Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Thomas Thorsen
39 17 30 48

tst@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse for lønmodtagere (md.)

Beskæftigelse for lønmodtagere bygger på indkomstoplysninger indberettet til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (tidligere Skats) eIndkomstregister. Arbejdsgiverne indberetter mindst én gang om måneden. Data transmitteres dagligt til Danmarks Statistik fra Udviklings- og forenklingsstyrelsens (tidligere Skats) eindkomst. Data fejlsøges, rettes og kvalitetssikres i forhold til opdelinger på branche, sektor og geografi. Antal personer med lønmodtagerjob er sæsonkorrigeret opdelt på både branche, sektor og arbejdsstedsgeografi.

Kilder

Beskæftigelse for lønmodtagere er alene baseret på administrative sekundære data. Kilden til Beskæftigelse for lønmodtagere er Danmarks Statistiks eIndkomstregister, suppleret med data fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister og Personstatistiske Database. Danmarks Statistiks eIndkomstregister bygger på indkomstoplysninger indberettet til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (før 1. juli 2018 benævnt SKATs) Indkomstregister (eIndkomst).

SKATs Lov om et Indkomstregister blev vedtaget i 2007 og indberetning skete med virkning fra 1.1.2008. Lovens ikrafttræden betød, at alle offentlige og private arbejdsgivere mindst en gang om måneden skal indberette detaljerede oplysninger om lønudbetalingernes størrelse og art, medarbejderens arbejdssted samt antal timer, som udbetalingen vedrører.

Indsamlingshyppighed

I følge Lov om et indkomstregister skal arbejdsgivere indberette mindst én gang om måneden. Lønindberetningerne transmitteres fra Udviklings- og forenklingsstyrelsen til Danmarks Statistik dagligt.

Indsamlingsmetode

Beskæftigelse for lønmodtagere er baseret på indberetninger til Udviklings- og forenklingsstyrelsens (tidligere SKATs) indkomstregister (eIndkomst). I følge Lov om et Indkomstregister fra 2007 skal alle offentlige og private arbejdsgivere mindst en gang hver måned indberette detaljerede oplysninger om udbetalingernes størrelse og art til SKATs Indkomstregister (eIndkomst), hvorfra data dagligt transmitteres til Danmarks Statistik. Beskæftigelse for lønmodtagere er baseret på eIndkomst-data i Danmarks Statistiks eIndkomstregister. I produktionen af Beskæftigelse for lønmodtagere foretages yderligere fejlsøgning af data, lønmodtagerjob omregnes til fuldtidsbeskæftigede og tallene sæsonkorrigeres.

Datavalidering

I Beskæftigelse for lønmodtagere fejlsøges der på makroniveau og rettes på mikroniveau (top-down). Fejl, som påvirker statistikken mest, prioriteres, dvs. der er tale om selektiv fejlsøgning. Alle rettelser registreres, men antallet er ikke opgjort. De mest betydningsfulde fejl er forkert placering af personer på arbejdssted og fejlbehæftede branche- og sektoroplysninger, hvilket påvirker usikkerheden mht. branchefordeling af fuldtidsbeskæftigede (eller personer med lønmodtagerjob), men ikke det samlede niveau.

Når fejl opdages og rettes i forbindelse med udarbejdelse af statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, gives besked til Danmarks Statistiks Erhvervsregister, så fejlene også rettes op her. I Danmarks Statistiks eIndkomstregister rettes hovedsagelig på mikroniveau. Rettelser foretaget imellem to versioner af eIndkomstregister registreres via versioneringen, men omfanget er ikke opgjort.

Databehandling

Statistikken opgøres på basis af Danmarks Statistiks eIndkomstregister. I tilfælde af, at der mangler indberettede løntimer eller de anses for invalide eller usandsynlige, foretages imputering af løntimer i eIndkomstregisteret. Ved hjælp af bl.a. Danmarks Statistiks Erhvervsregister fejlsøges den evt. indberettede produktionsenhed og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er Danmarks Statistiks statistiske enhed for jobtilknytningen.

Der beregnes opregningsfaktorer, der korrigerer for, at registret mangler lønindberetninger for de seneste perioder. Der er en faktor for hvert begreb, dvs. forskellige opregningsfaktorer for antal fuldtidsbeskæftigede og antal personer med lønmodtagerjob. Opregningsfaktorerne er branche- og sektorspecifikke.

Antal personer med lønmodtagerjob beregnes. Alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Også lønmodtagere, der har lønmodtagerjob som bijob til et hovedjob som selvstændig, er medregnet. Endelig er lønmodtagere med bopæl uden for landet indbefattet i opgørelsen. En person, der kun har lønmodtagerjob en del af måneden, er kun medregnet i den pågældende del af måneden. Lønmodtagere, der i op til 45 dage ikke har modtaget løn, men efterfølgende er vendt tilbage til samme arbejdsgiver, er medregnet i perioden uden lønudbetaling.

Korrektion

Data fejlsøges, rettes og kvalitetssikres i forhold til opdelinger på branche, sektor og geografi, blandt andet ved at vurdere virksomhedernes indberetninger og arbejdsstedsplacering over tid.

Indberetning af løntimer: I tilfælde af, at der mangler indberettede løntimer eller de anses for invalide eller usandsynlige, foretages en beregning af disse. De beregnede løntimer udgjorde i 2008 ca. 15 pct. af det samlede antal løntimer, men er nu som regel under 5 pct. Andelen varierer i forhold til branche og sektor. På basis af samtlige betalte løntimer dannes fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere ved at dividere det samlede timetal i en måned med 160,33 (svarende til 37 timer om ugen).

Indberetning af produktionsenhedsnummer: Arbejdsgivere, der har mere end én produktionsenhed, skal angive den produktionsenhed, som lønmodtageren er tilknyttet, i lønindberetningerne. Der er imidlertid en række arbejdsgivere, især inden for den offentlige sektor, hvis indberetninger er mangelfulde på dette område. Ved hjælp af bl.a. Danmarks Statistiks Erhvervsregister fejlsøges den evt. indberettede produktionsenhed og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er Danmarks Statistiks statistiske enhed for jobtilknytningen. En række lønmodtagere arbejder på skiftende arbejdssteder eller arbejder ikke på en af virksomhedens arbejdssteder (fx vikarer, rengøringspersonale, sælgere og hjemmehjælpere). Det er forbundet med usikkerhed at afgrænse disse grupper og at placere arbejdsstedet geografisk. Hvor det ikke er muligt at placere arbejdsstedet geografisk, placeres jobbet i mange tilfælde ud fra lønmodtagerens bopælskommune.

Sæsonkorrektion: Der foretages indirekte sæsonkorrektion på sektor og 19 brancher. Der sæsonkorrigeres vha. JDemetra+ på månedsbasis. Sæsonkorrektionen bygger på tidsserierne fra 1. januar 2008.

Gennemgang og opdatering af sæsonkorrektionsmodellerne – september 2023: I forbindelse med opgørelsen af juli 2023 og andet kvartal 2023 er sæsonkorrektionsmodellerne for statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere blevet gennemgået og opdateret. Det er almindelig praksis i Danmarks Statistik, at sæsonkorrektioner for tidsserier gennemgås og kvalitetssikres ca. hvert andet år for at sikre, at eventuelle ændringer i sæsonmønstre indarbejdes i sæsonkorrektionen.

Opdateringen af sæsonkorrektionen omfatter både tidsserierne opgjort i lønmodtagere (personer) og i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, og omfatter både månedstal og kvartalstal. Opdateringen har alene medført små justeringer i de sæsonkorrigerede serier.

I forbindelse med opdateringen er de sæsonkorrigerede serier for perioden 2008 til 2019 frosset, således at de sæsonkorrigerede værdier i opgørelserne frem til og med december 2019 ikke revideres ved offentliggørelser fremover. Ved offentliggørelser fremadrettet vil de sæsonkorrigerede tal blive revideret for det indeværende år og de tre foregående år. Du kan læse mere om sæsonkorrektion i Danmarks Statistik her