Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annika Klintefelt
39 17 36 78

akf@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningsfremskrivning

Hver fremskrivning er en ny statistik og skal ikke anvendes til tidsserier med tidligere fremskrivninger.

Med fremskrivningen 2010 lavede Danmarks Statistik for første gang fremskrivningen for hele Danmark i samarbejde med DREAM, og man gik ved denne lejlighed over til en ny fremskrivningsmodel, som var baseret på DREAMs tidligere model.

International sammenlignelighed

Fremskrivningerne på landsdele og kommuner er lavet på samme måde for alle landsdele og kommuner, og resultaterne er derfor sammenlignelige.

Eurostat laver også befolkningsfremskrivninger for alle EU-lande, herunder Danmark. Resultaterne fra to forskellige fremskrivninger vi altid afvige, da der nærmest er uendelige måder at lave antagelserne i fremskrivningerne på. Resultaterne fra Eurostats fremskrivning afviger derfor fra Danmarks Statistiks.

Sammenlignelighed over tid

Ved sammenligning af resultater fra forskellige års fremskrivninger skal man være opmærksom på, at forudsætningerne ændres fra år til år. Den seneste fremskrivning kan altid anses for at være den mest opdaterede.

I 2015-2016 har et nærmere eftersyn af befolkningsfremskrivningen på kommunalt og regionalt niveau gennemførtes. Resultatet af dette arbejde har ført til en del justeringer af grundlaget for den kommunale befolkningsfremskrivning.

Sammenhæng med anden statistik

Begreberne ind- og udvandring er anderledes defineret i fremskrivningerne sammenlignet med anden statistik. Indvandring i fremskrivningerne omfatter personer, der ikke var i Danmark ved årets start, som indvandrer i løbet af året og som også er i Danmark ved årets slutning. Udvandring i fremskrivningerne omfatter personer, som var i Danmark ved årets start, som udvandrer i løbet af året og som ikke var vendt tilbage til Danmark ved årets slutning. I Danmarks Statistiks publicerede tal for ind- og udvandringer tælles alle bevægelser. Herunder også fx indvandrede, som udvandrer igen inden årets udgang.

Da fremskrivningens populationsafgrænsning sker efter fødselsår og hændelsesår, er alderen på befolkningsfremskrivningens døde og nettoindvandrede opgjort ultimo året, og ikke som alder ved hændelsestidspunktet.

I fremskrivningen fremskriver vi folketallet fra et årsskifte til det næste. Det medfører, at personer, der flytter flere gange i løbet af et år, kun bidrager med en flytning, eller med ingen flytning, hvis personer bor i den samme kommune ved start og sluttet af året. Dette er også gældende for ind- og udvandringer.

Intern konsistens

Fremskrivningerne for hele landet, landsdele og kommuner er i virkeligheden tre forskellige fremskrivninger. Der tilstræbes dog konsistens mellem dem, idet fremskrivningerne for landsdele og kommuner afstemmes til fremskrivningen for hele landet.

Der vil dog være nogle meget små forskelle som følge af afrundinger.