Gå til sidens indhold

Høj økonomisk vækst i Region Hovedstaden

Regionalfordelt nationalregnskab 2022

Region Hovedstadens bruttonationalprodukt (BNP) er vokset med 11,5 pct. i perioden 2020-2022, når der korrigeres for prisudvikling. Den høje vækst i Region Hovedstaden er drevet af en kraftig fremgang i industriens bruttoværditilvækst. Væksten i de øvrige regioner var mere afdæmpet. I Region Sjælland er BNP vokset med 6,5 pct., Region Syddanmarks BNP er vokset med 2,6 pct., Region Midtjyllands BNP er vokset med 5,9 pct. I Region Nordjylland er BNP vokset med 0,5 pct.

Vækst i bruttonationalprodukt (BNP) fordelt på regioner, kædede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/nrhp

Beskæftigelsesfremgang i alle regioner

I perioden 2020-2022 har der været en kraftig stigning i antallet af beskæftigede på 5,3 pct. I 2022 var der 3,1 mio. beskæftigede på de danske arbejdspladser. Stigningen er jævnt fordelt i alle regioner. Den højeste vækst sås i Region Midtjylland, hvor beskæftigelsen steg med 6,3 pct. Denne stigning er især drevet af en fremgang i beskæftigelsen inden for handel og transport.

En større og større del af BNP skabes i Region Hovedstaden

Siden 2012 er BNP i Region Hovedstaden vokset mere end i resten af landet. For ti år siden udgjorde BNP i Region Hovedstaden 38,2 pct. af Danmarks BNP. I 2022 var andelen vokset til 44,5 pct. Det er især i landsdelene Byen København og Københavns Omegn, at den økonomiske aktivitet har udviklet sig kraftigt. Siden 2012 er BNP vokset med 36,2 pct. i Byen København og med 40,6 pct. i Københavns Omegn. For landet som helhed er BNP vokset med 23,5 pct. Den øgede koncentration af den økonomiske aktivitet omkring de store byer er et udtryk for urbanisering, hvor indbyggere og virksomheder i større og større grad samler sig i de store byer.

Nationalregnskabsopgørelsen mere usikker end normalt

Der er større usikkerhed knyttet til opgørelsen af nationalregnskabet end normalt. Dette gælder især året 2022, hvor datagrundlaget er ufuldstændigt. Forbrug i produktion vurderes at være mere usikkert end normalt, især som følge af prisstigninger på energivarer. Læs mere om den øgede usikkerhed i Nationalregnskab 2022 juni-version.

BNP måler produktionen på arbejdsstedet - ikke indbyggernes indkomster

Det regionale BNP viser, hvor meget der bliver produceret på arbejdspladserne i landsdelene og ikke, hvor meget indbyggerne tjener. Når en arbejdstager pendler til en anden region, bidrager personen ikke til produktionen i bopælsregionen. Effekten af pendling kan bl.a. ses på BNP pr. indbygger, som i Vest- og Sydsjælland er meget lavt i forhold til resten af landet. Det skyldes i høj grad, at mange af indbyggerne pendler til en arbejdsplads i Hovedstadsområdet, hvor BNP pr. indbygger derfor er højt i forhold til resten af landet.

Første offentliggørelse af regionalfordelt nationalregnskab for 2022

Dette er den første offentliggørelse af det regionalfordelte nationalregnskab for 2022. Tidligere offentliggjorte tal for 2020 og 2021 er blevet revideret. Denne opgørelse er i overensstemmelse med Nationalregnskab 2022 september-version, som blev offentliggjort 29. september 2023, og som indeholder endelige nationalregnskabstal til og med 2019 samt foreløbige opgørelser for 2020, 2021 og 2022.

Hovedrevision af nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

Danmarks Statistik offentliggør i 2024 hovedreviderede tal for nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser. Det sker som led i at overholde den europæisk aftale om en harmoniseret revisionspolitik for de økonomiske makrostatistikker (Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics -HERP).

Grunden til, at der gennemføres benchmark revisioner af makrostatistikkerne er, at vi ønsker at implementere nye datakilder og nye metoder i beregningerne for hele tidsserien og - når sådanne foreligger - også at implementere opdaterede internationale manualer, som i EU-regi bliver omsat til ny EU-lovgivning. På den måde kan nye fænomener i økonomien blive afspejlet i tidsserien og ny viden kan blive indarbejdet.

Ved denne hovedrevision implementeres der nye datakilder, ændringer i kildegrundlaget, nye metoder og en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP) i nationalregnskabet. Hovedrevision betyder, at de økonomiske statistikker revideres i hele den tidsperiode, de foreligger i, så tidsserien forbliver sammenhængende. Fx revideres input-outputtabellerne tilbage til 1966.

De hovedreviderede tal for det regionalfordelte nationalregnskab offentliggøres i oktober 2024.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2023 - Nr. 368

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Det regionalfordelte nationalregnskab omfatter en opgørelse af bruttonationalproduktet og andre nationalregnskabsvariable for regioner og landsdele samt for kategorien uden for region. I kategorien uden for region placeres aktiviteter, der ikke kan henføres til en enkelt region, primært udvinding af olie og naturgas. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation