Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FAMFORMUEINDK

Navn

FAMFORMUEINDK

Beskrivende navn

Formueindkomst i alt for familien

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1990
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Familiens formueindkomst består af renteindtægter mv., aktieudbytte, afkast fra investeringsforeninger, skattepligtige kursgevinster, Lejeværdi af egen bolig samt forskellige andre former for skattepligtigt kapitalafkast for alle personer, der tilhører den samme familie 31. december indkomståret (dvs. har samme E-familie nummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMFORMUEINDK er baseret på FORMUEINDK-NY fra Personindkomster.

Beløb i kr. og ører. Beløbene kan være negative.

Udgår i 2013 og erstattes af FAMFORMUEINDK_BRUTTO som er uden FAMLEJEV_EGEN-BOLIG

Detaljeret beskrivelse

FAMFORMUEINDK =
FAMRENTEINDK (skattepligtige renteindtægter ) +
FAMOEVRIGFORMUE (aktieudbytte, afkast fra investeringsforeninger, skattepligtige kursgevinster og forskellige andre former for skattepligtigt kapitalafkast) +
FAMLEJEVAERDI (beregnet lejeværdi af egen bolig).

Formueindkomsten er en sumvariabel for alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (har samme E-familie nummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år.

FAMFORMUEINDK er baseret på FORMUEINDK-NY fra Personindkomster.

De væsentligste ændringer i formueindkomsten er følgende:

Fra 1991 beskattes aktieindkomster særskilt. Det påvirker indberetningen af aktier, jf. dokumentet "aktieindkomstindberetning" i Personindkomster

Fra 1993 inkluderes lejeindtægt ved udlejning af sommerhus samt helårsbolig en del af året (før 1993 indgår denne indkomst ikke).

1990-1993: Lejeværdi af egen bolig beregnes som 4 pct. af kontant boligværdi ifølge slutligningsregisteret, dvs. boligværdi vurderet pr. 1. januar i året. I slutligningsregisteret findes alene summen af de boliger, en person ejer.

1994-2007: Lejeværdi af egen bolig beregnes som 4 pct. af kontant boligværdi i ejendomsregisteret. Hvis boligen er ejet en del af året, regnes forholdsmæssigt, og der tillægges forholdsmæssigt boligværdi for evt. bolig ejet første del af året. I ejendomsregisteret er udvalgt en bolig pr. boligejer og et sommerhus pr. sommerhusejer, og der er taget højde for ejerandele af boliger og sommerhuse.

Fra 1996 inkluderes fortjeneste ved salg af ejendom; dog er fortjeneste ved salg af ejerlejligheder undtaget, hvis familien har boet i boligen en del af ejerperioden. Det samme gælder for en- og tofamiliehuse og sommerhuse, når det samlede grundareal er under 1.400 kvadratmeter - der er undtagelsesmuligheder for kravet om 1.400 kvadratmeter, jf. publikationen "Skatten 1997".

Fra 2004 inkluderer beregnet lejeværdi af egen bolig også lejeværdi af sommerhus, som ikke bruges som helårsbolig.

Fra 2006 ændres beskatningsregler og dermed indberetning til SKAT af aktieindkomster ved salg af aktier, jf. publikationen "Skatten 2007". Se også bilaget "aktieindkomstindberetning " og variablen FAMAKTIEINDK (aktieindkomster).

Fra 2007 normeres lejeværdien til nationalregnskabets tal for husleje af egen bolig. Læs mere herom i variablen FAMLEJEVAERDI.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Alle familier, som var bosiddende i Danmark. Familien er defineret pr. 31. december i indkomståret.

Populationen i datasæt, som udleveres af Forskningsservice, omfatter alle familier, som var bosiddende i Danmark 31. december i indkomståret.

I publikationer og statistikbanktabeller inkluderes kun familier, hvor mindst én voksen har været bosiddende i Danmark både primo og ultimo året (fuldt skattepligtige), og som ved årets udgang er mindst 15 år. For at genskabe denne population skal det betinges, at FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0.

I vedhæftede tabel og graf er populationen den samme som den, Danmarks Statistik publicerer på, hvor FAMANTALFSKATTEPLIGTIGE > 0.

Værdisæt

FAMFORMUEINDK har ingen værdisæt