Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Nørskov
39 17 34 79

mno@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

Statistikken er en årlig opgørelse af studieaktiviteten på bachelor og lange videregående uddannelser i Danmark, herunder tilgangen, antal fuldførte og antal aktive studerende pr. 1. oktober. Statistikken fordeles efter uddannelse og på de studerendes alder, køn, herkomst og national oprindelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken om bachelor og lange videregående uddannelser viser antal studerende på bachelor og lange videregående uddannelser i Danmark. Statistikken er en del af Elevregistret og offentliggøres årligt med dette. I Statistikbanken kan man se elever pr. 1. oktober i tællingsåret, fuldførte og tilgang fordelt på uddannelsesområder, alder, herkomst, national oprindelse og køn (se under Begreber og definitioner).

Grupperinger og klassifikationer

Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation DISCED-15 benyttes til at definere bachelor og lange videregående uddannelser. En beskrivelse af denne kan findes på: DISCED.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Bestand: Personer, der er igang på en uddannelse den 30. september i et givent år.

Tilgang: Personer der påbegynder en uddannelse i perioden mellem 1. oktober og 30. september året efter.

Fuldført: Personer der fuldfører en uddannelse i perioden mellem 1. oktober og 30. september året efter.

Enheder

Personer.

Population

Personer som har været indskrevet på en bachelor eller lang videregående uddannelse i Danmark, der er offentligt reguleret. Det vil sige, at Uddannelses- og Forskningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser, som er SU-berettigede.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Den aktuelle tidsserie i Statistikbanken går fra og med 2005 til nu.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal personer.

Referencetid

Den nyeste indsamling er foretaget for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 stk. 3. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er minimal, idet oplysningerne indsamles via lokale administrative registre på uddannelsesinstitutionerne.

Øvrige oplysninger

Der er oplysninger om de uddannelser som er samlet i elevregistret på følgende emneside: Fuldtidsuddannelser. Her kan også findes notater om historiske revisioner på området. Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.