Gå til sidens indhold

Vi bruger mest sand og grus

Materialestrømsregnskab 2021

I 2021 var den indenlandske materialeanvendelse 24,5 tons pr. indbygger. Det er fire pct. mere end i 2020. Den indenlandske materialeanvendelse er vægten af materialeforbruget i den danske økonomi. Det opgøres som dansk ressourceindvinding (af råstoffer, afgrøder, fangst mv.) plus import fratrukket eksport. Sand og grus udgør den største andel med 11,5 tons pr. indbygger i 2021. Det svarer til 47 pct. af den samlede indenlandske materialeanvendelse. Til sammenligning var anvendelsen af fossil energi 3,7 tons pr indbygger, svarende til 15 pct. af den samlede materialeanvendelse pr. indbygger. Størstedelen (93 pct.) af anvendt sand og grus stammer fra dansk ressourceindvinding, og kun en lille andel stammer fra import. Sand og grus anvendes primært i bygge- og anlægsaktiviteter.

Dansk indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger efter materialetype. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

Negativ anvendelse af animalske produkter

Den indenlandske anvendelse af animalske produkter er negativ med -0,3 tons i 2021. Dette skyldes især den store danske eksport af svinekød. Den store produktion af landbrugsdyr er i materialestrømsregnskabet afspejlet i det høje forbrug af foderafgrøder, der indgår i kategorierne græs og halm mv. og korn og grøntsager mv.

Stigning i indenlandsk materialeanvendelse siden 2010

Overordnet har den indenlandske materialeanvendelse pr. indbygger været stigende siden 2010, hvor den lå på 21,3 tons pr. indbygger. Dette indikerer en negativ udvikling i forhold til målsætningen om bæredygtig udvikling, da den indenlandsk materialeanvendelse indgår som indikator i to af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om de to verdensmål: Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion og Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt.

Høj indenlandsk materialeanvendelse i Danmark sammenlignet med EU

Den danske indenlandske materialeanvendelse udtrykt pr. indbygger er høj sammenlignet med gennemsnittet for EU-landene, der ligger på omkring 14,1 tons pr. indbygger. Den indenlandske materialeanvendelse pr. indbygger er generelt høj i de nordiske lande, hvorimod lande som Nederlandene og Spanien ligger under EU-gennemsnittet. Ligesom i Danmark udgør materialekategorien ikke-metalliske mineraler, hvor sand og grus indgår, størstedelen af det indenlandske materialeforbrug i det gennemsnitlige indenlandske materialeforbrug for EU-landene, nemlig 53 pct.

Indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger efter materialetyper for udvalgte EU-lande. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2 og eurostat

Større import end eksport af materialer

For de fleste materialer importerer Danmark mere, end Danmark eksporterer. Dette gælder dog ikke materialekategorierne andre produkter og affald. Materialekategorierne biomasse og ikke-metalliske mineraler stammer hovedsageligt fra dansk ressourceindvinding, hvorimod metalliske mineraler og fossil energi primært kommer fra import.

Dansk økonomis fysiske materialestrømme fordelt på produkttyper. 2021

 

Dansk
ressource
indvinding

1.

Import2.

Direkte
materiale-
input
(3=1+2)
3.

Eksport4.

Indenlandsk
materiale-
anvendelse
(5=3-4)
5.

 

mio. ton

I alt

116

70

186

43

143

Biomasse

37

19

56

14

42

Metalliske mineraler og produkter heraf

0

7

7

6

1

Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf

74

10

84

6

79

Fossil energi og produkter heraf

5

28

33

11

22

Andre produkter

4

4

4

0

Affald til endelig anvendelse og deponering

1

1

2

-1

Anm.: Importen er opgjort inkl. olieprodukter, der anvendes af danske virksomheder til internationale transportaktiviteter i udlandet.
Kilde: www.statistikbanken.dk/mrm2

Materialestrømsregnskabet er en del af Grønt nationalregnskab

Regnskabet er en del af Danmarks Statistiks Grønne nationalregnskab. Læs mere om Grønt nationalregnskab.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2023 - Nr. 93

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på en række statistikker om dansk ressourceudvinding samt udenrigshandelsstatistikken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation