Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Danske datterselskaber i udlandet

Statistikken er en årlig opgørelse, af antallet af danske datterselskaber i udlandet som ejes eller kontrolleres af en dansk modervirksomhed, samt antal ansatte i disse selskaber. Antal datterselskaber og antal ansatte, opdeles efter branche og efter hvilket land de er lokaliseret.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken vedrører virksomhedernes udenlandske datterselskaber og belyser datterselskabernes lokalisering (land), aktivitet (branche) og antal ansatte. Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktierne/stemmerne eller har kontrollerende indflydelse (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede virksomheder). Ved antal ansatte forstås det samlede antal personer, der er ansat og aflønnet af datterselskabet og opgøres som et årsgennemsnit af antal personer/hoveder.

Grupperinger og klassifikationer

Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres på datterselskabets placering i: - Enkeltlande - Internationale geografiske regioner - Hovedbrancher (DB07) Dansk Branchebog 2007

Sektordækning

Danske datterselskaber i udlandet omfatter udenlandske datterselskaber i de private byerhverv, og dette afspejler også den branchemæssige afgrænsning af de danske indrapporterende enheder.

Begreber og definitioner

Datterselskab: Et datterselskab defineres som en selvstændig og autonom enhed, der fx har egen ledelse, selv kan hyre/fyre ansatte, udarbejder et selvstændigt årsregnskab, etc. (en filial betragtes derfor ikke som et datterselskab).

Kontrol: Kontrol" er opfyldt, når der kan ydes indflydelse over datterselskabet, hvilket fx sker når man ejer/kontrollerer (direkte/indirekte) mere end 50 pct. af stemmerettighederne. (Der arbejdes med det regnskabsmæssige begreb ”Tilknyttet virksomhed”, som bl.a. betyder, at datterselskabet bliver betragtet som værende en del af koncernen, over hvilken man kan yde indflydelse).

Direkte/Indirekte kontrol: Direkte kontrol opnås ved at man selv ejer/kontrollerer mere end 50 pct. af stemmerettigederne i fx selskab (A). Indirekte kontrol kan opnås ved at man direkte ejer/kontrollerer mere end 50 pct. af et selskab (A) og dette selskab (A) så ejer/kontrollerer mere end 50 pct. af selskab (B). Dermed ejer/kontrollerer man selskab (A) direkte og selskab (B) indirekte.

Udenlandsk: Datterselskabet skal være placeret uden for Danmark (Færøerne og Grønland betragtes ikke som en del af Danmark i denne sammenhæng).

Udenlandske datterselskaber: Statistikken om udenlandske datterselskaber omfatter datterselskaber, som kontrolleres af modervirksomheden og ikke er beliggende i Danmark. Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse.

Modervirksomhed: Selskab som kan yde kontrollerende indflydelse over et eller flere underliggende datterselskaber.

Enheder

Statistisk enhed Den statistiske enhed for Danske datterselskaber i udlandet er det udenlandske datterselskab. Statistikken omfatter datterselskaber og deres eventuelle underliggende datterselskaber, som er beliggende udenfor Danmark og ejes/kontrolleres af en dansk modervirksomhed. Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktierne/stemmerne eller har kontrollerende indflydelse (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede virksomheder).

Rapporterende enhed Den rapporterende enhed til Danske datterselskaber i udlandet er den direkte danske ejer af et eller flere udenlandske datterselskaber. Det betyder, at statistikken også omfatter udenlandske datterselskaber, der gennem danske virksomheder ultimativt er ejet fra udlandet.

Population

Danske datterselskaber i udlandet omfatter udenlandske datterselskaber i de private byerhverv. Fra 2010 og frem er dette afgrænset ved hovedbranche-grupperne 05-09, 10-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68, 69-75, 77-83, 85, 86-88, 90-93 og 94-96 i Dansk Branchekode 2007 (DB07) (se mere på https://www.dst.dk/DB07). For perioden 2007-2009 er Dansk Branchekode 2003 (DB03) anvendt, og her er afgrænset til hovedbranchegrupperne 10-14, 15-37, 40, 41, 45, 50-52, 55, 60-64, 65-67, 70-74, 80, 85 og 90-93. De ovennævnte dækkede brancher afspejler også den branchemæssige afgrænsning af de danske indrapporterende enheder. Ligeledes er der ikke indført nogen nedre aktivitetsgrænse for det danske selskab som har udenlandske datterselskaber.

Geografisk dækning

Den statistiske enhed (udenlandske datterselskab) er lokaliseret udenfor Danmark, og derudover er der ingen geografisk afgræsning. Den rapporterende enhed (dansk virksomhed) er lokaliseret i Danmark.

Tidsperiode

2007-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal datterselskaber og antal personer ansat i datterselskaber.

Referencetid

2022

Hyppighed

Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres på årsbasis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8, stk. 1. Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter.

Indberetningsbyrde

Byrden er opgjort til 1,3 mio. kroner i 2014.

Øvrige oplysninger

Globaliserings Emneside