Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

El- og naturgaspriser

Resultaterne er ret præcise, da omsætningen med el og naturgas dækkes stort set fuld ud. Hvad angår distributionsudgifterne kan der dog være usikkerhed da det er vanskeligt at beregne distributionsomkostningerne for præcis samme forbrugsgennemsnit som de faktiske gennemsnitlige leverancer til kunderne.

Samlet præcision

Usikkerheden vurderes til at være lav, da de forskellige komponenter til statistikken hver for sig har høj præcision. Der opstår dog usikkerhed ved sammensætningen af de forskellige komponenter, da de i udgangspunktet ikke følger samme grupperinger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik, da produktpriserne for el og naturgas bygger på en totaltælling

Anden usikkerhed

Ved udarbejdelsen af statistikken kombineres en række komponenter. Dette medfører usikkerhed, da elementerne kun tilnærmelsesvis kan gøres kompatible. For husholdninger er aconto-betaling med efterfølgende korrektion den normale model. Dette kan betyde en ikke helt korrekt periodisering for naturgas

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der sker løbende vurdering af om alle relevante elementer i prisopgørelserne behandles korrekt. I statistikkens levetid er det forekommet, at der er konstateret fejl. Disse er blevet rettet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der forekommer revisioner i statistikken, men ikke efter en fast procedure. Når der er foretaget revisioner, er de i muligt omfang ført bagud i tid. Seneste revisioner har omfattet:

  • Energisparebidrag er omplaceret fra at indgå i pris på råvare og distribution (niveau 1) til at blive behandlet som en afgift
  • Fast administrationsgebyr/abonnement for naturgaskunder indgår nu i priserne (niveau 1). Dette har primært betydning for prisen for husholdningerne