Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Nørskov
39 17 34 79

mno@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

De administrative systemer, der ligger til grund for statistikken, benyttes af institutionerne til deres egen daglige administration af studerende og også til udbetaling af diverse økonomiske tilskud. Korrekte registre er således nødvendige for institutionernes økonomi og bidrager til en forventelig høj kvalitet på datakilden. Enkelte fejl vil dog næsten altid forekomme. Disse bliver dog stort set altid rettet til inden næste års offentliggørelse af tal.

Samlet præcision

Præcisionen af statistikken er yderst høj, idet data hentes direkte fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer, hvor det er nødvendigt at have korrekte data. Usikkerhed opstår, når en institution ikke har registreret visse studerende eller uddannelser korrekt, men når dette opdages, vil det blive rettet ved næste års tælling. På mere specifikke grupperinger og enkeltuddannelser kan der især være lidt usikkerhed.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik, idet der er tale om en totaltælling.

Anden usikkerhed

Dækningsfejl kan bestå i, at der er personer, der ikke bliver registreret i statistikken. Målefejl og bortfald kan opstå ved fejlregistreringer fra institutionerne. Ved overlap af datoer afsluttes en studerende på den første uddannelse på den dato, hvor vedkommende står til at være påbegyndt den næste uddannelse.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens styrke er, at data indsamles fra institutionernes administrative registre, som institutionerne selv benytter til administrationen af deres studerende. Enkelte fejlregistreringer kan dog ikke undgås.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med de årlige indberetninger af nye uddannelsesoplysninger kommer der også rettelser til tidligere indberetninger, specielt for det foregående år. Tidligere år opdateres med nye oplysninger.