktuelle spot-priser mv. Danmarks Statistik gennemgår ligeledes udviklingen i de enkelte priselementer for at sikre datakvaliteten.

Databehandling

De indsamlede oplysninger fra selskaberne aggregeres på størrelsesgrupper og gennemsnitspriser beregnes. Der beregnes distributionsomkostninger for de pågældende grupper ud fra netselskabernes priser, vægtet med deres andel af markedet.

Priser for *niveau 0" er den beregnede gennemsnitspris for hhv. elektricitet hos energiproducenten

Priser på niveau 1 (selve produktprisen hos køberen) beregnes ved at tillægge transmissions- og distributionsprisen pr. gruppe . Afgifter samt (erhvervskunders) refusion/fritagelser opgøres, sådan de faktiske (netto) betalte priser kan beregnes for størrelsesgrupperne. Herefter kan priser på niveau 2 (pris inkl. faktiske afgifter) beregnes. Priser på niveau 3 (afregningsprisen) beregnes som niveau 1 plus de totale afgifter plus moms (25 pct.).

Der beregnes gennemsnitspriser for hvert halvår. På årsbasis opstilles endvidere en yderligere fordeling af henholdsvis distributionsudgifter og afgifter. Disse indberettes til Eurostat sammen med energiforbrugets fordeling på de respektive størrelsesgrupper efter forbrug/køb.

Distributionsomkostninger beregnes baseret på grundlag af de forskellige kilder. De foreliggende kilder opgøres ikke altid for samme størrelsesgrupper som i statistikken som sådan, hvilket der med beregninger korrigeres for.

Beregningen af refusioner af afgifter til erhvervskunder baserer sig med hensyn til elektricitet på sats for refusion af elektricitetsafgift og på faktiske oplysninger om virksomheders grundlag for reduktion i PSO-afgift for virksomheder med særligt energikrævende produktionsprocesser. For naturgas kan erhvervskunder dels opnå refusion af Naturgasafgift, CO2-afgift og NOX-afgift ud fra procesfordeling. For CO2-afgifter indgår endvidere information om virksomheder med CO2-kvote, da disse ikke betaler CO2-afgift.

Korrektion

Der sker normalt ikke korrektioner efter resultaterne er beregnet. Undtagelsesvis kan det ske, hvor datamaterialet er sparsomt, fx i gruppe D1 (laveste årsforbrug) for husholdningskunder til naturgas.