Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningsfremskrivning

Med udgangspunkt i fremskrivningen for hele Danmark laver Danmarks Statistik efterfølgende fremskrivninger, der kan fordeles på køn, alder, landsdele og kommuner. Som en del af fremskrivningerne, findes også tal for befolkningens bevægelser i form af levendefødte, døde, ind- og udvandrede.

Indholdsbeskrivelse

I løbet af februar måned leverer Danmarks Statistik hvert år en lang række data til DREAM vedrørende indvandring, udvandring, levendefødte, døde, befolkning og statsborgerskabsskift, som kan opdeles på køn, alder og herkomstgruppe. Det er DREAM, der afvikler selve fremskrivningsmodellen.

Danmarks Statistik og DREAM diskuterer løbende modellens antagelser omkring indvandring, fertiltiet og dødelighed for at vurdere, om der skal ske ændringer i fremskrivningsmodellen. Når modellen for hele landet erklæres klar, får Danmarks Statistik data fra DREAM. Disse data er både grundlag for offentliggørelser af landsfremskrivningen og vigtige baggrundsdata for de regionale fremskrivninger, som Danmarks Statistik selv afvikler.

Befolkningsfremskrivningen for hele landet kan opdeles på køn (mænd og kvinder), alder (alle enkelte alderstrin fra 0 til 109 år), herkomst (dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere) og oprindelse (Danmark, vestlige lande, ikke-vestlige lande) samt år (2024-2070).

Året 2024 omfatter faktisk befolkning opgjort 1. januar 2024. Årene 2025-2070 er fremskrivningsår, som også henviser til 1. januar i året.

Befolkningsfremskrivningen for landsdele kan opdeles på køn (mænd og kvinder), alder, (enkelte alderstrin fra 0 til 99 år samt 100+), landsdele (11 grupper) samt år (2024-2050).

Befolkningsfremskrivningen for kommuner kan opdeles på køn (mænd og kvinder), alder (enkelte alderstrin fra 0 til 99 år samt 100+, kommuner (98 grupper) samt år (2024-2050).

Danmarks Statistik igangsatte i 2015 et nærmere eftersyn af befolkningsfremskrivningen på kommunalt og regionalt niveau. Resultatet af dette arbejde har ført til en del justeringer af grundlaget for den kommunale befolkningsfremskrivning. Disse justeringer vil fremover medføre en bedre fremskrivning af befolkningsudviklingen på kommunalt niveau. For yderligere information se befolkningsfremskrivningens emneside.

Grupperinger og klassifikationer

Fremskrivningerne kan opdeles geografisk på hele Danmark, regioner (5), landsdele (11) og kommuner (98). Sammenhæng mellem de forskellige geografiske områder kan ses på klassifikationssiden for Regioner, landsdele og kommuner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Indvandring: I fremskrivningen omfatter indvandring kun personer, der kommer til Danmark i løbet af et år, og som er i befolkningen ved årets udgang.

Udvandring: I fremskrivningen omfatter udvandring kun personer, der udvandrer fra Danmark i løbet af et år, og som ikke er kommet tilbage til Danmark ved årets udgang.

Herkomst: Opdeler befolkningen i personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst en forælder, som både er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Det har hverken indvandrere eller efterkommere. Forskellen mellem de to er, at efterkommere er født i Danmark, mens indvandrere er født i udlandet.

Oprindelsesland: Kan i fremskrivningen have kategorierne Danmark, Vestlige lande og ikke-vestlige lande. Vestlige lande omfatter alle 27 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.

Enheder

Personer.

Population

Befolkningen i Danmark opgjort 1. januar i alle fremskrivningsår.

Geografisk dækning

Der er lavet tre fremskrivninger, der omfatter henholdsvis hele Danmark, de 11 landsdele og de 98 kommuner.

Tidsperiode

Der laves en ny fremskrivning hvert år. Hver fremskrivning er en ny statistik.

Basisperiode

Den faktiske befolkning 1. januar 2024 er udgangspunktet for fremskrivningerne.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

2024-fremskrivningens referenceperiode er alle år fra 2024-2070. For opgørelse af befolkningens størrelse de enkelte år er referencedatoen 1. januar, mens levendefødte, døde, indvandrede og udvandrede vedrører bevægelser i hele året.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Til fremskrivningerne anvendes befolkningsdata som baggrundsdata. De er baseret på udtræk fra det danske CPR-system, som kan benyttes til statistiske formål i henhold til Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000).

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Se mere på DREAM eller på emnesiden om Befolkning og befolknings­fremskriv­ning.