Gå til sidens indhold

Familieindkomst

Beskrivelse

Familieindkomststatistikken dækker befolkningen bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret. Den statistiske enhed er familien.


Familiedefinitionen er E-familier . I E-familien indgår alle hjemmeboende børn under 25 år. Se (www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/familier.aspx)


Populationen i datasæt, som udleveres af Forskningsservice, omfatter alle familier som var bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret.


I publikationer og Statistikbank-tabeller inkluderes kun familier, hvor mindst én voksen har været bosiddende i Danmark både primo og ultimo året (fuldt skattepligtige), og som ved årets udgang er mindst 15 år. For at genskabe denne population skal det betinges, at FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0.


Familiestatistikken indeholder en række familierelaterede variable som fx familietype, familiens socioøkonomisk gruppe og højeste fuldførte uddannelse i familien.


Familiernes indkomster er summen af indkomsterne for alle personer i familien, uanset hvor længe familiemedlemmerne har opholdt sig i Danmark.


Familieindkomsterne er baseret på indkomsterne i statistikken for personindkomster. Se (www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/personindkomster.aspx). Statistikken indeholder en lang række indkomst, skatte- og formuevariable på årsniveau. Datagrundlaget for flertallet af variablene i personindkomster er baseret på Skats årsopgørelse.


Familiestatistikken indeholder erhvervsindkomster, overførselsindkomster, formueindkomster, fradrag i indkomsten og betalt skat mv.


For supplerende dokumentation for statistikområdet familieindkomst henvises til kvalitetsdeklarationen på www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/familieindkomster.aspx.


Desuden henvises til den årlige publikation Indkomster, der rummer detaljerede oplysninger om bl.a. familieindkomst. Se
www.dst.dk/publ/indkomster.Variable

FAMAEKVIVADISP Ækvivaleret disponibel indkomst for familien
FAMAEKVIVADISP_13 Ækvivaleret disponibel indkomst for familien
FAMAEKVIVAINDKNETTO Ækvivaleret samlet indkomst med nettorenter for familien
FAMANDENPENSION Andre pensionsudbetalinger til familien
FAMANDOVERFORSEL Andre overførsler til familien
FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE Antal fuldt skattepligtige voksne i familien
FAMARBEJDSLOESP Arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse for familien
FAMARBMABIDRAG Arbejdsmarkedsbidrag mv
FAMBOERNETILSKUD Børnetilskud og familieydelser til familien
FAMBOLIGSTOETTE Boligstøtte udbetalt til familien
FAMDAGPENGE_KONTANT_13 Familiens samlede dagpenge og kontanthjælp
FAMDISPONIBEL Diponibel indkomst for familien
FAMDISPONIBEL_13 Disponibel indkomst
FAMEFTERLOEN Efterløn
FAMEJDSKAT_EJERBOLIG Ejendomsskat for boligejere
FAMEJDSKAT_LEJERBOLIG Ejendomsskat for lejere
FAMEJENDOMSVURDERING Kontant ejendomsværdi
FAMERHVERVSINDK Erhversindkomst for familien
FAMERHVERVSINDK_13 Erhvervsindkomst, løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer
FAMFOLKEFORTID_13 Folke- og førtidspension i familien
FAMFORMREST_NY05 Familiens nettorestformue ultimo året, ekskl. Pensionsformuer
FAMFORMUEAKTIVER Familiens samlede aktiver
FAMFORMUEINDK Formueindkomst i alt for familien
FAMFORMUEINDK_BRUTTO Formueindkomst. brutto i familien
FAMFRADRAGIALT Samlet beregnet fradrag for familien
FAMGAELDIALT Familiens passiver
FAMGRON_CHECK Grøn check
FAMHONNY AMB. pligtige honorarer
FAMINDKOMSTIALT Familieindkomst i alt før skat
FAMINDKOMSTIALT_13 Indkomst i alt, før skatter mv.
FAMKONTANTHJAELP_13 Kontant hjælp i familien
FAMLEJEV_EGEN_BOLIG Beregnet lejeværdi af egen bolig
FAMLEJEVAERDI beregnet lejeværdi af egen bolig for familien
FAMLOENMV Lønindkomst i alt i familien
FAMLOENMV_13 Lønindkomst i alt i familien
FAMMIDLERTIDYD Midlertidige overførselsindkomster
FAMOEVRIGFORMUE_13 Øvrige formueindkomster i familien (aktieindkomst mv.)
FAMOFF_OVERFORSEL_13 Familiens offentlige overførsler
FAMOFFPENS_EFTLON_13 Offentlige pensioner i familien
FAMOVERFOERINDK Familiens samlede overførselsindkomster
FAMOVRIG_DAGPENGE_AKAS_13 Øvrige dagpenge fra A-kasser
FAMOVRIG_KONTANTHJALP_13 Familiens samlede Aktiverings-, ledigheds- og revalideringsydelse
FAMOVRIG_OVERFORSEL_13 Øvrige overførselsindkomster i familien
FAMPENSIONATP Pensionsudbetaling fra ATP for familien
FAMPENSIONIALT Pensioner i alt for familien
FAMPENSTJENESTE Tjenestemandspension for familien
FAMPRIVAT_PENSION_13 Private pensioner i familien
FAMRENTEINDK_13 Familiens samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed
FAMRENTEUDGIFTER Samlede fradragsberettigede renteudgifter for familien
FAMRENTEUDGIFTER_13 Renteudgifter, ekskl. renteudgifter fra udlandet og ekskl. renteudgifter i selvstændig virksomhed
FAMRESTINDK Diverse indkomster som ikke direkte kan klassificeres i hovedgrupperne
FAMRESTINDK_13 Anden personlig indkomst i familien
FAMSKATFRIYD Skattefrie indkomster i familien
FAMSKATMVIALT Skat og arbejdsmarkedsbidrag betalt af familien
FAMSKATMVIALT_13 Skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pension i alt. ekskl. kirkeskat
FAMSKATPLIGTINDK Skattepligtig indkomst for familien
FAMSKATTOT_13 Samlet personlig slutskat for en skatteyder inkl. udenlandsk betalt skat. Ekskl. kirkeskat
FAMSU Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte - SU udbetalt til familien
FAMSUMINDKNETTORENT Samlet indkomst med nettorenter for familien
FAMSYG_BARSEL_13 Familiens syge- og barselsdagpenge ekskl. refusion til arbejdsgiver.
FAMTYPE familietype
FAMUNDERHBIDRAG Underholdsbidrag betalt af familien
FAMVIRKORDIND Familiens samlede beløb indsat i virksomhedsordningerne netto (speciel ordning for selvstændige og kunstnere)
FAMVIRKOVERSKUD_13 Familiens samlede overskud af selvstændig virksomhed efter virksomhedens renteudgifter