Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Danske datterselskaber i udlandet

Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske modervirksomheder med udenlandske datterselskaber. Der er ikke anvendt en nedre aktivitetsgrænse. Således er antallet af modervirksomheder i statistikken ca. 5.000 og antallet af udenlandske datterselskaber ca. 14.000.

Samlet præcision

Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske moder-virksomheder med udenlandske datterselskaber. Således er tællingen er totaltælling. Antallet af modervirksomheder i statistikken ca. 5.000 og antallet af udenlandske datterselskaber ca. 14.000.

Statistikken vurderes at være særdeles retvisende, dog kan en lille underestimation forekomme, fx pga. manglede indberetninger og/eller manglende kendskab til relevante datterselskaber, men dette vurderes at være uden betydning for den samlede opgørelse. Da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det er meget sjældent, at der er væsentlige indberetninger, der mangler, eller betydningsfulde datterselskaber, der ikke inkluderes, vurderes underestimationen at være under 1 pct., målt på det samlede antal datterselskaber i udlandet og væsentligt under 1 pct. målt på antal ansatte

Antal ansatte søges opgjort som statistikårets gennemsnitligt antal ansatte i de udenlandske datterselskaber, uanset om det er fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Med andre ord, det er antal hoveder (headcount) i de udenlandske datterselskaber som indsamles. Det kan være en udfordring for de rapporterende virksomheder at fremskaffe disse oplysninger, hvorfor det indberettede antal ansatte kan indeholde skøn omregnet fra antal fuldtidsansatte eller som antallet ultimo regnskabsåret, hvilket kan være vanskeligt for Danmarks Statistik at fange i en fejlsøgning.

De udenlandske datterselskaber er, pga. deres geografiske placering verden over, underlagt forskellige nationale regnskabsmæssige regler, ikke mindst mht. regnskabsfrister. Derfor kan de indberettede oplysninger tilhøre en tidligere periode, fordi den rapporterende virksomhed ikke har adgang til andre oplysninger.

Kilderne til fastlæggelse af ejerskab af udenlandsk datterselskab baserer deres viden på virksomhedernes regnskaber verden over. Det kan medføre at en virksomhed, med et relevant udenlandsk datterselskab, først vil være en del af undersøgelsen året efter det rent faktisk burde have været med. Dette skyldes at kildematerialet ved populationsfastlæggelsen er ufuldstændigt, idet der på det tidspunkt ikke er offentliggjort et årsregnskab. Det er dog hovedsageligt tilfældet for helt nye rapporterende virksomheder. Virksomheder som allerede er med i statistikken og som har fået nye relevante udenlandske datterselskaber, skal oplyse dette ved indsendelse af oplysninger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Undersøgelsen har generelt en besvarelsesprocent på mere end 95, mål på antal rapporterende enheder. Statistikken vurderes at være særdeles retvisende, dog kan en lille underestimation forekomme, fx pga. manglede indberetninger og/eller manglende kendskab til relevante datterselskaber, men dette vurderes at være uden betydning for den samlede opgørelse. Da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det er meget sjældent, at der er væsentlige indberetninger, der mangler, eller betydningsfulde datterselskaber, der ikke inkluderes, vurderes underestimationen at være under 1 pct., målt på det samlede antal datterselskaber i udlandet og væsentligt under 1 pct. målt på antal ansatte

Kilderne til fastlæggelse af ejerskab af udenlandsk datterselskab baserer deres viden på virksomhedernes regnskaber verden over. Det kan medføre, at en virksomhed med et relevant udenlandsk datterselskab først vil være en del af undersøgelsen året efter, den rent faktisk burde have været med. Dette skyldes at kildematerialet ved populationsfastlæggelsen er ufuldstændigt, idet der på det tidspunkt ikke er offentliggjort et årsregnskab.

Antal ansatte ønskes opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte i de udenlandske datterselskaber i regnskabsåret (referenceåret), uanset om det er fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Dette kan dog være vanskeligt for Danmarks Statistik at opdage i en fejlsøgning.

Der er ikke kompenseret for bortfaldet i statistikkens resultater, idet der indtil videre ikke er fundet relevante kilder hertil. Omfanget af delvist manglende enheder opgøres ikke og er derfor ikke muligt at beregne. I begge tilfælde vurderes omfanget til at være ikke-betydende for statistikkens værdi.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske moder-virksomheder med udenlandske datterselskaber. Der er ikke anvendt stikprøveteknik eller anvendt en nedre aktivitetsgrænse. Således er antallet af modervirksomheder i statistikken ca. 5.000 og antallet af udenlandske datterselskaber ca. 14.000.

Med de kilder der er til rådighed, vurderes statistikken at være retvisende, dog kan underestimation forekomme, fx pga. manglede indberetninger og/eller manglende kendskab til relevante datterselskaber.

Antal ansatte ønskes opgjort som statistikårets gennemsnitligt antal ansatte i de udenlandske datterselskaber, uanset om det er fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Med andre ord, det er antal hoveder (headcount) i de udenlandske datterselskaber som indsamles. Det kan være en udfordring for de rapporterende virksomheder at fremskaffe disse oplysninger, hvorfor det indberettede antal ansatte kan indeholde skøn omregnet fra antal fuldtidsansatte eller som antallet ultimo regnskabsåret, hvilket kan være vanskeligt for Danmarks Statistik at fange i en fejlsøgning.

De udenlandske datterselskaber er, pga. deres geografiske placering verden over, underlagt forskellige nationale regnskabsmæssige regler, ikke mindst mht. regnskabsfrister. Derfor kan de indberettede oplysninger tilhøre en tidligere periode, fordi den rapporterende virksomhed ikke har adgang til andre oplysninger.

Kilderne til fastlæggelse af ejerskab af udenlandsk datterselskab baserer deres viden på virksomhedernes regnskaber verden over. Det kan medføre, at en virksomhed med et relevant udenlandsk datterselskab først vil være en del af undersøgelsen året efter, den rent faktisk burde have været med. Dette skyldes, at kildematerialet ved populationsfastlæggelsen er ufuldstændigt, idet der på det tidspunkt ikke er offentliggjort et årsregnskab. Det er dog hovedsageligt tilfældet for helt nye rapporterende virksomheder (dvs. danske virksomheder med relevante udenlandske datterselskaber). Virksomheder, som allerede er med i statistikken og som har fået nye relevante udenlandske datterselskaber, skal oplyse dette ved indsendelse af oplysninger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Kun endelige tal offentliggøres. Offentliggjorte tal revideres som hovedregel ikke.