Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Familieindkomst

Beskrivelse

Familieindkomststatistikken dækker befolkningen bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret. Den statistiske enhed er familien.

Familiedefinitionen er E-familier . I E-familien indgår alle hjemmeboende børn under 25 år. Se (www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/familier.aspx)

Populationen i datasæt, som udleveres af Forskningsservice, omfatter alle familier som var bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret.

I publikationer og Statistikbank-tabeller inkluderes kun familier, hvor mindst én voksen har været bosiddende i Danmark både primo og ultimo året (fuldt skattepligtige), og som ved årets udgang er mindst 15 år. For at genskabe denne population skal det betinges, at FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0.

Familiestatistikken indeholder en række familierelaterede variable som fx familietype, familiens socioøkonomisk gruppe og højeste fuldførte uddannelse i familien.

Familiernes indkomster er summen af indkomsterne for alle personer i familien, uanset hvor længe familiemedlemmerne har opholdt sig i Danmark.

Familieindkomsterne er baseret på indkomsterne i statistikken for personindkomster. Se (www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/personindkomster.aspx). Statistikken indeholder en lang række indkomst, skatte- og formuevariable på årsniveau. Datagrundlaget for flertallet af variablene i personindkomster er baseret på Skats årsopgørelse.

Familiestatistikken indeholder erhvervsindkomster, overførselsindkomster, formueindkomster, fradrag i indkomsten og betalt skat mv.

For supplerende dokumentation for statistikområdet familieindkomst henvises til kvalitetsdeklarationen på www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/familieindkomster.aspx.

Desuden henvises til den årlige publikation Indkomster, der rummer detaljerede oplysninger om bl.a. familieindkomst. Se
www.dst.dk/publ/indkomster.

Variable

FAMAEKVIVADISP Ækvivaleret disponibel indkomst for familien
FAMAEKVIVAINDKNETTO Ækvivaleret samlet indkomst med nettorenter for familien
FAMANDOVERFORSEL Andre overførsler til familien
FAMDISPONIBEL Diponibel indkomst for familien
FAMERHVERVSINDK Erhversindkomst for familien
FAMFORMUEINDK Formueindkomst i alt for familien
FAMFRADRAGIALT Samlet beregnet fradrag for familien
FAMINDKOMSTIALT Familieindkomst i alt før skat
FAMLEJEVAERDI beregnet lejeværdi af egen bolig for familien
FAMLOENMV Lønindkomst i alt i familien
FAMMIDLERTIDYD Midlertidige overførselsindkomster
FAMOVERFOERINDK Familiens samlede overførselsindkomster
FAMPENSIONIALT Pensioner i alt for familien
FAMRENTEUDGIFTER Samlede fradragsberettigede renteudgifter for familien
FAMRESTINDK Diverse indkomster som ikke direkte kan klassificeres i hovedgrupperne
FAMSKATFRIYD Skattefrie indkomster i familien
FAMSKATMVIALT Skat og arbejdsmarkedsbidrag betalt af familien
FAMSUMINDKNETTORENT Samlet indkomst med nettorenter for familien