Gå til sidens indhold

Stigning i BNP i andet kvartal 2022

BNP
Sæsonkorrigeret
+0,9 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,7 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022

Nationalregnskab 2. kvt. 2022

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,9 pct. i andet kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Den positive udvikling i andet kvartal 2022 er bredt funderet med fremgang i de fleste brancher, hvor hotel- og restaurantionsbranchen gav det største bidrag til væksten. Den positive udvikling for hotel- og restaurantionsbranchen skal ses i lyset af COVID-19-relaterede restriktioner i januar. Beskæftigelsen steg med 0,7 pct. i andet kvartal 2022. Der har været generel jævn fremgang i BNP siden første kvartal 2021 med undtagelse af en kraftig vækst i fjerde kvartal 2021, efterfulgt af et mærkbart fald i første kvartal 2022. Fra første kvartal 2021 til andet kvartal 2022 er den gennemsnitslige BNP-vækst på 1,2 pct. Den tilsvarende gennemsnitslige vækst i beskæftigelsen er på 1,3 pct. BNP-væksten i første kvartal 2022 er revideret ned med 0,6 pct. point i forhold til den seneste opgørelse, hvilket skyldes en nedjustering af produktionen i erhvervsservice, se mere under Særlige forhold. Opgørelsen af nationalregnskabet er mere usikker end normalt pga. de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien. Se mere under Særlige forhold.

BNP og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Prisstigninger bag nedgang i forbruget

I årets andet kvartal faldt husholdningernes forbrug med 0,7 pct. Herved falder husholdningernes forbrug for tredje kvartal i træk. Selvom husholdningernes forbrug faldt i andet kvartal, steg udgifterne med 1,9 pct., således at faldet afspejler stigningen i priserne på 2,6 pct. En markant del af effekten fra prisstigninger kommer fra el og brændsel, hvor priserne steg med 7,4 pct. i andet kvartal. Ikke kun stigende energipriser er skyld i de højere priser og faldende forbrug. Selv uden el og brændsel stiger forbrugsudgifterne med 1,7 pct., mens forbruget realt falder med 0,6 pct.

Faldende investeringer

De faste bruttoinvesteringer faldt med 1,2 pct. i andet kvartal, primært da investeringer i transportmidler faldt kraftigt med 23,9 pct. Maskiner og transportmidler faldt samlet med 6,1 pct., da maskininvesteringerne steg med 2,2 pct. Der var tilbagegang i anlægs- og boliginvesteringer, mens investeringerne i andet byggeri steg med 3,3 pct. Der var en kraftig lagerforøgelse, hvilket især skyldes udviklingen i engros- og råvarelagrene.

Stigende udenrigshandel for tjenester

Den samlede import og eksport steg med hhv. 0,8 pct. og 0,7 pct. i andet kvartal 2022. For varerne steg importen med 1,2 pct., mens eksporten faldt med 0,6 pct. For tjenesterne steg både im- og eksporten med hhv. 0,3 og 2,6 pct. Udenrigshandlen oplever generelt set store prisstigninger, men især priserne på tjenesteeksport vokser kraftigt med 14,6 pct., hvilket skal ses i lyset af de høje fragtrater for søtransport.

Danmarks nationalregnskab

 

2022

 

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

703,9

3,6

4,4

-1,1

0,9

Import af varer og tjenester

406,1

3,1

4,1

-2,2

0,8

Import af varer

252

0,1

-0,1

-3,8

1,2

Import af tjenester

154,2

8,0

10,9

0,2

0,3

Forsyning i alt

1110,1

3,4

4,3

-1,5

0,9

Eksport af varer og tjenester

470,3

5,5

4,7

-1,1

0,7

Eksport af varer

250,9

1,5

3,1

-1,8

-0,6

Eksport af tjenester

219,3

12,3

7,1

0,1

2,6

Privatforbrug

301,8

-2,2

1,7

-2,5

-0,6

Husholdningernes forbrugsudgifter

292,6

-2,2

1,8

-2,6

-0,7

Køb af køretøjer

10,1

-29,3

-24,6

-17,4

-8,4

Andre varer

125,9

-5,5

-2,3

-1,7

-0,9

Tjenester i alt inkl. turisme

156,7

2,8

7,7

-2,1

0,1

Tjenester i alt

162,7

9,7

11,7

-0,5

1,4

Turistindtægter (-)

16,0

395,3

144,9

2,9

12,7

Turistudgifter (+)

10,0

24,4

38,4

-20,6

-5,2

NPISH forbrugsudgifter2

9,2

0,4

0,3

0,8

0,8

Offentlige forbrugsudgifter

155,4

-2,2

-0,4

-1,9

0,5

Bruttoinvesteringer

182,7

15,4

13,7

1,7

8,1

Faste bruttoinvesteringer

159

2,1

4,5

2,6

-1,2

Boliger

45,4

6,3

5,7

5,7

-0,4

Andet byggeri og anlæg

38,3

7,8

8,1

1,7

0,7

Maskiner, transportmidler mv.

36

-13,3

-6,8

0,3

-6,1

Intellektuelle rettigheder

39,3

9,1

11,8

2,4

0,9

Lagerforøgelser mv.3

23,7

3,1

2,2

-0,2

2,2

Lagerforøgelser3

22,7

3,1

2,2

-0,2

2,2

Nettoansk. af værdigenstande3

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

639,8

2,1

4,1

-1,3

1,9

Endelig anvendelse i alt4

1110,1

3,4

4,3

-1,2

1,5

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3168,3

4,4

5,2

0,9

0,7

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP (pdf).
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2022

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for andet kvartal 2022. For første kvartal er nationalregnskabet genberegnet med de mest opdaterede kilder. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2022. De nye tal for første og andet kvartal 2022 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2020. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Nationalregnskab 1. kvt 2022, revideret. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Revision af produktionen for erhvervsservice i første kvartal 2022

Opgørelsen af produktion i erhvervsservice bygger på udviklingen fra Firmaernes køb og salg. I denne branche var der et salg af et patent, der i den seneste opgørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2022 blev opgjort som produktion. Da der var tale om salg af et patent bør denne transaktion ikke påvirke produktionen i nationalregnskabet, og dette er indarbejdet i denne opgørelse af nationalregnskabet. I Firmaernes køb og salg indgår patentet stadig helt korrekt som en del af den pågældende virksomheds salg.

Tal for præsterede timer offentliggøres ikke

Opgørelsen af beskæftigelse og løn er baseret på en foreløbig intern beregning af Arbejdstidsregnskabet for andet kvartal 2022. De præsterede timer er forbundet med øget usikkerhed grundet bl.a. den nye ferielov. Læs mere i Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2022. Som følge af den nye ferielov kræves en mere omfattende fejlsøgning, hvilket ikke kan gennemføres til den første udgivelse af nationalregnskabet, og derfor offentliggøres de præsterede timer ikke. Der forventes at blive indarbejdet tal for præsterede timer i den reviderede offentliggørelse af nationalregnskabet 30. september baseret på Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2022, der offentliggøres 15. september.

Usikkerhed i opgørelsen af Firmaernes køb og salg

Til opgørelsen af nationalregnskabet for andet kvartal bruges en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Aktiviteten i bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg er derfor behæftet med større usikkerhed ved denne udgivelse. Statistikken over Firmaernes køb og salg juni og juli 2022 offentliggøres først 15. september på grund af den senere indberetningsfrist for juni måned. Ved opgørelsen af Nationalregnskab 2. kvt. 2022 revideret, der offentliggøres 30. september 2022, vil denne offentliggjorte version af Firmaernes køb og salg blive anvendt.

Usikkerhed om realvæksten i offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger fra stat, regioner og kommuner. For første og andet kvartal 2022 er der endnu ikke indarbejdet mængdeindikatorer. Dermed er realvæksten i det individuelle offentlige forbrug beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode). Der er dog en øget usikkerhed knyttet til at benytte inputmetoden til at beregne den offentlige realvækst som følge af de særlige omstændigheder med nedlukning, særlige COVID-19-aktiviteter i sundhedsvæsenet mv.

Landbrug

Den vegetabilske produktion i landbruget, som hovedsageligt består af korn, beror stadig på et tidligt estimat for 2022. Når høsten er opgjort vil der komme bedre estimater for langbrugets samlede produktion, der beror på prognoser. Mere præcise kilder indarbejdes i forbindelse med udgivelse af Landbruget bruttofaktorindkomst, der forventes i maj 2023.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af det kvartalsvise nationalregnskab, således at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes bla., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Det forventes, at der ved udgivelsen af Nationalregnskabet 2. kvt. 2022 ultimo september vil blive indarbejdet en opdatering af modellerne i sæsonkorrektionen.

BNP
Sæsonkorrigeret
+0,9 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,7 %
1. kvt. 2022 - 2. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2022 - Nr. 292

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation