Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent som PDF

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Voksne i uddannelse er generelt en pålidelig undersøgelse, men opmærksomheden henledes på, at der ved nedbrud af data på flere variable kan opstå resultater, som er baseret på få respondenter, hvilket giver en stor usikkerhed i resultaterne. Resultaterne fra Voksne i Uddannelse kan anvendes til analyser af arbejdsmarkedet, i forskningsprojekter og i den offentlige debat.

Samlet præcision

Ved undersøgelser, der baserer sig på stikprøver, er der en vis usikkerhed tilknyttet undersøgelsen. Usikkerheden skyldes udvælgelsen af stikprøven og strukturen i bortfaldet. Bortfald er, når man ikke får gennemført et interview med en udvalgt person. Bortfaldet øger undersøgelsens usikkerhed fordi, der ikke er samme sandsynlighed for at opnå interview med alle udvalgte personer. Der er med andre ord bestemte slags grupper, man oftere ikke får lavet interview med, og det påvirker repræsentativiteten i undersøgelsen.

Som usikkerhedsmål anvendes ofte konfidensintervaller og i Voksne i Uddannelse anvendes 95 procents konfidensintervaller. Usikkerheden har været beregnet bl.a. på deltagelse i formelle uddannelser og deltagelse i kurser.

Ved tabeller med data nedbrudt på flere kriterier kan der være resultater, som er baseret på et meget lille antal respondenter, dvs. opregning til hele populationen sker med basis i meget få respondenter. Tabellerne med sådanne nedbrud af data skal derfor betragtes med en større usikkerhed end tal på mere overordnet niveau.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er beregnet som +/- afstanden omkring en estimeret værdi, sædvanligvis med et 95 procents sikkerhedsinterval.

Usikkerhed for deltagelse i ikke-formel uddannelse er følgende:

Køn Estimeret andel 95 pct. konfidensinterval
Alle 43,8 pct 42,01 - 45,50 pct.
Mænd 42,3,0 pct. 39,78 - 44,84 pct.
Kvinder 45,2 pct. 42,82 - 47,61 pct.
Alder Estimeret andel 95 pct. konfidensinterval
25-34 år 43,9 pct 41,18 - 46,61 pct.
35-54 år 48,0 pct 45,36 - 50,66 pct.
55-64 år 35,1 pct. 31,51 - 38,68 pct.

Anden usikkerhed

Ud over dækningsfejl for køn og aldersgrupper er der ikke gennemført beregninger på anden usikkerhed. I sådanne surveys er der også fejlkilder i form af respondenternes misforståelse af spørgsmål eller anvendte begreber. For de interviews som er blevet gennemført som telefoninterviews er disse fejlkilder imidlertid begrænsede.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Ved undersøgelser, der baserer sig på stikprøver, er der en vis usikkerhed tilknyttet undersøgelsen. Usikkerheden skyldes udvælgelsen af stikprøven og strukturen i bortfaldet. Bortfald er, når man ikke får gennemført et interview med en udvalgt person. Bortfaldet øger undersøgelsens usikkerhed fordi, der ikke er samme sandsynlighed for at opnå interview med alle udvalgte personer. Der er med andre ord bestemte slags grupper, man oftere ikke får lavet interview med, og det påvirker repræsentativiteten i undersøgelsen.

Respondenterne blev udvalgt ved brug af stratificeret tilfældig udvælgelse. Populationen blev delt op i tre ikke overlappende strata og stikprøverne blev trukket uafhængig af hinanden. De tre strata var defineret med alder:

Stratum Aldersgruppe
1 24 - 35 år
2 34 - 49 år
3 50 - 64 år

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres endelige tal.