Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Familieindkomst

Beskrivelse

Familieindkomststatistikken dækker befolkningen bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret. Den statistiske enhed er familien.

Familiedefinitionen er E-familier . I E-familien indgår alle hjemmeboende børn under 25 år. Se (www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/familier.aspx)

Populationen i datasæt, som udleveres af Forskningsservice, omfatter alle familier som var bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret.

I publikationer og Statistikbank-tabeller inkluderes kun familier, hvor mindst én voksen har været bosiddende i Danmark både primo og ultimo året (fuldt skattepligtige), og som ved årets udgang er mindst 15 år. For at genskabe denne population skal det betinges, at FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0.

Familiestatistikken indeholder en række familierelaterede variable som fx familietype, familiens socioøkonomisk gruppe og højeste fuldførte uddannelse i familien.

Familiernes indkomster er summen af indkomsterne for alle personer i familien, uanset hvor længe familiemedlemmerne har opholdt sig i Danmark.

Familieindkomsterne er baseret på indkomsterne i statistikken for personindkomster. Se (www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/personindkomster.aspx). Statistikken indeholder en lang række indkomst, skatte- og formuevariable på årsniveau. Datagrundlaget for flertallet af variablene i personindkomster er baseret på Skats årsopgørelse.

Familiestatistikken indeholder erhvervsindkomster, overførselsindkomster, formueindkomster, fradrag i indkomsten og betalt skat mv.

For supplerende dokumentation for statistikområdet familieindkomst henvises til kvalitetsdeklarationen på www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/familieindkomster.aspx.

Desuden henvises til den årlige publikation Indkomster, der rummer detaljerede oplysninger om bl.a. familieindkomst. Se
www.dst.dk/publ/indkomster.

Variable

FAMAEKVIVADISP Ækvivaleret disponibel indkomst for familien
FAMAEKVIVADISP_13 Ækvivaleret disponibel indkomst for familien
FAMAEKVIVAINDKNETTO Ækvivaleret samlet indkomst med nettorenter for familien
FAMANDENPENSION Andre pensionsudbetalinger til familien
FAMANDOVERFORSEL Andre overførsler til familien
FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE Antal fuldt skattepligtige voksne i familien
FAMARBEJDSLOESP Arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse for familien
FAMARBMABIDRAG Arbejdsmarkedsbidrag mv
FAMBOERNETILSKUD Børnetilskud og familieydelser til familien
FAMBOLIGSTOETTE Boligstøtte udbetalt til familien
FAMDAGPENGE_KONTANT_13 Familiens samlede dagpenge og kontanthjælp
FAMDISPONIBEL Diponibel indkomst for familien
FAMDISPONIBEL_13 Disponibel indkomst
FAMEFTERLOEN Efterløn
FAMEJDSKAT_EJERBOLIG Ejendomsskat for boligejere
FAMEJDSKAT_LEJERBOLIG Ejendomsskat for lejere
FAMEJENDOMSVURDERING Kontant ejendomsværdi
FAMERHVERVSINDK Erhversindkomst for familien
FAMERHVERVSINDK_13 Erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer
FAMFOLKEFORTID_13 Folke- og førtidspension i familien
FAMFORMREST_NY05 Familiens nettorestformue ultimo året, ekskl. Pensionsformuer
FAMFORMUEAKTIVER Familiens samlede aktiver
FAMFORMUEINDK Formueindkomst i alt for familien
FAMFORMUEINDK_BRUTTO Formueindkomst. brutto i familien
FAMFRADRAGIALT Samlet beregnet fradrag for familien
FAMGAELDIALT Familiens passiver
FAMGRON_CHECK Grøn check
FAMHONNY AMB. pligtige honorarer
FAMINDKOMSTIALT Familieindkomst i alt før skat
FAMINDKOMSTIALT_13 Indkomst i alt, før skatter mv.
FAMLEJEVAERDI beregnet lejeværdi af egen bolig for familien
FAMLOENMV Lønindkomst i alt i familien
FAMLOENMV_13 Lønindkomst i alt i familien
FAMMIDLERTIDYD Midlertidige overførselsindkomster
FAMOVERFOERINDK Familiens samlede overførselsindkomster
FAMPENSIONATP Pensionsudbetaling fra ATP for familien
FAMPENSIONIALT Pensioner i alt for familien
FAMPENSTJENESTE Tjenestemandspension for familien
FAMRENTEUDGIFTER Samlede fradragsberettigede renteudgifter for familien
FAMRESTINDK Diverse indkomster som ikke direkte kan klassificeres i hovedgrupperne
FAMSKATFRIYD Skattefrie indkomster i familien
FAMSKATMVIALT Skat og arbejdsmarkedsbidrag betalt af familien
FAMSKATMVIALT_13 Skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension i alt. ekskl. kirkeskat
FAMSKATPLIGTINDK Skattepligtig indkomst for familien
FAMSKATTOT_13 Samlet personlig slutskat for en skatteyder inkl. udenlandsk betalt skat. Ekskl. kirkeskat
FAMSU Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte - SU udbetalt til familien
FAMSUMINDKNETTORENT Samlet indkomst med nettorenter for familien
FAMSYG_BARSEL_13 Familiens syge- og barselsdagpenge ekskl. refusion til arbejdsgiver.
FAMUNDERHBIDRAG Underholdsbidrag betalt af familien
FAMVIRKORDIND Familiens samlede beløb indsat i virksomhedsordningerne netto (speciel ordning for selvstændige og kunstnere)
FAMVIRKOVERSKUD_13 Familiens samlede overskud af selvstændig virksomhed efter virksomhedens renteudgifter