Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Danske datterselskaber i udlandet

Data til denne statistik indsamles årligt ved hjælp af spørgeskemaer blandt samtlige danske selskaber, som ejer datterselskaber i udlandet. Det indsamlede data valideres både i indsamlingen og efterfølgende for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget for statistikken.

Kilder

Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder at statistikken som udgangspunkt er baseret på oplysninger fra samtlige danske selskaber, som ejer eller kontrollerer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidigt at der ikke foretages en vægtning af de indkomne tal.

Danske datterselskaber i udlandet er en lovpligtig spørgeskemabaseret undersøgelse.

Populationen dannes fra flere kilder: kommercielle registre, Nationalbankens undersøgelse om Foreign Direct Investments (FDI) (se mere på http://www.nationalbanken.dk) samt virksomhedernes årsregnskaber. Således vil alle virksomheder i Danmark med kontrollerende indflydelse i udenlandske datterselskaber indgå i statistikken.

Baggrundsoplysninger for de danske virksomheder stammer fra interne kilder i Danmarks Statistik, primært Det Erhvervsstatistiske Register.

Indsamlingshyppighed

Oplysninger om danske datterselskaber i udlandet indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Danske datterselskaber i udlandet er en spørgeskemabaseret undersøgelse. Skemaet besvares som udgangspunkt online via https://www.dst.dk/virk, men visse virksomheder anvender alternative indberetningsmuligheder.

Datavalidering

Det indkomne materiale valideres både undervejs ved indsamling af data og navnlig, når dataindsamling er afsluttet.

Der gennemføres forskellige fejlsøgningsprocedurer af det indkomne materiale for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget til statistikken. En række variable bliver fejlsøgt og fejlrettet fuldstændigt, fx beliggenhedsland samt branche, da disse oplysninger også anvendes til at klarlægge relevans (om datterselskabet skal indgå i statistikken).

Danske datterselskaber i udlandet fejlsøges og fejlrettes som udgangspunkt på mikroniveau, dvs. datterselskabet. Dernæst fejlsøges der på rapporterende enhedsniveau, dvs. den danske virksomhed og slutteligt på makroniveau, dvs. på hhv. datterselskabernes hovedbrancheniveau og/eller på deres regionale fordeling. Fejlsøgning prioriteres efter hvilke fejl der påvirker statistikkens værdi mest, dvs. der er tale om en selektiv og prioriteret fejlsøgning.

Efter færdigbehandling af mikrodata fejlsøges datamaterialet på et mere aggregeret niveau, fx opdelt på datterselskabernes hovedbranche, opdelt på datterselskabernes internationale geografiske regioner samt ved at se på den indberettende enhed under ét. Formålet er her at se på udviklingen fra år til år og på den måde være i stand til at opfange store udsving, hvilket kunne indikere mulige fejl.

Der fejlsøges på mikroniveau for at rette deciderede fejl, mens fejlsøgning på makroniveau mere sigter efter at finde forklaringer på større udsving mellem årene, ved fx at tage kontakt til de indberettende virksomheder.

Mangelfulde eller usandsynlige indberetninger fra store og dermed betydende enheder (baseret på indberetningen fra året før) søges fuldstændiggjort og korrigeret, primært ved kontakt til den rapporterende virksomhed.

Ved vedblivende manglende oplysninger i en indberetning, så imputeres disse oplysninger – primært ved at anvende tilgængelig information fra registre eller årsregnskaber, alternativt vha. sidste års indberetning. Det bør nævnes at der i den sammenhæng oftest er tale om nul-indberetninger.

Databehandling

Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder at statistikken, som udgangspunkt, er baseret på oplysninger fra samtlige danske selskaber, som ejer eller kontrollerer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidigt, at der ikke foretages en vægtning af de indkomne tal. Ligeledes medfører den generelt høje svarprocent, at imputering af helt manglende enheder (unit non-response) kun foretages i meget ringe omfang, primært ved at tage udgangspunkt information fra tilgængelige registre eller årsregnskaber, alternativt fra indberetningen fra året før.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data udover hvad der er beskrevet under datavalidering og databehandling.