Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Jonas Holst-Jensen
39 17 31 25

hoj@dst.dk

Hent som PDF

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Voksne i uddannelse (AES - Adult Education Survey) belyser den 25-64-årige befolknings deltagelse i uddannelsesaktiviteter, både i formelle uddannelser og i voksen- og efteruddannelse i form af ikke-formel uddannelse, såkaldt "livslang læring". Interviewpersonerne oplyser om de er i gang med en uddannelse, og om deres deltagelse i kurser, seminarer, workshops, sidemandsop læring mv., og desuden oplyser de om hvilke udgifter der er forbundet med at deltage i uddannelsesaktiviteterne.

Indholdsbeskrivelse

Voksne i uddannelse (AES - Adult Education Survey) belyser den 25-64-årige befolknings deltagelse i uddannelsesaktiviteter, både i formelle uddannelser og i voksen- og efteruddannelse i form af ikke-formel uddannelse, den såkaldte "livslang læring". Interviewpersonerne oplyser om de er i gang med en (videre)uddannelse, og om deres deltagelse i kurser, seminarer, workshops, sidemandsop læring mv., og desuden oplyser de om hvilke udgifter, der er forbundet med at deltage i uddannelsesaktiviteterne, i hvilket omfang de bruger Internettet og PC, hvilke sprog de behersker, og hvilke sprog de mest bruges i hverdagen.

Dermed kan det i undersøgelsen bl.a. vurderes, hvor mange personer, der deltager i formel og ikke-formel uddannelse, tidsomfang og udgifter til disse uddannelsesaktiviteter, brug af Internettet og PC samt sprogkundskaber.

Ved formel uddannelse forstås uddannelser, som fører frem til en offentlig godkendt eksamen eller kvalifikation. Ved ikke-formel uddannelse forstås kurser, seminarer, workshops, sidemandsoplæring og andet, som ikke giver en formel kompetence.

Grupperinger og klassifikationer

Der er samplet på tre grupperinger: 25-34 år, 35-49 år og 50-64 år.

Sektordækning

Uddannelsessektoren.

Begreber og definitioner

Formel uddannelse: Uddannelsesaktiviteter som fører frem til en offentlig godkendt eksamen eller kvalifikation. Formelle uddannelser udbydes typisk af en uddannelsesinstitution, for eksempel Erhvervsskole, Teknisk skole eller på universitetet, og strækker sig typisk over en længere periode end kurser. Uddannelserne er struktureret med hensyn til læringsmål, læringstid og læringsstøtte og fører til et statsanerkendt eksamensbevis eller tilsvarende som f.eks. et statsanerkendt uddannelsesbevis, og er beskrevet i en bekendtgørelse eller lignende. Læringen er tilsigtet fra den lærendes side. Typiske eksempler på formelle uddannelser: Folkeskolen, Studentereksamen, HF, HH, HHX, HTX, Erhvervsuddannelse, for eksempel Handels- og kontorassistent, elektriker, SoSu-assistent, Universitetsuddannelse, for eksempel matematik, økonomi eller jura.

Ikke formel uddannelse: Ikke-formelle uddannelser består af kurser, seminarer og lignende uden offentlig godkendt eksamen. Ikke formelle uddannelser fører ikke til et statsanerkendt eksamensbevis eller tilsvarende. De giver ingen formel kompetence, men har læring som hovedformål.

Arbejdsmæssige årsager til at deltage i en uddannelse blev defineret som et ønske om at opnå ny viden eller lære nye færdigheder, som bliver krævet på arbejdet eller for bedre løn eller for at kunne blive forfremmet.

Af hensyn til internationale sammenligninger er AMU-kurserne kategoriseret som ikke-formel uddannelse.

Enheder

Personer.

Population

Personer 25-64 år bosat i Danmark på undersøgelsestidspunktet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

AES-undersøgelsen blev gennemført i 2016-2107.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

Dataindsamlingen til Voksne i Uddannelse blev gennemført i Danmark i tidsrummet januar 2017 til maj 2017. Oplysninger om gennemførte eller igangværende uddannelsesaktiviteter relaterer sig til det sidste 12 måneder før interviewet. Registeroplysninger baserer på de sidste registeropdateringer i relation til interviewperioden.

Hyppighed

Undersøgelsen forventes fremover at skulle gennemføres hvert 6. år,

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 i forbindelse med registre, der er anvendt.

Voksne i Uddannelse er udformet med udgangspunkt i en aftale mellem Eurostat og medlemslandene, idet resultaterne af undersøgelsen skal kunne sammenlignes på tværs af EU´s medlemslande.

Undersøgelsen er gennemført ifølge Kommissionens forordning (EU) nr. 1175/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring for så vidt angår staitstikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

Indberetningsbyrde

Ikke beregnet, da deltagelse er frivillig.

Øvrige oplysninger

Ingen supplerende oplysninger.