Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Thomas Thorsen
39 17 30 48

tst@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse for lønmodtagere (md.)

Beskæftigelse for lønmodtagere er en månedlig og kvartalsvis opgørelse af antal personer med lønmodtagerjob. På kvartalsbasis belyses endvidere antal lønmodtagere omregnet til fuld tid (fuldtidsbeskæftigelse). Statistikken opdeles på sektor og brancher i både kvartals- og månedsopgørelsen. Endvidere belyses også arbejdsstedsgeografi, bopælsgeografi, alder, køn og herkomst på kvartalsbasis.

Indholdsbeskrivelse

Beskæftigelse for lønmodtagere er en månedlig og kvartalsvis opgørelse af antal lønmodtagere (personer) og antal fuldtidsbeskæftigede. Antallet af lønmodtagere (personer) er opgjort som det gennemsnitlige antal personer med lønmodtagerjob i referenceperioden. Antal fuldtidsbeskæftigede er opgjort ved at dividere det samlede antal betalte løntimer i en måned med 160,33, svarende til én fuldtidsansat. Antal lønmodtagere (personer) og antal fuldtidsbeskæftigede fordeles efter sektor og branche, samt geografisk efter arbejdsstedsområde. Alle statistikkens variabler er dokumenteret i Danmarks Statistiks Metadatabank.

Grupperinger og klassifikationer

I den månedlige og i den foreløbige opgørelse på kvartals-basis fordeles lønmodtagerbeskæftigelsen på sektorer og overordnede DB07 brancher (10 og 19 grupperingen ). I den reviderede og endelige opgørelse fordeles data på sektorer, mere detaljerede DB07 brancher (19 grupperingen) og geografisk på arbejdssted. I den endelige opgørelse fordeles data på bopælsområde, alder, køn og herkomst.

Sektordækning

Beskæftigelse for lønmodtagere omfatter lønmodtagerjob i dansk registrerede virksomheder, hvor lønnen indberettes til SKATs eIndkomst, uanset sektor og uanset om lønmodtageren bor i Danmark eller i udlandet. Statistikken dækker alle de sektorer som dansk registrerede virksomheder kan få tildelt (dvs. alle sektorer eksklusiv udlandet og udenlandsk kontrollerede enheder).

Begreber og definitioner

Lønmodtager: Person som arbejder for en privat eller offentlig arbejdsgiver og som modtager aflønning i form af penge eller naturalier, resultatgodtgørelse. Værnepligtige medregnes også som lønmodtagere.

Lønmodtagerjob: En lønmodtagers arbejdsmæssige tilknytning til et arbejdssted i en periode. En person kan have flere lønmodtagerjobs i samme periode på forskellige arbejdssteder og kan have flere lønmodtagerjobs på samme arbejdssted på forskellige tidspunkter.

Person med lønmodtagerjob: Person der er beskæftiget i et lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftiget. Alle lønmodtagere medregnes uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Også lønmodtagere, der har lønmodtagerjob som bijob til et hovedjob som selvstændig, er medregnet. Endelig er lønmodtagere med bopæl uden for landet indbefattet i opgørelsen. En person, der kun har lønmodtagerjob en del af måneden, er kun medregnet i den pågældende del af måneden. Lønmodtagere, der i op til 45 dage ikke har modtaget løn, men efterfølgende er vendt tilbage til samme arbejdsgiver, er medregnet i perioden uden lønudbetaling.

Fuldtidsbeskæftiget: På basis af samtlige betalte løntimer, beregnes én fuldtidsbeskæftiget lønmodtager, ved at dividere det samlede timetal i en måned med 160,33. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i referencekvartalet er opgjort som et gennemsnit af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalets tre måneder.

Betalt lønmodtagertime: Time som en arbejdsgiver har udbetalt løn for, eller som er dækket af en udbetalt løn.

Arbejdssted: Den geografiske placering af det arbejdssted som lønmodtageren er arbejdsmæssigt tilknyttet.

Enheder

Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere måles i antal betalte timer, omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede og offentliggøres som heltal. Antal personer med lønmodtagerjob måles i antal personer i måneden eller som et gennemsnit over de tre måneder i kvartalet.

Population

Lønmodtagere i dansk registrerede virksomheder

Geografisk dækning

Beskæftigelse for lønmodtagere omfatter lønmodtagerjob i virksomheder i Danmark, uanset om lønmodtageren bor i Danmark eller i udlandet.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2008 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere måles i fuldtidspersoner og offentliggøres afrundet til heltal. Antal personer med lønmodtagerjob måles i antal personer og offentliggøres i heltal.

Referencetid

Måned og kvartal.

Hyppighed

Beskæftigelse for lønmodtagere offentliggøres månedligt med antal personer i lønmodtagerjob, samt kvartalsvist med foreløbige, reviderede og endelige opgørelser. Afgrænsningen af hvilke data, der er henholdsvis foreløbige, reviderede og endelige, følger opgørelserne i den kvartalsvise statistik.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data modtages fra Udviklings- og forenklingsstyrelsens (tidligere SKATs) eIndkomst register med henvisning til Lov om Danmarks Statistik § 6. Beskæftigelse for lønmodtagere er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Data indsamles af Udviklings- og forenklingsstyrelsen (tidligere SKAT).

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Generel information om Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, samt en forklaring af begrebsforskelle mellem disse statistikker, kan findes på emnesiden for Beskæftigede.